Skriv in din sökning här

Protokoll 111012

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS ULLA JOHANSSON 2011-10-12


Närvarande: Göran Johansson ordf., Jan Karlsson, Ulla Johansson, Evald Hammarström, Britt-Marie Johansson, Monica Johansson, Peter Samuelsson, Lennart Åstrand och Tomas Wilhelmsson 

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§ 3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport från Webbgruppen.
Det vore önskvärt att någon från webbgruppen kunde närvara vid styrelsesammanträdena.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar.
Jan Karlsson informerade om flyttningen av barackerna . Ett byggnadslov för tillbyggnad i samband med flytten har beviljats. .
Ulla Johansson informerade om sammanslagningen av Hembygdsföreningarna i Näshult och Hultanäs, som går enligt planerna och snart kan vara klart. .

§ 6
Aktuella frågor för sockenrådet.
Till den iordningställda rastplatsen i Hultanäs skulle behövas en soptunna, där det går att slänga lösa sopor.
Tomas Wilhelmsson lovade att undersöka hur det kan lösas på ett smidigt sätt.
Informationstavlorna med kommunkartor har tryckts upp med tre nya företagsannonser på. Uppsättningen kan vänta till våren.
Göran Johansson informerade om skriftväxlingen mellan Kyrkorådet och Kyrkobyggnadsgruppen i Växjö stift
angående den stängda kyrkan. Evald Hammarström har talat med ärkebiskop Anders Wejeryd i samma ärende.
Vägen till Åseda får vi jobba vidare på , för att få förbättringar till stånd.

§ 7
Övriga frågor.
Evald Hammarström frågade hur det går med affären i Näshult. Britt-Marie Johansson svarade att det inte är några förändringar planerade.

§ 8
Nästa möte.
Nästa möte onsdagen den 25 januari 2012 kl.19 .00 hos Göran Johansson

§ 9
Avslutning.
Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:  Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson