Skriv in din sökning här

Protokoll 121205

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen 5 december 2012 hos Britt-Marie Johansson.

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Johanna Ivarsson, Ulla Johansson, Britt-Mari Johansson, Monica Johansson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.
Dagordningen fastställdes.

§2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson rapporterade att pengarna till NIF kommer att betalas ut under dec. månad. Kassabehållningen c:a 78 000 kr.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Webb gruppen har inte haft något möte, så de återkommer med rapport till nästa sockenrådsmöte.
Tomas Wilhelmsson rapporterade att datorn som fanns i affären nu finns hos honom. Tomas tar kontakt med de nya ägarna och frågar om de är intresserade av att ha datorn i affären.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Jan Karlsson rapporterade att arbetet med det nya allaktivitetshuset går enligt planerna.
Ulla Johansson rapporterade att bygdegårdsauktionen gav ett netto på över 20 000 kr.
Monica Johansson rapporterade att ridklubben fått 15 000 kr av vindkraftspengarna.

§ 6
Försäljning Ekbacken.
Evald Hammarström meddelade att Göran Johansson rapporterat att syskonen Henriksson är intresserade av att köpa Ekbacken. Detta tycker sockenrådet kan vara en bra lösning.

§ 7
Bredband.
Efter sockenrådets extramöte i Hultanäs gården arbetar bredbands gruppen vidare och har i dag samlat in över 90 intresseanmälningar.

§ 8
Postnummer.
I dagsläget vet vi för lite om vad det innebär att byta postnummer.
Skall vi vara kvar i Åseda - Lenhovda eller gå över till Vetlanda?
Evald Hammarström får i uppgift att kontakta posten för ytterligare information.

§ 9
Övriga frågor
Tomas Wilhelmsson påpekar, att det behöver grusas upp vid välkomst tavlorna. Sockenrådet beslutar att skjuta på det till våren.

§ 10
Nästa möte
Nästa möte hålls hos Jan Karlsson den 23 januari 2013 kl. 19 00.

§ 11
Mötet avslutande.
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand 

Justeras: Ulla Johansson