Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 090322

Protokoll fört vid Näshults sockenråds årsmöte i Näshults Bygdegård 2009-03-22.

§1
Arne Danielsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2
Valdes för årsmötet Jan Karlsson till ordförande och till sekreterare och pressreferent valdes Lars-Åke Sigfridsson. 

§ 3
Till att justera protokollet valdes Margareta Andersson och Lars Torstensson.

§ 4
Kallelse till årsmötet ansågs ha skett enligt stadgarna

§ 5
Noterades närvarande ombud enligt följande:

Vigottens Fiskevårdsförening: Ingvar Bengtsson och Evert Wester
Röda Korset: Anna-Greta Sköld och  Ingrid Wester
CKF:  Inger Johansson och Lollo Danielsson
Hembygdsföreningen: Tord Hedström och Ulla Johansson
Hultanäs Sportklubb: Ingrid Petersson och Klaus-Petter Richter
LRF: Kim Nelsson och Olof Karlsson
Grytesjöns Fiskeförening: Lars-Åke Sigfridsson
Näshults Pensionärsförening: Jan-Evert Nilsson och  Arne Danielsson
Centern: Harry Johansson och  Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Bo Gustavsson
Näshults IF:  Lars Bäckström och  Jan Karlsson
Nye-Näshult- Stenberga Kyrkoråd: Helene Carinder, och Margareta Andersson

§ 6
Dagordningen fastställdes

§ 7
Syrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 9
Förrättades val av ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:
Göran Johansson, ordförande, Monica Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Britt-Marie Johansson, Ulla Johansson, Linda Svebäck, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Peter Samuelsson, Per Lindgren, suppleant, Lennart Åstrand, suppleant och Krister Blom, suppleant

§ 10
Till revisorer valdes Lars Bäckström, Jonas Nyström och Evert Wester ersättare

§ 11
Till valberedning för sockenrådet valdes Helene Carinder sammankallande, Carita Hammarström och Inger Johansson

§ 12
Årsmötet utsåg Arne Danielsson till hedersordförande i Sockenrådet

§ 13
Beslutades att 100 kr i medlemsavgift ska tas ut av anslutna föreningar. 

§ 14
Förslag till verksamhetsplan föredrogs och godkändes.

§ 15
Beslöts att överföra Roy Johanssons fond för äldre till SPF.
Styrelsen fick i uppdrag att se över stadgarna och komma med förslag till årsmötet

§ 16
Nya ordförande Göran Johansson tackade Arne Danielsson för ett fantastiskt gott arbete som ordförande i 20 år. Tacket riktades också till Lollo Danielsson för ett stort arbete för Sockenrådet. Till de båda gavs från Sockenrådet en resegåva.
Annica Titusson och Ingrid Petersson tackades för ett fint arbete i styrelsen

§ 17
Ordförande förklarade årsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

 

Justeras: Margareta Andersson och Lars Torstensson