Skriv in din sökning här

Sockenrådets stadgar

Sockenrådets Stadgar

Stadgar för Näshults Sockenråd antagna vid årsmötet 2010-03-21

§ 1
Sockenrådet har till uppgift att tillvarata bygdens intressen och främja socknens utveckling bl.a. 
genom att på bästa sätt öka möjligheterna till arbete, boende och fritid.

§ 2
Medlemskap kan beviljas varje i socknen verksam förening, och för varje förening utse två delegater till årsmötet. Om medlemskap beslutar styrelsen.

§ 3
Medlemsförening ska respektera och stödja beslut fattade av sockenrådet.

§ 4
Sockenrådet skall i verksamheten vara religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 5
Sockenrådets högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 6
Vid årsmötet skall föras protokoll.

§ 7
Ordinarie årsmöte hålles under mars månad på styrelsens kallelse. Extra möte hålls, då styrelsen
finner skäl därtill eller då revisorerna eller minst 1/3 av antalet medlemmar så yrkar.

§ 8
Kallelse till årsmötet skall vara skriftligt och ske senast 14 dagar före årsmötet till minst en 
företrädare för varje medlemsförening, samt offentliggöras i socknen.

§ 9
Årsmötet fastställer årsavgiften för kommande verksamhetsår. Avgiften skall normalt erläggas i
förskott. Medlem som inom angiven tid inte erlagt och vid anfodran inte ofördröjligen erlägger 
fastställd avgift, har tills denna blivit betald förlorat sin rösträtt och kan uteslutas av styrelsen.

§ 10
Årsmötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar är närvarande. Vid omröstning erfordras 3/4 majoritet vid beslut om ändring av stadgar, i övriga frågor erfodras enkel majoritet för beslut.

§ 11
För sockenrådet skall finnas en styrelse med säte i Näshults socken. Den skall bestå av ordförande och 6-10 ledamöter. Ordförande väljs på ett år och till styrelseledamöter väljs fem på två år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 50 % av styrelsemedlemmarna är närvarande.

§ 12
Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av 2 revisorer. Dessa avger 
revisionsberättelse till rådet vid ordinarie årsmöte.

§ 13
Val av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning bestående av tre personer.

§ 14
Sockenrådets firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig, eller av den eller de
som styrelsen därtill bemyndigar.

§ 15
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande och tre ledamöter.
Utskottet skall behandla de ärenden som styrelsen för utredning eller beslut delegerar till utskottet samt skall i övrigt bereda styrelsens ärende. Utskottets beslut skall biträdas av minst tre ledamöter.

§ 16
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande rådets verksamhet. Motion skall vara inkommen till styrelsen i god tid före ordinarie årsmöte, senast den 31 januari. Styrelsen är skyldig att till årsmötet avge yttrande över inkomna motioner.

§ 17
Sockenrådets upplösning beslutas genom postomröstning. För att denna skall vara giltig krävs att minst 2/3 av antalet medlemmar deltar. För beslut erfodras minst 3/4 majoritet av insända röster.

§ 18
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av två justeringsmän
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Anteckningar av närvarande delegater
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Medlemsavgift för kommande år.
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12. Val av revisorer samt suppleant på ett år.
13. Val av valberedning.
14. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
15. Övriga frågor.