Skriv in din sökning här

Protokoll 2016-01-12

Styrelseprotokoll fört vid Näshults Sockenråd 2016-01-12 hos Mats Löfgren

Närvarande: Evald Hammarström, Ulla Johansson, Peter Samuelsson, Tobias Engdahl, Jan Karlsson, Per Lindgren, Lennart Åhstrand, Harri-Preem Andersen, Thomas Wilhemsson och Mats Löfgren.

Ej närvarande: Pernilla Johansson

Adjungerad: Erik Hjärtfors under § 11

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Evald Hammarström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående mötesprotokoll varvid det lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

Inget att rapportera

§ 5 Rapport från Web-gruppen

Tobias E kallar till möte i Webb-gruppen i januari-februari. Gruppen inväntar svar från dem man skickat förfrågan angående kostnaden för ny/bättre/modernare hemsida. Viktigt för gruppen att vi använder oss av en juridisk person vilket innebär person/företag som har tecknat firma.

§ 6 Rapport från medlemsföreningar

Inget att rapportera.

§ 7 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 8 Allmänna Arvsfonden

Kontakt tagen med handläggare på allmänna arvsfonden med anledning av golfbanans skötsel. Svårighet att komma till tals med handläggaren på grund av dennes brist på tid.

Sockenrådet skulle eventuellt kunna hävda besittningsrätt till tomten på grund av långvarigt innehav (hävd).

§ 9 Årsmötet 2016 i Bygdegården

Årsmötet genomförs 2016-03-20 kl 1800. Kallelse till årsmötet ska vara ute en månad innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen hjälps alla åt med. Sammanställning ska vara klar inför styrelsemötet 2016-03-16.

§ 10 Övrigt

Stormötet upplevdes som positivt från styrelsens sida. Diskussion om hur sockenrådet går vidare med de kreativa förslag som framkom. Bland annat sommar möte med aktiviteter för som exempel nyinflyttade, nyfödda samt sommargäster.

§ 11 Vintermarknaden/Smålands Trädgård

Hitintills har ett 40 tal anmält sig som utställare på Vintermarknaden. Socknen, aktiviteterna finns på Face Book.

Smålands Trädgård har bildat en ekonomisk förening och består av 4 olika socknar. De ska verka för samarbete mellan olika enskilda arrangemange med inriktning på turism. En tänkt profil per socken är Näshult-handel, Nye-öppna landskap, Skirö-natur, Stenberga-kultur. Näshults sockens representanter är Sara och Erik.

För att få använda Smålands Trädgårds logga och vara medlem kostar detta 500 kronor. Styrelsen i den ekonomiska föreningen till ser att användandet av loggan sker på ett etiskt riktigt sätt.

Nästa möte 2016-03-16 kl 1900 hos Evald Hammarström, Hultanäs

Vid protokollet

 

Mats Löfgren

 

Justeras: Ulla Johansson