Skriv in din sökning här

Näshults Hembygdsförening

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen har två uppgifter;
1. att arbeta för en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt värna om bygdens traditioner och arv.
2. att förvalta och nyttiggöra Näshults Bygdegård

Medlemskap;

Alla är välkomna som medlem i hembygdsföreningen. 
Årsavgiften är 100 kronor per person och 200 för familj.
Kan sättas in på föreningens bankgiro 5416-0817
Och ange namn och adress.

Eller swish 1234 136438

 

Föreningens stadgar;

§1. Näshult Hembygdsförening är en oberoende ideell förening som grundades 1943 och som sedan 1954 innehar byns tidigare ålderdomshem ombyggd till Näshult Bygdegård.
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar från 1943.

Uppgift; 

§2. Föreningen har två uppgifter;    
  1. Att arbeta för en levande hembygd i Näshult med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.  
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

§3. Med en levande hembygd menas tex. att förvalta och initiera ny dokumentation över socknen i form av böcker och filmer. Vidare att bevaka och ta initiativ vad gäller byggnader och föremål som tillhör forna tiders Näshult. Dessutom att uppmuntra intresse, studier och kunskapsspridning om bygden samt utbytet mellan generationer och den gemensamma samvaron.

§4. Bygdegården är en samlings-, fest-, mötes- och konferenslokal som står till Näshults föreningars och enskilda medlemmars förfogande. Bygdegården skall också uthyras till andra organisationer, företag och enskilda som så önskar.

§5. Näshult Hembygdsförening är sedan gammalt medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund och betalar årsavgift och redovisar verksamhet.

Medlemskap; 
§6. Alla enskilda och familjer som bor i Näshult eller som har anknytning till och intresse för Näshult är välkomna som medlemmar mot betalning av föreningsmötet beslutade årsavgift.

§7. Medlem som skadar föreningens intresse kan uteslutas av styrelsen.

§8. Styrelsen ska föra en medlemsförteckning innehållande medlemmarnas namn och adress.

Föreningsstämma;
§9. Föreningsstämman är Näshult Hembygdsförenings högsta beslutande organ. Årsstämman äger rum varje år under februari eller första veckan i mars i bygdegården. Extra föreningsstämma kan påkallas enligt §14.

§10. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Frågor avgörs genom öppen omröstning om ingen begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avslås förslaget och vid personval avgör lotten.

§11. Styrelsen kallar till årsstämma minst en månad i förväg på Näshults anslagstavla och hemsida. Föredragningslista och övrigt underlag skall finnas tillgänglig hos styrelseledamöter och på hemsida.

§12. Årsstämman har att ta ställning till styrelsens förvaltning av det gångna året genom att fastställa resultat och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman behandlar det kommande året genom beslut om styrelsens föreslagna budget inklusive större investeringar och verksamhetsplan samt årsavgift. 
Stämman väljer styrelseledamöter inklusive dess ordförande samt revisorer och valberedning. 
Stämman beslutar om övriga frågor på förslag av styrelsen eller från medlem.

§13. Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Beredningen har till uppgift att utifrån pågående års styrelsearbete bedöma och efterlysa en bra sammansättning för styrelsen för det kommande året och att föreslå detta till årsstämman.
Dessutom skall beredningen föreslå revisorer.

§14. Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen eller av minst 1/10 av medlemmarna som till styrelsen skriftligen, med angivande av ärende, kräver det. Styrelsen kallar till stämma som skall hållas inom en tidsperiod av 4-5 veckor.
Vid extra stämma får bara de ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

Styrelsen;
§15. Styrelsen skall inom ramen för föreningsstämmans inriktningar och beslut verkställa dessa samt driva och sköta föreningens löpande verksamhet, dess tillgångar och övriga angelägenheter.

Styrelsen utser en eller flera firmatecknare.
Styrelsen skall ta initiativ för föreningens bästa under året och till årsstämman föreslå aktiviteter för det kommande året. 
Styrelsen utser inom sig viceordförande, kassör, sekreterare mm. och bestämmer om arbetsfördelning, om sin interna arbetsordning och om att bjuda in andra till undergrupper.

§16. Styrelsen består av mellan sju och nio ordinarie ledamöter och suppleanter. Ledamöter väljs på två år så att hälften väljs växelvis, dock att ordförande och suppleanter väljs på ett år.

§17. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Revisorer;
§18. Årsstämman utser två revisorer och en suppleant. Dessa utses på ett år. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsen förvaltning samt lämna förslag till årsstämman om räkenskaperna och om styrelsens ansvarsfrihet.

§19. Föreningens räkenskaper omfattar kalenderåret. Styrelsen ska senast tre veckor innan årsstämman överlämna redovisningshandlingar till revisorerna. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast en vecka innan årsmötet.

Ändring av dess stadgar;
§20. Ändring av dess stadgar fattas av årsstämman, av minst 2/3 av avgivna röster.

§21. Om Näshult Hembygdsförening skall upplösas eller träda i likvidation förutsätt två på varandra följande föreningsmöten och 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar skall då överföras till annan organisation till gagn för Näshult.

- .Beslut av Näshult Hembygdsförenings årsmöten mars 2008 och 2009.