Skriv in din sökning här

Protokoll 090524

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS PETER SAMUELSSON, HULTANÄS 2009-05-24

 

Närvarande Göran Johansson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, Jan Karlsson, Peter Samuelsson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lennart Åstrand  och Per Lindgren

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Förra mötesprotokollet
Förra mötesprotokollet genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4
Stadgeändringar
Styrelsen föreslår följande förändringar

§ 4. Sockenrådet skall i verksamheten vara religiöst och partipolitiskt obundet

§ 8. Kallelse till årsmötet skall vara skriftligt och ske senast 14 dagar före årsmötet, till minst en företrädare för varje förening.

§ 9?.. Medlem som inom angiven tid inte erlagt och vid anfordran inte ofördröjligen erlägger fastställd avgift, har tills denna blivit betald förlorat sin rösträtt och kan uteslutas av styrelsen.

§ 11. För sockenrådet skall finnas en styrelse med säte i Näshult. Den skall bestå av ordförande och ytterligare 10 ledamöter.

§ 13. Val av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning bestående av tre personer.

§ 15. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande och tre ledamöter

§ 18. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Ordföranden väljs på ett år och till styrelseledamöter väljs fem på två år.

Lennart Åstrand fick i uppdrag att undersöka annan formulering av § 17

Förslag på stadgeändringar läggs ut på hemsidan. Synpunkter på stadgarna tas emot fram till 31 januari, 2010.

Beslut om stadgeändringar fattas i en tidig paragraf på årsmötet.

§ 5
Aktuella frågor för Sockenrådet
Behov finns av lagning av gungställning och inköp av ny rutschkana. Göran undersöker reparation och inköp.
Göran kontaktar också Svevia (Vägverket) angående utfarter mot 125: an i Näshult.
Trafiken har ökat på 125: an. Vägunderhållet bör förbättras och problem finns med alltför höga hastigheter genom Näshult och Hultanäs.
Ny infotavla behövs i Hultanäs. Beslöts att införskaffa blommor till infotavlan i Hultanäs och bangolfbanan

§ 6
Nya medlemmar
Ett par föreningar är intresserade av att bli medlemmar.
Styrelseprotokoll med anhållan om medlemskap skall insändas till Sockenrådets styrelse från föreningen.

§ 7
Övriga frågor
Jan ordnar gräsklippningen vid bangolfbanan. Avslutning av bangolfen sker 2 augusti. Ulla ser till att deltagande föreningar och styrelsemedlemmar underrättas om deltagande.

§ 8
Nästa möte
Söndagen den 23 augusti kl. 19.00 hos Ulla Johansson i Haddarp

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Ulla Johansson