Skriv in din sökning här

Protokoll 120509

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 9 maj 2012 kl. 19.00 hos Tomas Wilhlmsson.

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Johanna Ivarsson, Ulla Johansson, Mats Lövgren, Britt Marie Johansson, Monika Johanson, Lennart Åstrand och Mona Karlsson från webbgruppen.

§1
Mötets öppnande. 
Evald Hammarström hälsade välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson redovisade för det ekonomiska läget, varvid kan nämnas inköp av ett partytält för 6000:-

§5
Rapport från medlemsföreningar.
Ulla Johansson infomerade om hembygdsföreningens träff för övriga Hembygdsföreningar i Vetlanda kretsen, som hålls i bygdegården den 3 juni.

§6
Aktuella frågor.
a. Näshults Kyrka: Ulla Johansson informerade om att öppningen av kyrkan är planerad till början av juni, och att Ingmar Nordström kommer i början av augusti.
b. Ekbacken: Tomas Wilhelmsson rappoterade angående Ekbacken där inget har hänt den senaste månaden.
c. Näshults Lanthandel: Britt-Mari Johansson informerade angående Näshults Lanthandel. Det finns två intressenter som vill ta över Lanthandeln. Diskussioner förs med Bo Ung angående lokalerna.
d. Näshults IF: Fortsätter det ekonomiska arbetet med nybygget.
e. Åseda - Virserum 100 år: Evald Hammarström talade om att en äreport skall byggas i Hultanäs den 8 juni och att intresserade kan ringa Roger Gustavsson (tel. 076-1166311) för att hjälpa till med byggandet. 

§7
Rapport från Webbgruppen
Mona Karlsson lämnade följande rapport från webbgruppen. För att kunna få en googelöversättning att fungera på hemsidan behövs en ny plattform, och en sådan kostade 2010 ca 7000 kronor. Efter diskussion beslöts att avvakta och överväga om det finns andra alternativ än Tankbar som leverantör. En ny firarsida kan start omgående. "Det ska vi fira" sköts av webbgruppen själva alltså inga extra kostnader. På webbgruppens senaste möte deltog Siv Josefsson som ska ha hand om Hultanäs del på hemsidan.

§8 
Bangolfen
Ulla Johansson kontaktar Arne Danielsson och ber honom ta hand om bangolfen som tidigare. Ulla Johansson gör upp listor över vilka som har ansvar varje gång. Jan Karlsson meddelade att han inte kan få igång den gamla gräsklipparen. Sockenrådet beslutade att köpa en begagnad för 2000 kronor.

§9
Övriga frågor
Det nyinköpta partytältet skall förvaras hos Tomas Wilhelmsson. För att hyra tältet skall en depositionsavgift på 500 kronor erläggas. Hyran för ett veckoslut är 500 kronor för medlem, för utomstående 1000 kronor. 
Johanna Ivarsson väckte frågan om lekplas i anslutning till golfbanan.

§10
Nästa möte.
Nästa möte hålls hos Monika Johansson den 22 augusti 2012 kl. 19.00.

§11
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson