Skriv in din sökning här

Protokoll 130306

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 6:e mars 2013 hos Lennart Åstrand

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Mats Löfgren, Johanna Ivarsson, Peter Samuelsson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställand av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson
Dagordningen fastställdes.

§2
Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3
Ekonomisk rapport.
Enligt uppgift från Ulla Johansson har årets största utgifter varit
Idrottsföreningen 50 000 
Näshults tavlorna 22 936 
Partytält 6 150 
Högtalarväst 4 246 
3 nyfödda barn 3 000 
Gräsklippare 2 000
Inkomster 11 061
Utgifter 102 891 
Kassa 1 356
Bank 58 524
Placeringskonto 57 895

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson läste upp webbgruppens senaste protokoll ut vilket kan nämnas;
Vid publicering av nyheter på hemsidan bör tiden de ligger kvar variera beroende på innehållets aktualitet.
Översikten under fliken Näshult blir lång. Gamla intervjuer kanske kan sammanföras under en annan rubrik.
En länk har inrättats från hemsidan till www.nashultshembygd.se där bland annat hela Roy Johanssons bok om Torp och backstugor finns tillgänglig

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Jan Karlsson rapporterade att arbetet med det nya allaktivitets huset går planenligt och invigningen planeras till 20 april. Ett öppet hus kommer senare.
Evald Hammarström rapporterade att smalspåret köpt smedjan i Virserum. Den kallas nu lokverkstad.
Ulla Johansson rapporterade från Hembygdsföreningens årsmöte, att hon slutar som kassör och efterträds av Ulf Lilja.
Mats Löfgren rapporterade från Röda korsets årsmöte, att alla omvaldes.
Från Näshults IF rapporterade Jan Karlsson att Elin Svensson slutar som kassör. Hon efterträds av Ann-Marie Lövgren och Peter Johansson är ny i styrelsen.

§ 6
Bredband.
Bredbands gruppen fortsätter sitt arbete med att få så många som möjligt att ansluta sina fastigheter. Men avtalet som skickats ut av Joakim Winter var ?lite luddigt? kan kostnaden bil hur hög som helst?
Det borde finnas ett max pris för att få så många som möjligt att acceptera avtalet. Evald Hammarström ringer Joakim Winter för ett klargörande. Det diskuterades också om den solidariska debiteringen ska bestå.

§ 7
Postnummer.
Posten har fått in listor både för och emot en flytt till Vetlanda
I dagsläget gäller det nya postnumret 36433.

§ 8
Vintermarknad
Vintermarknaden var mycket uppskattad . Det var mycket folk och god stämning. Det blev stor publicitet för Näshult i tidningarna. Det lilla underskottet för årets vintermarknad står Sockenrådet för.

§ 9
Årsmöte.
Årsmötet hålls i Bygdegården söndagen den 24:e mars kl. 18 00
Ulla beställer smörgåstårta i affären. Johanna och Ulla ordnar underhållning. Lennart skickar ut kallelse till föreningsrepresentanter.

§ 10
Skrivelser.
Länsbygderådets årsstämma hålls 23 mars.

§ 11
Övriga frågor
Mats Löfgren frågade om grannsamverkan kan det vara ett ämne att ta upp på årsmötet?. Johanna Ivarsson undersöker om någon polis kan medverka.
Kyrkan har dåligt med plats för den gamla likvagnen. Finns det någon annan plats den kan stå på? Sockenrådets uppfattning är att den skall finnas i anslutning till kyrkan.
Affären är under uppbyggnad och alla tycker att den fungerar bra. Ägarna är lyhörda och sortimentet utökas där det finns behov.

§ 12
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lennart Åstrand
 
Justeras: Ulla Johansson