Skriv in din sökning här

Protokoll 130529

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 29 maj 2013 i Bygdegården 

Närvarande: Evald Hammarström, Jan Karlsson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lars Engqvist, Per Lindgren, Johanna Ivarsson och Lennart Åstrand. 

§ 1 
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning. 
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat. Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson. Dagordningen fastställdes. 

§ 2 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 3 Ekonomisk rapport. 
Ulla Johansson rapporterade att vintermarknaden kostade 2764 kr för sockenrådet. 

§ 4 
Rapport från webbgruppen. 
Jan Karlsson rapporterade från webbgruppen att hemsidan uppdateras oftare än tidigare. Lars Engqvist frågade, om inte kalendern på hemsidan skulle kunna innehålla allt som händer i föreningarna i Näshult. Det vore önskvärt att alla föreningar, när de gjort upp sina program, lämnar dem till webbgruppen. 

§ 5 
Rapport från medlemsföreningar. 
Johanna Ivarsson informerade om Föräldrakooperativet Lyckans personalproblem. Från den 18 dec 2013 skall det finnas minst en anställd med förskollärarutbildning. I dag finns det 4 barnskötare och en grundskollärare. 
Evald Hammarström informerade om att smalspåret kommer att fira 101 årsdagen av smalspårets invigning i Hultanäs. 
Från Hembygdsföreningen meddelas att det kommer att anordnas en hemvändardag den 6 juli i samverkan med Idrottsföreningen. 

§ 6 
Bredband. 
Evald Hammarström rapporterade, efter samtal med Mats Löfgren ,att intresset för bredband i Hultanäs är svagt. För tillfället står arbetet med bredbandet stilla. 
Per Lindgren informerade om att Telia har planer på att lägga ner delar av det fasta nätet i Näshult. 

§ 7 
Sommarprogrammen. 
Bangolfen: Per Lindgren anskaffar nya regler från svenska bangolfförbundet. Åke Danielsson har köpt nya bollar. Bangolfen startar den 19 juni och finalen hålls den 7 augusti. Ulla Johansson sätter ihop schemat över vem som är ansvarig och vilken förening som kokar kaffe. Vändkorset mellan affären och golfbanan är trasigt. Sockenrådet beslutade att ta bort det. 
Hela kyrkan sjunger: Sockenrådet beslutade att bjuda på korv. Alla var nöjda med förra årets arrangemang, varför Evald får nytt förtroende. 

§ 8 
Nya frågor. 
Tomas Wilhelmsson önskar nya lådor att förvara partytältet i, då de gamla pappkartongerna har blivit blöta. Sockenrådet beslutade att be Lars Thorstensson göra nya. 
Evald Hammarström fick i uppdrag att prata med Arne Danielson om fortsatta torpvandringar till hösten 
Evald Hammarström pratar med Erik Hjärtfors om organisationen för nästa års vintermarknad. Lars Engqvist har fortsatt kontakt med Susanne Rydèn på Smålands kulturfestival. 
Ulla Johansson anskaffar blommor till välkomsttavlorna. 

§ 9 
Nästa möte. 
Nästa möte hålls hos Britt-Mari Johansson kl 19 00 den 21 augusti 2013 § 10 Mötet avslutades . Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat. 

Vid protokollet: Lennart Åstrand 

Justeras: Ulla Johansson