Skriv in din sökning här

Protokoll 100307

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS GÖRAN JOHANSSON, 
2010-03-07

 

Närvarande Göran Johansson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, Ulla Johansson, Lennart Åstrand, Peter Samuelsson, Britt-Marie Johansson, Monica Johansson, Evald Hammarström, Per Lindgren och Jan Karlsson.

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Förra mötesprotokollet
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport Webbgruppen
Webbgruppen fick i uppdrag att utforma förslag tillstadgar för sin verksamhet.

§ 5
Stadgeändringar.
Förslag till stadgeändringar har inkommit från Tord Hedström. Ärendet behandlas vid årsmötet

§ 6
Aktuella frågor
Sockenrådets ordförande för samtal med kommunen om baracken vid skolan

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson