Skriv in din sökning här

Protokoll 2015-01-29

Styrelseprotokoll fört vid Näshults sockenråd 2015-01-29

Närvarande: Evald Hammarström, ordförande, Thomas Wilhemsson, Ulla Johansson, Lennart Åstrand, Tobias Engdahl, Peter Samuelsson, Per Lindgren, Lars Engqvist och Mats Löfgren.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 3 Föregående protokoll

Förtydligande från föregående protokoll § 9 ang Trafikverket ? vägarna till och från Näshult gäller från Näshult till Åseda samt Näshult via Hultanäs till Åseda? och att antalet skyltar borde ses över.

§ 4 Ekonomi

Inget att rapportera

§ 5 Webb gruppen

Mötet ansåg att reklam borde göras om möjligheten att sprida mer information på hemsidan.

§ 6 Medlemsföreningar

Näshults IF har anordnat skidåkning för bland annat barn på fotbollsplanen. Pannlampor användes.

Hembygdsföreningen har årsmöte 15/2. Röda Korset har årsmöte 22/2 i Nye

§ 7 Skrivelse

Utkast till skrivelse till Allmänna Arvsfonden angående Karl Petterssons dödsbo har utarbetats. Skrivelsen handlar om marken som minigolfen är placerad på och parkeringen i ansluttning till affären. I skrivelsen efterfrågas möjligheten för sockenrådet att få köpa loss eller ha fortsatt arrende (sedvanerätt ?) den bit av fastigheten som golfbanan och parkeringen är placerad på. Allmän diskussion vidtog. Eventuellt även skicka skrivelse till LRF. Ulla J svarar för sockenrådets del.

 

§ 8 Trafikverket

Svar på skrivelsen till Trafikverket har inkommit. Trafikverket avslår sockenrådets begäran på grund av bilistens egenansvar att hålla hastigheten samt att flödet av personer i ?centrum? är otillräckligt (för få personer som är i behov att korsa vägen). Styrelsen beslöt att fortsätta agera med skrivelser i frågan samt även ta upp frågan om övrig väghållning (saltning/vägunderhåll)

§ 9 Bredband

Informationsmötet upplevdes som bra.

§ 10 Smålands Trädgård

Förslag tiil stadgar för den ekonomiska föreningen är på gång. Fyra socknar är intresserade av att delta i föreningen. Den ekonomiska föreningen kan alla vara med i. De fyra sockenråden utser valberedningen. Rimligt att ta upp stadgeförslaget på årsmötet. Loggan/varumärket ägs av sockenråden.

§ 11 Vintermarknaden

Går av stapeln 28/2. Antalet knallar som är anmälda uppgår till 60 stycken. Det kan uppstå parkeringsproblem vid milt väder. Affischer är klara. Kostnad per stånd är 400 kronor.

§ 12 Årsmötet

Går av stapeln 22/3 kl 1800.

§ 13 Övrigt

Ulla J undersöker möjligheten att få hjälp med information kring grannsamverkan. Fråga om ny anslagstavla i Hultanäs. Får vända sig till hembygdsföreningen. Thomas W tackades för hjälpen med installationen av hjärtstartaren.
 

Justeras:
 

Ulla Johansson