Skriv in din sökning här

Protokoll 090823

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE, HULTANÄS TELEFONSTATION 2009-08-23

Närvarande Göran Johansson, ordf. Lars-Åke Sigfridsson, Jan Karlsson, Peter Samuelsson, Ulla Johansson, Linda Svebäck, Lennart Åstrand, Evald Hammarström och Monica Johansson


§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Diskussion Agnes och Erik Jonssons stiftelse
Den svåra ekonomiska situationen diskuterades med stiftelsens styrelse. Höga driftskostnader och stora renoveringsbehov gör att styrelsen för stiftelsen måste besluta sig för vad som ska hända med stiftelsen.

§ 4
Förra mötesprotokollet
Förra mötesprotokollet genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5
Stadgeändringar
Styrelsen har vid tidigare styrelsesammanträde föreslagit stadgeändringar. Ingen speciell remissrunda sker. Sockenbor har möjlighet att lämna synpunkter fram till 31 januari, 2010.
Beträffande §17 ska ev. behållning ska gå till ett ändamål beständigt i tiden.

§ 6
Webbgruppen
Dator med uppkoppling till Internet i affären är på gång

§ 7
Aktuella frågor för Sockenrådet
Parkering och hållplats för buss i Hultanäs tas upp vid möte med trafiksäkerhetsansvarig vid Svevia (vägverket). Trafiksituationen med fortkörning genom samhällena och milsten i Hultanäs tas också upp vid detta möte.
Sopphantering vid badplatsen diskuteras vid nästa möte

§ 8
Nya medlemmar
Serapssjöns FVO och Föräldrakooperativet Lyckan beviljades medlemskap i sockenrådet

§ 9
Övriga frågor
Sockenrådet bidrar ekonomiskt till invigningen av de nya dagislokalerna i Näshult

§ 10
Nästa möte
Söndagen den 25 oktober kl. 19.00 hos Ulla Johansson i Haddarp

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson