Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 110327

Protokoll fört vid Näshults sockenråds årsmöte i Näshults bygdegård 2011-03-27


§ 1
Göran Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§2
Till ordförande för mötet valdes Göran Johansson och till sekreterare valdes
Lennart Åstrand.

§3
Till att justera dagens protokoll valdes Lena Danielsson och Margareta Hageltorn.

§4
Kallelse till årsmötet ansågs ha skett enligt stadgarna.

§5
Närvarande ombud noterades enligt följande:
Vigottens fiskevårdsförening: John Sköld
Röda Korset: Mats Lövgren
CKF: Inger Johansson och Lollo Danielsson
Hembygdsföreningen: Lars Engkvist och Lars Torstensson
Hultanäs Sportklubb: Daniel och Theodor Nordangård
LRF: Anci Nordangård och Olof Karlsson
Grytesjöns Fiskevårdsförening: Lars-Åke Sigfridsson och Sören Klein
Näshults Pensionärsförening: Jan -Evert Nilsson och Börje Johansson
Centern: Göran Johansson och Evert Wester
Näshults Missionsförening: Elisabeth Karlsson
Näshults IF Lars Bäckström och Per Lindgren
Näshults gamla församling: Helen Carinder och Margareta Andersson
Smalspårsföreningen
Föräldrakooperativet Lyckan: Linda Svedbäck och Monica Johansson
Claessons Affärs Vänner: Jonas Nyström
Serarpssjöns Fiskevårdsförening: Göran Berglund

§6
Dagordningen fastställdes.

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§9
Val förrättades av ordförande och styrelseledamöter enligt följande:
Ordförande: Göran Johansson 
Följande är redan valda och har ett år kvar:
Jan Karlsson, Ulla Johansson, Evald Hammarström, Britt-Marie Johansson och Lennart Åstrand.
Följande valdes för nästa tvåårsperiod:
Monica Johansson, Peter Samuelsson, Per Lindgren, Tomas Wilhelmsson (nyval) ochMats Lövgren (nyval).

§10
Till revisorer valdes :
Evert Wester, Margareta Hageltorn och Kerstin Åstrand (suppleant)

§11
Till valberedningen valdes : 
Helen Carinder, Carita Hammarström och Inger Johansson.

§12
Verksamhetsplanen för 2011 godkändes efter komplettering med hemsidan.

§13
Övriga frågor: 
Jan Evert Nilsson påminde om att det finns en släpkärra att hyra för 50:-/dag .
Inger Johansson frågade om det inte är på tiden att asfaltera om riksväg 125.
Göran Johansson svarade att han hade haft åtskilliga kontakter med Trafikverketi Jönköping. Lars Engkvist talade om att trafikverket har flyttat till Kristianstad och endast har ett lokalkontor i Jönköping.

§14
Göran Johansson avtackade avgående styrelseledamöter och revisorer med blommor.

§15
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Lena Danielsson och Margareta Hageltorn