Skriv in din sökning här

Protokoll 2015-09-15

Protokoll fört vid Sockenrådets styrelsemöte 2015-09-02

Närvarande: Evald Hammarström, Lennart Åstrand, Ulla Johansson, Jan Karlsson, Thomas Wilhelmsson, Per Lindgren, Tobias Engdahl, Hari Preem-Andersen och Mats Löfgren.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Evald Hammarström hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll (två stycken) genomgicks och lades till handlingarna.

§ 3 Dagordningen
Dagordningen lästes igenom och godkändes av styrelsen i sockenrådet.

§ 4 Justeringsman
Till justeringsman utsågs Ulla Johansson.

§ 5 Ekonomi
Årets golfturnering gav mindre inkomster än föregående år beroende på väderleken. Grindarna till badet i Näshult är betalda. Bokslutet för Vintermarknaden ej slutfört men det är inte troligt att fler kostnader tillkommer

§ 6 Webb-gruppen
Inget nytt att rapportera från gruppen, Tobias Engdahl fortsätter att titta på utbudet gällande ny hemsida. Hari Preem-Andersen kontaktar sin "källa" i Danmark.

§ 7 Medlemsföreningarna
Röda Korset kommer att genomföra utbildningar i HLR inklusive hjärtstartare på lördagar i oktober. Datum samt klockslag kommer att finnas på hemsidan samt bokningslista i affären (hos Sara och Mats).

§ 8 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser. Svaret till Trafikverket med anledning av trafikens hastighet genom Näshult, lästes upp. När Trafikverkets skriftliga svar kommer anslås detta på hemsidan.

§ 9 Smålands Trädgård
Ordförande Evald Hammarström, vår representant från socknen, har varit på träff med övriga socknar. Har i uppdrag att utse/föreslå styrelserepresentanter och revisorer till Smålands Trädgård.

§ 10 Sommarens aktivitet
Golfturneringen fungerade bra. Vinnarna kommer att presenteras på hemsidan.

§ 11 Arv/donation
Utfall/besked kommer i oktober månad.

§ 12 Övriga frågor
Vetlanda kommunfullmäktige kommer att sammanträda 2015-09-15 kl 18.30 i Näshults bygdegård. Sockenrådet representeras av Per Lindgren och Tobias Engdahl. Skrivelse kommer att lämnas in till fullmäktige angående bland annat kommunens brist på samhällsinformation till boende i socknen.
Per Lindgren kommer att undersöka möjligheten att ha en skylt ?Din Hastighet? vid genomfarten av Näshults tätort.
Allmänt/öppet höstmöte kommer att genomföras 2015-11-15 kl 18.00 i bygdegården. Motioner till mötet skall vara sockenrådet tillhanda senast 4/10. Sockenrådets styrelse väljer motioner av vikt att diskuteras vid mötet.
Per Lindgren och Thomas Wilhelmsson är sockenrådets representanter i arbetet med Vintermarknaden år 2016.

Nästa styrelsemöte 2015-10-14 kl 1900 hos Jan Karlsson.


Sekreterare: Mats Löfgren

Justeras: Ulla Johansson