Skriv in din sökning här

Protokoll 23 aug-10

Protokoll fört vid arbetsgruppens första möte av Älgskötselområde Lemnhult, Näshult och Stenberga den 23 aug. 2010 hos Johnny Lindell.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Joakim Henriksson, Peter Johansson (Fagerhult), Ewerth Henricsson, Peter Johansson (Stenberga), Jan-Evert Johansson.

 

1. Till ordförande i arbetsgruppen valdes Johnny Lindell och sekreterare Jan-Evert Johansson.

2. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.

3. Arbetsgruppens uppgifter : Beslöts att använda ? Dagordning för bildande av älgskötselområde.

a. Framtagning av kartmaterial med fastighetsgränser ska beställas från Länsstyrelsen av ordförande.

b. Information till markägare genom jaktledarens försorg. Dessutom ska information läggas ut på Näshults hemsida.

c. Älgskötselområdets omfattning ska tas fram församlingsvis via respektive jaktledare.

d. Förslag till bestämmelser för älgskötselområde ska användas med vissa justeringar. Gruppen läser igenom och beslutar på kommande styrelsemöte.

e. Förslag till skötselplan tas fram i arbetsgruppen för beslut i den kommande styrelsen. Detta ska ske i samråd med markägarerepresentant (Markägarerepresentant bör även ingå i den nya styrelsen).

f. Redovisning av eventuell tilldelning för respektive jaktlag ingår inte i arbetsgruppens uppgift . Beslutas i den nya styrelsen.

g. Underlag för beslut om att lämna in ansökan om bildande av älgskötselområde till länsstyrelsen ska vara klart till början av januari 2011.

4. De fastigheter som ska ingå i älgskötselområdet ska sammanställas i respektive socken.

5. Denna intresseanmälan ska inom respektive socken upprättas av socknens jaktledare. Mall kommer att finnas för likformighet. Denna intresseanmälan ska skickas in till representanterna i arbetsgruppen senast 6 september 2010.

6. Länsstyrelsen Ingemar Sjöberg har lovat oss att komma ut och informera om övergången till älgskötselområde.

7. Protokoll mailas ut till alla i arbetsgruppen och arbetsgruppens suppleanger. Protokoll kommer även att finnas på Näshults hemsida.

8. Nästa möte den 7 september 2010 kl.17.30 hos Joakim Henriksson .

 

Hillhult 2010-08-25

 

Noterat : Jan-Evert Johansson

Justeras: Johnny Lindell