Skriv in din sökning här

Protokoll 050915

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 050915. 

Närvarande: Arne Danielsson ordf, Lars-Åke Sigfridsson sekr, Jan -Evert Nilsson, Monica Johansson, Jan Karlsson, Ingvar Bengtsson, Johanna Hjärtfors, Evald Hammarström, Peter Samuelsson.

§1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan-Evert Johansson.

§3
Lanthandeln
Sammanställning av enkätsvaren om Näshults lanthandels framtid. 
Enkäten har delats ut till 180 hushåll. 73 enkätsvar har inkommit.
Nästan alla svarande (utom en) anser att vi ska ha kvar lanthandeln i Näshult.
45 hushåll uppger att man ämnar handla 2 eller fler gånger/vecka (veckohandla) i affären.
17 hushåll anger att man kommer att handla en gång/vecka och 7 hushåll kommer att handla några gånger i månaden.
27 hushåll svarar ja på frågan om man är beredd att gå in med andelar för att möjliggöra fastighetsköpet. Övriga svarar nej. 
Den sammanräknade summan av angivna andelar är ca 230.000 kr. Förteckning över personer som vill gå in med andelar finns.
7 hushåll är beredda att gå in som borgesmän, övriga är inte detta.
Enkätsvaren diskuterades.
Det är mycket viktigt att finna en person som är villig att driva affärsverksamheten. Sockenrådet beslöt att, efter kontakt med Britt-Marie Johansson, annonsera efter en intresserad efterträdare till lanthandelsverksamheten.

§ 4
Sockenbladet
Beslöts att Sockenrådet sponsrar nr 7 av Sockenbladet. 

§ 5
Avslutning
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan-Evert Nilsson