Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid årsmöte med Näshults Sockenråd 2015-03-22

 

§ 1 Mötets öppnade

Ordförande Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val

Till ordförande för mötet valdes Evald Hammarström samt Mats Löfgren som sekreterare.

§ 3 Justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Göran Johansson samt Ulrike Dyck

§ 4 Närvarade delegater

Vigottens Fiskevårdsförening, Monica Johansson, Margaretha Hageltorn.

Röda Korset, Mats Löfgren

CKF, Inger Johansson, Lolo Danielsson

Näshults Hembygdsförening, Anders Lennartsson, Eva Kornby

Grytesjöns Fiskevårdsförening, Sören Klein

Näshults Pensionärsförening, Kerstin Åstrand, Lasse Torstensson

Centern, Göran Johansson

Näshults Ridsällskap, Karin Lennartsson

Näshults IF, Jan Karlsson, Per Lindgren

LRF, Ulrike Dyck, Anki Nordangård.

Föräldrakooperativet Lyckan, Mattias Andersson

Smalspårsföreningen, Karita Hammarström, Evald Hammarström

Claessons Affärs Vänner, Tord Hedström

Serapssjöns Fiskeförening, Göran Berglund

§ 5 Dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att årsavgiften skulle förtydligas

§ 6 Kallelse till årsmötet

Personlig kallse till delegaterna är ej skickad enligt Sockenrådets stadgar. Viktigt är att detta sker inför nästa årsmöte.

§ 7 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Claessons Affärs Vänner framhöll åsikten om att verksamhetsberättelsen borde innehålla mer information av adekvat art. Än mer konkret verksamhetsplan efterfrågades av Föräldrakooperativet Lyckan. Styrelsen medgav vissa brister i verksamhetsberättelsen så som kontakter med Trafikverket angående väghållningen samt hastigheten genom Näshult och Hultanäs.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsberättese föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Val av ordförande

Till ordförande i Sockenrådet valdes Evald Hammarström.

§ 11 Val av styrelseledamöter.

Val av styrelseledamöter på två år valdes :

Per Lindgren, Mats Löfgren, Peter Samuelsson, Thomas Wilhemsson, Pernilla Johansson (nyval).

Val av styrelseledamöter 1 år valdes:

Jan Karlsson, Lennart Åstrand, Tobias Engdahl och Harri Preem

§ 12 Val av revisorer

Till revisorer utsågs: Evert Wester, Margaretha Hageltorn, samt Kerstin Åstrand (suppleant)

§ 13 Val av valberedning

Till valberedning utsågs : Helen Carinder (sammankallande), Mattias Andersson och Carita Hammarström.

§ 14 Motion från LRF

Frågan om en översyn av stadgarna för Sockenrådet vilket innebär enligt LRF (lokalvdelning) ifrågasättande av vilka som ska ha representation i Sockenrådet. Allmän diskussion vidtog med bland annat representantiv demokrati och vad detta innebär. Sockenrådet framhöll vikten av att rådet var viktigt i kontakterna med myndigheter/kommun. Sockenrådet biföll motionärerna att en arbetsgrupp bildas med två representanter från Sockenrådet och består av totalt fem personer. Beslut togs att arbetsgruppen ska bestå totalt av 5 personer samt resultatet ska vara klart till nästa årsmöte. Styrelsen hävdar att alla är välkomna med frågor samt förslag som är till socknens utvecklande/framtid. Arbetsgruppen kommer att bestå av Erik Hjärtfors, Jan Carinder, Ulrike Dyck, Per Lindgren samt Lars Engqvist (sammankallande).

§ 15 Övrigt

Frågan uppkom i avseende angående vad Sockenrådet gjort i väghållningen kring Näshult-Hultanäs. Sockenrådet har genom skrivelser kontaktat Vägverket samt Trafikstyrelsen agerat. Mötet tog upp frågan angående postnummer problematiken vilket innebär informativa problem för invånarna i avseende sjukvård/annan verksamhet. Sockenrådet kommer att vidare arbeta aktivt med frågan. Sockenrådet kommer fortsättningsvis att arbeta med farthållningen och eventuella farthinder att arbeta med problematiken genom tätorterna inom socknen.

Årsavgiften per medlemsförening är 250 kronor per år.

Under diskussionen framhölls problemet om informationsflödet mellan styrelsen och medlemmar. Bl a nämndes att utnyttja hemsidan mer och att publicera mailadress till styrelsen.

Styrelsen lovade att arbeta med förbättringar angående kommunikation.