Skriv in din sökning här

Protokoll 120307

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS LENNART ÅSTRAND 2012-03-07


Närvarande: Göran Johansson ordf., Jan Karlsson, Ulla Johansson, Per Lindgren, Monica Johansson, Evald Hammarström, Britt Marie Johansson, Tomas Wilhelmsson, Per Lindgren, Lennart Åstrand o Jan Carinder Webbgruppen

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§ 3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport från Webbgruppen.
Jan Carinder informerade om webbgruppens arbete. Hemsidan blir allt mer populär. Under januari 2012 hade vi 30-70 besök/dag.
Under 2011 hade vi 22 000 besök på sidan. 
Webbgruppen framförde önskemål om en gästbok på hemsidan Sockenrådet avslog förslaget då det är oklart hur man kan administrera det .
Även möjlighet att ansluta sidan till Google Translate föreslogs också. Detta fick sockenrådets godkännande. om kostnaden är rimlig.
Sockenrådet fick även frågan om att införa en sida med familjenyheter, födda, döda, ev. födelsedagar. Detta tyckte sockenrådet var ett bra förslag , i synnerhet om webbgruppen själva administrera det 
Webbgruppen består i dag av: Linda Svedbäck. Helen Koch, Tobias Engdahl, Mona Karlsson, Tord Hedström, Jan Carinder och Siv Josefsson.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar.
Per Lindgren informerade om Idrottsföreningens arbete med flytten av baracken och en tillbyggnad på ca. 290 kvadratmeter. Som skall inrymma luftgevärsskytte gym. och rehab tränings lokal. Pengar är beviljade från Riksidrottsförbundet och Allmänna arvsfonden. Dock saknas det fortfarande 470 000 kronor. För att försöka minska detta negativa kapital skallen en ny arbetsbeskrivning tas fram
Ulla Johansson rapporterade att sammanslagningen av hembygds föreningarna i Näshult och Hultanäs nu är genomförda.
Evald Hammarström informerade om smalspårets 100 års jubileum. Invigningen av sträckan Åseda -Virserum ägde rum den 9 juni 1912.

§ 6
Aktuella frågor för sockenrådet.
Monica Johansson undrade om idrottsföreningens damklubb kunde förmå sockenrådet att köpa in en "högtalarväst" att användas vid uteaktiviteter såsom valborgsfirande och torpvandringar. Sockenrådet tillstyrker ett sådant anskaffande. enligt uppgift kostar en väst 4 300 kr.
Göran Johansson efterlyste information från kyrkans företrädare om när den skall öppnas.
Ulla Johansson fortsätter att arbeta på någon aktivitet i samband med kyrkans öppnande.
Göran Johansson informerade om att Monica Högberg sagt upp hyresavtalet med Bo Ung om affärslokalen.
Per Lindgren ombads tala med Monica Högberg och Karl-Erik Andersson om sockenrådet kan hjälpa till med något.

§ 7
Nästa möte.
Nästa möte ÅRSMÖTE i Bygdegården söndagen den 25 mars2012 kl 18 00

§ 8
Avslutning.
Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson