Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 130321

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS ÅRSMÖTE I NÄSHULTS BYGDEGÅRD 2013-03-24.  


§ 1
Evald Hammarström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. Årsmötet ajournerades och Joakim Henriksson informerade om syskonen Henrikssons köp av Ekbacken och bildandet av ett nytt fastighetsbolag som heter Njudungs landsbygdsfastigheter.
Per Stålhammar kåserade om släkten Stålhammar från 1600 talet och framåt.
Därefter bjöds alla närvarande på smörgåstårta (c:a 50), personer varefter årsmötet återupptogs.

§2
Till ordförande för mötet valdes Evald Hammarström och till sekreterare Lennart Åstrand.

§3
Till att justera dagens protokoll valdes Lars Thorstensson och Anci Nordangård.

§4
Nedteckning av närvarande röstberättigade ombud:
Vigottens fiskevårdsförening: John Sköld och Margareta Hageltorn
Röda korset: Mats Löfgren
CKF: Inger Johansson och A-L Löfgren
Näshults Hembygdsförening: Lars Engqvist och Lars Thorstensson
Hultanäs SOFK:
Grytesjöns fiskevårdsförening: L-Å Sigfridsson 
Näshults pensionärsförening: J-E Nilsson och Kerstin Åstrand
Centern: Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Otto Kock
Näshults IF: Per Lindgren och Jan Karlsson
LRF; Annika Nordangård och Ulrike Dück
Föräldrakooperativet Lyckan: Frida Moberg
Näshults gamla församling: M Andersson och Helen Carinder
Smalspårsföreningen: Evald & Carita Hammarström
Näshults ridklubb: Karin Lennartsson
Claessons Affärs vänner: Tord Hedström
Serarpssjöns Fiskevårdsförening: Göran Berglund

§5
Dagordningen fastställdes

§6
Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna.

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§9
Förrättades val av ordförande och styrelseledamöter enligt följande;
Evald Hammarström ordförande, omval
Styrelseledamöter på två år
Peter Samuelsson, omval
Per Lindgren, omval
Tomas Wilhelmsson, omval
Mats Löfgren, omval
Lars Engqvist, nyval

§10
Till revisorer valdes;
Evert Wester, Margareta Hageltorn och Kerstin Åstrand (suppleant)

§11
Till valberedning valdes;
Helen Carinder (sammankallande), Carita Hammarström och Mattias Andersson 

§12
Övriga frågor
Årsmötet beslutade att slopa årsavgiften för medlemsföreningarna 2013.

§13
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.
Med en blomma avtackades Monica Johansson för sin tid i styrelsen.
Efter mötet informerade Jonny Lindell och Mathias Andersson om fiberkabel anslutning. Det finns i nuläget 128 intresseanmälningar och 35 avtal är påskrivna. Ett informationsmöte kommer att äga rum i Hultanäsgården under den kommande månaden.


Vid protokollet: Lennart Åstrand 
 
Justeras: Lars Thorstensson
Justeras: Anci Nordangård