Skriv in din sökning här

Protokoll 100905

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDs STYRELSESAMMANTRÄDE HOS LENNART ÅSTRAND 2010-09-05

 

Närvarande: Göran Johansson ordf., Ulla Johansson, Monika Johansson, Jan Karlsson, Lennart Åstrand, Lars -Åke Sigfridsson, Linda Svedbäck, Per Lindgren, Britt-Marie Johansson och Evald Hammarström

 

§ l 
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat 

§2 
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson 

§3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4 
Rapport från Webbgruppen.
Webbgruppen återkommer med utförligare rapport till nästa sockenrådssammanträde i oktober månad.

§5 
Rapport från medlemsföreningar.
Per Lindgren rapporterade om kommunens problem att lämna ett slutligt beslut om övertagande av baracken till idrottsföreningen.
Göran Johansson informerade angående Agnes och Erik Johanssons stiftelses. Efter en lyckad auktion och försäljning av bil och fastighet finns nu över 400 000 kr i stiftelsens kassa.

§6 
Aktuella frågor för sockenrådet.
Evald Hammarström föreslog att det iordningställs en parkeringsplats på smalspåret mark i Hultanäs den skulle användas för tågresenärer, loppisbesökare och bokbussen. Per Lindgren undrade om inte både kommun och Svervia borde kontaktas för att få hjälp med ev underhåll. Göran Johansson lovade kontakta kommunen.

 

§7
Övriga frågor
Det har inkommit en skrivelse från Smalspåret som undrar om det är möjligt att få ett bidrag från sockenrådet för att grusa upp stationsplanen i Hultanäs samt målning av järnvägsbron i Hulu. Till en total kostnad av ca 7 -8000 kr. Göran Johansson kontaktar Erik och Agnes stiftelse för att undersöka om detta kan vara ett lämpligt objekt för stiftelsen att stödja. Sockenrådet diskuterade även om sammanslagning av hembygdsföreningarna i Näshult och Hultanäs.

§8 
Nästa mötet.
Nästa möte söndagen den 31 okt kl. 19.00 hos Per Lindgren.

§9 
Avslutning 
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

 

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson