Skriv in din sökning här

Protokoll 090419

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
BYGDEGÅRDEN 2009-04-19

 

Närvarande: Göran Johansson, ordf. Lars-Åke Sigfridsson, Jan Karlsson, Monica Johansson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lennart Åstrand, Per Lindgren och Mona Karlsson, Webbgruppen § 5

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Konstituering
Till vice ordförande utsågs Jan Karlson, kassör Ulla Johansson och sekreterare Lars-Åke Sigfridsson

§ 4
Firmatecknare
Att teckna firman, var för sig, utsågs ordförande Göran Johansson och kassör Ulla Johansson

§ 4
Föregående mötesprotokoll
Beslöts att kassören fakturerar anslutna föreningar med 100 kr för verksamhetsåret 2009. Mötesprotokollet lades till handlingarna

§ 5
Webbgruppen
Fungerar bra. Dator med uppkoppling till Internet är på väg att installeras i affären. Önskvärt med kontaktperson för varje förening/ företag. Avgifterna bedöms i stort täcka driftskostnaderna för hemsidan. Serviceavtal med Tankbar?

§ 6
Stadgar
Socken rådet har fått i uppgift av årsmötet att se över stadgarna.
Stadgarna läggs ut på hemsidan och varje styrelseledamot läser igenom stadgarna och ger sina synpunkter vid nästa styrelsemöte.
Alla sockenbor och föreningar har möjlighet att lämna synpunkter till styrelsen

 

§ 7
Aktuella frågor för Sockenrådet
Sockenrådet ska verka för att baracken blir kvar i Näshult och ordförande tillskriver Vetlanda kommun om detta.
SPF ska skriftligt acceptera de förbehåll som Sockenrådet har vid överförandet av Roy Johanssons äldrefond till SPF

§ 8
Styrelsemöten
Suppleanter kallas till varje styrelsemöte. Protokollet läggs ut på hemsidan och tas upp på kommande styrelsemöte.

§ 9
Övrigt
Sockenrådet ska verka för att Hultanäsdelen kommer med mer i verksamheten.
Tisdag 28 april sker städning vid Serapssjön, Göran och Ulla ansvarar.
Göran och Ulla får i uppdrag att undersöka och om så är lämpligt, överföra max hälften av beloppet på Äldrefonden till aktier/aktiefonder.

§ 10
Nästa möte
Nästa möte blir söndagen den 24 maj kl.19.00. Lämplig lokal är Hultanäsgården

 

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

 

Justeras: Ulla Johansson