Skriv in din sökning här

Protokoll 080821

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HADDARP 2008-08-21

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Evald Hammarström och Ulla Johansson 

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Ekonomin
Bangolfen har i år gett ett överskott på 3 467 kr.
Sockenrådet riktar ett stort tack till Arne Danielsson för den gåva på 12 350 kr som han skänkt, i samband med sin 80-årsdag, till en fond för bangolfens renovering.
IK samband med gåvan beslutar sockenrådet inrätta en fond för bangolfens renovering.

§ 4
Aktiviteter i samverkan med SPF
Sockenrådet medverkar tillsammans med SPF i arrangerandet av aktiviteter för pensionärer. Aktiviteterna är gymnastik, sopplunch, jul- och påskbord

§ 5
Bygdevandringarna/torpvandringar
Beslöts att sockenrådet ska fortsätta med bygdevandringar/torpvandringar under hösten

§ 6
Mark för bangolfen
I dagsläget är det inte aktuellt att ta upp diskussion om att hyra marken för bangolfen

§ 7
Vattenkraftutbyggnad
Beslöts att avakta en utredning om fallhöjd och fisket som ska bli klar i höst innan aktiviteter vidtas.

§ 8
Övrigt
Korvservering vid Hela Kyrkan Sjunger. Intresserade har möjlighet att åka på Landsbygdsdagarna i Ramkvilla
Sockenrådet deltar inte i Vetlandadagarna

§ 9
Avslutning
Ett stort tack till Lollo för en mycket god förplägnad.
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson