Skriv in din sökning här

Årsprotokoll 140323

Protokoll fört vid årsmöte med Näshults Sockenråd 2014-03-23


§1. 
Mötets öppnande
Ordförande Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§2. 
Val
Till ordförande för mötet valdes Evald Hammarström och till sekreterare valdes Lars-Åke Sigfridsson.

§3. 
Justeringsmän
Till att justera årsmötets protokoll valdes Krister Johansson och Anders Lennartsson

§4 
Närvarande delegater
Vigottens Fiskevårdsförening: Monica Johansson och Evert Wester
Röda Korset: Mats Lövgren
CKF: Inger Johanson och Lolo Danielsson
Näshults Hembygdsförening: Ulf Lilja och Anders Lennartsson
Grytesjöns Fiskevårdsförening: Lars-Åke Sigfridsson
Näshults Pensionärsförening: Kerstin Åstrand och Jan-Evert Nilsson
Centern: Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Otto Kock
Näshults IF: Jan Carinder och Per Lindgren
LRF: Anci Nordangård och Ulrike Dyck
Föräldrakooperativet Lyckan: Linda Svebäck
Smalspårsföreningen: Evald Hammarström och Carita Hammarström
Claessons Affärs Vänner: Mikael Kornberg och Tord Hedström
Serapssjöns Fiskevårdsförening: Göran Berglund
Näshults Ridsällskap: Karin Lennartsson

§5. 
Dagordning
Dagordningen godkändes

§6. 
Kallelse till årsmöte
Kallelsen har skett stadgeenligt

§7. 
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse genomgicks och lades till handlingarna

§8.
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§9. 
Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. 
Val av ordförande
Till ordförande valdes Evald Hammarström.

§11. 
Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter på 2 år valdes:
Jan Karlsson
Ulla Johansson
Lennart Åstrand
Hari Prem (nyval)
Tobias Engdahl (nyval)

§12. 
Val av revisorer 
Till revisorer utsågs:
Evert Wester
Margareta Hageltorn
Kerstin Åstrand (suppleant)

§13 
Val av valberedning
Till valberedning utsågs:
Helen Carinder, sammankallande
Carita Hammarström
Mattias Andersson

§14, 
övriga frågor
Bredband. Ny ansökan aktuell då nya medel beviljas.
Näshults hemsida. Gästbok på hemsidan är inte aktuellt.
Affären. Karl-Eric Andersson vill ha synpunkter från deltagarna på årsmötet

§15. 
Avtackning
Britt-Marie Johansson avtackades för sitt styrelseuppdrag.

§16. 
Avslutning
Årsmötet förklarades avslutat.
 

Efter årsmötet diskuterades en eventuell försäljning av affärsfastigheten till Sara Johansson och Mats Nordlund.
Karl-Eric Andersson, Boung i Näshult, informerade om kontakterna med Näshults Butik, Kafé & Catering angående försäljning.
Sockenrådet utsåg vid sitt konstituerande möte Per Lindgren och Lars Engqvist att ingå i förhandlingsgruppen angående försäljning.

En majoritet av deltagarna på årsmötet ansåg att fonden för äldres medel kan ställas till Boungs förfogande för att underlätta en eventuell försäljning.
Förhandlingarna ska startas snarast.
 

 


Sekreterare: Lars-Åke Sigfridsson

Justerare: Krister Johansson och Anders Lennartsson