Skriv in din sökning här

Protokoll 091025

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS ULLA JOHANSSON, 2009-10-25

Närvarande Göran Johansson, ordf. Lars-Åke Sigfridsson, Ulla Johansson,Lennart Åstrand, Evald Hammarström och Britt-Marie Johansson.

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Förra mötesprotokollet
Rapporterades att styrelsen för Agnes och Erik Jonssons stiftelse ska sälja fastigheten och lösöret. Sockenrådet har gett 5 000 kr till föräldrakooperativet Lyckans ekonomiska förening i samband med invigningen av de nya lokalerna i Näshults skola.
Förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§ 4
Stadgeändringar
Styrelsen beslutar att via Näshults hemsida uppmana föreningar som är medlemmar såväl som enskilda medlemmar i dessa föreningar att, senast den 31 januari 2010, komma in till styrelsen med synpunkter på stadgeändringar. Styrelsens förslag framgår av styrelseprotokoll 2009-05-24 och styrelseprotokoll 2009-08-23.

§ 5
Baracken
Sockenrådet har meddelat Vetlanda kommun att det finns intresse från verksamheter i socknen för att ta över baracken 

§ 9
Nya medlemmar
Styrelsen beslutar att ta upp föreningen Claesons Affärs Vänner som medlemmar i sockenrådet.

§ 10
Aktuella frågor för Sockenrådet
Till de nyfödda sockenbarnen Ivar Lindell och Einar Nyström har den sedvanliga gåvan på 1 000 kr getts

§ 11
Nästa möte
Söndagen den 31 januari kl. 19.00 hos Lars-Åke Sigfridsson i Höghult

§ 12
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson