Skriv in din sökning här

Protokoll 2015-11-11

Styrelseprotokoll fört vid Näshults Sockenråd 2015-11-11 hos Jan Karlsson

Närvarande: Evald Hammarström, Ulla Johansson, Peter Samuelsson, Tobias Engdahl, Jan Karlsson, Per Lindgren, Lennart Åhstrand, Pernilla Johansson och Mats Löfgren Ej närvarande :Thomas Wilhemsson, Harri-Preem Andersen.


 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Evald Hammarström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående mötesprotokoll varvid det lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

Inget att rapportera

§ 5 Rapport från Web-gruppen

Tobias E redogjorde för nuvarande situation angående arbetet med eventuell ny hemsida. Vissa frågeställningar kvarstår. Framkom att det är viktigt att anlita firma och ej person vid eventuell upphandling för att säkerställa framtida servicebehov. Styrelsen tackar för information och ställer sig positiv till det fortsatta arbetet som Webb-gruppen ska göra.

§ 6 Rapport från medlemsföreningar

Näshult IF informerade om att arbetet med 3 km skidspår har påbörjats. Skidspår för barn kommer att finnas på/runt fotbollsplanen.

§ 7 Skrivelser

I samband med arvet har skrivelse inkommit från juristen till berörda föreningar för att få fullmakt att slutföra uppdelningen av medel från testamentet. Fullmakten till juristen tecknas av Ulla Johansson samt Evald Hammarström.

Per L redogjorde för sin kontakt med Trafikverket med anledning av deras skrivelse till sockenrådet. Hastigheten genom en tätort beslutas av Länsstyrelsen. Kommunen söker tillstånd för tillfällig hastighetsmätning

§ 8 Arvet

Ej klart.

§ 9 Inför stormötet i Hembysgården 2015-11-15 kl 18.00

Genomgång av inkomna skrivelser inför stormötet. De berör bl a problem med grov sophantering, parkering, motionsslinga, hastigheten för trafik genom tätorterna och sidlinjer på vägen mellan Näshult och Åseda. Vid mötet görs anteckningar och bjuds på förtäring.

§ 10 Övrigt

Kallelse till utställare på Vintermarknade 2016 är utskickade. Marknaden sker 2016-02-27. Fler frivillig personal behövs framför allt till parkeringen. Stånd kommer att sättas upp vid affären i reklamsyfte innan marknadens start. Reklam vid ståndet kan ev bekostas via medel från Stena (se tidigare protokoll) om ej finansieras detta av sockenrådet som ekonomiskt förskott till marknaden. Viktigt att sockenrådets namn synliggörs på ett bättre sätt på affischer etc.

Nuvarande ordförande kommer ej att ställa upp för omval 2016.


 

Nästa möte 2016-01-13 kl 1900 hos Mats Löfgren, Beskvarn

Vid protokollet
Mats Löfgren

Justeras: Ulla Johansson