Skriv in din sökning här

Protokoll 081023

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HADDARP 2008-10-23

Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Evald Hammarström, Ulla Johansson, Ingrid Petersson, Linda Svebäck och Monica Johansson. 
 
§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson.

§ 3
Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4
Ekonomin
243 364 kr var behållning vid årets början. 50 000 kr i äldrefonden överfört till SPF i Näshult. Till uppgradering av hemsidan har åtgått 26 000 kr. I kassan finns idag 174 800 kr.

§ 5
Rapporter
Det finns fortfarande torp att vandra till. SPF och sockenrådet samverkar om luncher och gymnastik för pensionärer. Röjning har genomförts på smalspåret sträckan Hultanäs till Hulubro.

§ 6
20-årsjubileum
Beslöts att anordna 20-årsjubileum lördagen 31 januari, 2009
En festkommitté utsågs bestående av Karin Lennartsson, Linda Svebäck och Monica Johansson. Monica är sammankallande. Kommittén ska ta fram förslag på uppläggning och program för festen.

§ 7
Övrigt
Monica redogjorde för diskussionen om att flytta åk 6 till 7 - 9 skolorna.
Sockenrådet undertecknade protestlista. Sockenrådet inlämnar skrivelse om igångsättning av ombyggnation av Näshults skola. Ulla Johansson och Arne Danielsson författar.

§ 8
Avslutning
Ett stort tack till Lollo för en mycket god förplägnad.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson    

Justeras: Ulla Johansson