Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll för året 2015

 

Protokoll fört vid årsmöte med Näshults Sockenråd 2016-03-20

§ 1 Mötets öppnade

Ordförande Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val

Till ordförande för mötet valdes Evald Hammarström samt Mats Löfgren som sekreterare.

§ 3 Justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Britt-Marie Ekvall-Karlsson samt Michael Kornby

§ 4 Närvara delegater

Vigottens Fiskevårdsförening, Monica Johansson, Margaretha Hageltorn.

Röda Korset, Mats Löfgren

CKF, Inger Johansson, Lolo Danielsson

Näshults Hembygdsförening, Ulf Lilja, Britt-Marie Karlsson

Grytesjöns Fiskevårdsförening, Sören Klein

Näshults Pensionärsförening, Kerstin Åstrand, Kenneth Silvermyr

Centern, Evert Wester

Näshults Ridsällskap, ej närvarande

Näshults IF, Jan Karlsson, Per Lindgren

LRF, Ulrike Dyck

Föräldrakooperativet Lyckan, Tobias Engdahl

Smalspårsföreningen, Karita Hammarström, Evald Hammarström

Claessons Affärs Vänner, Tord Hedström, Michael Kornby

Serapssjöns Fiskeförening, ej närvarande

Näshults Sport och Fritid

§ 5 Dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att årsavgiften skulle förtydligas

§ 6 Kallelse till årsmötet

Personlig kallelse till föreningarnas delegater är ej skickad enligt Sockenrådets stadgar. Årsmötet är utlyst via hemsidan och anslagstavla. Kallelse till årsmötet enligt Sockenrådets stadgar kommer att ske till nästa årsmöte.

§ 7 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Årsmötet godtog verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen och lades till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 a Val av ordförande

Till ordförande i Sockenrådet valdes Evald Hammarström.

§ 10 b Val av styrelseledamöter.

Val av styrelseledamöter på två år valdes : Jan Karlsson, Hari Prem, Marie Schön (nyval), Manuela Karlsson (nyval)

Val av styrelseledamöter 1 år valdes:

Per Lindgren, Mats Löfgren, Tomas Wilhemsson, Peter Samuelsson, Pernilla Johansson, Ulla Johansson.

§ 11 Val av revisorer

Till revisorer utsågs: Evert Wester, Lars-Åke Sigfridsson, Karl-Eric Andersson (suppleant)

§ 12 Val av valberedning

Till valberedning utsågs : Ulrike Dyck (sammankallande) Mattias Andersson, Carita Hammarström.

§ 13 Inkomna motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit

§ 15 Övrigt

Medlemsavgiften till sockenrådet år 2017 förblir 250 kr per förening. Medlemsavgiften ska vara med som punkt vid årsmötet.

 

Vid protokollet Justeringsmän

 

Mats Löfgren Mikael Kornby B-M Ekvall-Karlsson

Sekreterare

Justeras:

Göran Johansson Ulrike Dyck