Skriv in din sökning här

Protokoll 120403

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE hos Evald Hammarström 2012-04-03

 

Närvarande: Evald Hammarström (ordförande), Ulla Johansson, Jan Karlsson, Per Lindgren, Monica Johansson,Tomas Wilhelmsson, Mats Lövgren, Britt Marie Johansson och Lennart Åstrand (sekreterare)

§1
Mötets öppnande 
Evald Hammarström hälsade välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§3
Konstituering av styrelse
Till; vice ordförande valdes Jan Karlsson
sekreterare Lennart Åstrand
kassör Ulla Johansson 

§4
Före gående protokoll
Förra mötesprotokollet gicks igenom och med en rättelse i §5 ( istället för tillbyggnad skall stå total yta) lades protokollet till handlingarna.

§5
Årsmötesprotokollet lades till handlingarna.

§6
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson redovisade en ekomomisk rapport som överensstämde med årsmötes redovisning.

§7
Aktuella frågor.
a. Näshults Kyrka: Per Lindgren informerade om att stiftelsen Näshults Kyrka kan vara med att finansiera invigningen av kyrkan .Sockenrådet vill stödja kyrkan med någon aktivitet när invigningen har varit.
b. Ekbacken: 
c. Näshults Lanthandel: sockenrådet följer utvecklingen genom de på årsmötet utsedda grupperna.
d. Näshults IF: Per Lindgren informerade om att det fortfarande fattas pengar för att starta flytten av baracken,men förhandlingar pågår med Brantåsa bygg om att föreningen ev. kan göra mer själva. Det är c:a 1,5 år kvar tills det skall vara klart.
e. Åseda - Virserum 100 år; Förberedelserna för 100 års jubileet pågår. I Triabo skall byggas en äreport till jubileumståget .Det vore trevligt om det kunde ske något liknande i Hultanäs

§8
Övriga frågor
Den inköpta "högtalarvästen" kommer att förvaras hos Ulla Johansson. 
Depositionsavgift är 500:-
Dygnshyra för privatpersoner är 150:-
Dygnshyra för föreningar anslutna till Sockenrådet är 100:-.
Välkomsttavlorna sätts upp snarast med nya nedgjutna stolpar, plexiglas framför och takspån över och i Hultanäs flyttas tavlan till busskuren.
Städning av badplatsen sker 18 april kl 18 30.

§9
Nästa möte.
Nästa möte hålls den 9 maj kl 19 00 hos Tomas Wilhelmsson.

§10
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson