Skriv in din sökning här

Protokoll 060301

Protokoll fört vid Näshults sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 2006-03-01

Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Ingvar Bengtsson, Evald Hammarström 

§ 1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ingvar Bengtsson

§ 3
Bidrag
Såvida inte kostnader täcks av kyrkan för Ceciliakörens resa så är sockenrådet positiva till ett ekonomiskt bidrag. Beslut fattas vid nästa sammanträde.

§ 4
Landsbygdsutveckling
Sockenrådet beslöt att Lars-Åke och Arne deltar i en träff om landsbygdsutveckling 7 mars i Vetlanda.

§ 5
Studiebesök Kakelfabriken
Studiebesök ordnas på Kakelfabriken onsdag den 17 maj kl. 18.00. Besöket kombineras med kaffeservering i tågrestaurangvagn.

§ 6
Vetlandadagarna
Beslöts att kyrkan ska visa under Vetlandadagarna 9 0ch 10 september och att kaffe ska serveras

§ 7
Studiecirkel mobiltelefoni
Ulf Andersson, Nye, leder kursen. Sockenrådet är berett att täcka kostnader som inte täcks av kursdeltagaravgifter

§ 8
Träff om skolans framtid
Ordföranden och sekreteraren har träffat barn och utbildningsnämndens ordförande Helena Bouveng, områdeschef Stefan Larsson och ansvarig rektor för Näshults skola Karin Olsson t. På frågan om det var möjligt att skjuta på överförandet av åk 4 ? 6 till Nye skola under två år svarade Helena Bouveng att beslutet låg fast och att nämnden inte hade för avsikt att ändra beslutet. Helena Bouveng framhöll att barn och utbildningsnämnden ser en långsiktig skolverksamhet i Näshult med den beslutade organisationen.

Från skolan ledning poängterades samverkan med förskolan, samverkan med 4 -6 i Nye och att information om den kommande verksamheten i Näshults skola ska ges till berörda föräldrar

§ 9
Hemsidan
Ulrike Dück har lämnat statistik över den dagliga besöksfrekvensen på hemsidan. Hemsidan är välbesökt med ett maximum av 80 besökare på en dag.

§ 10
Kostnader för administration
Sockenrådet beslöt att ordföranden ska ha kostnadstäckning för alla administrativa kostnader.

§ 11
Avspelning
Sockenrådet är villigt att tillskjuta medel för avspelning av gamla Näshultsfilmen till DVD.

§ 12
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet:Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ingvar Bengtsson