Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 120325

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS ÅRSMÖTE I NÄSHULTS BYGDEGÅRD 2012-03 25


§ 1
Göran Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. Årsmötet ajournerades och alla närvarande (ca;70 personer) bjöds på smörgåstårta, varefter årsmötet återupptogs.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Göran Johansson och till sekreterare Lennart Åstrand.

§ 3
Till att justera dagens protokoll valdes Linda Svebeck och Lars-Åke Sigfridsson.

§ 4
Nedteckning av närvarande röstberättigande ombud samt en kort presentatin av föreningarna.
Vigottens fiskevårdsförening: John Sköld och Margareta Hageltorn
Röda korset: Mats Löfgren
CKF: Inger Johansson och Lolo Danielsson
Hembygdsföreningen: Lars Engqvist och Lars Torstensson
Hultanäs SOFK:
LRF: Olof Karlsson och K-E Andersson
Grytesjöns Fiskevårdsförening: L-Å Sigfridsson och Sören Klein
Näshults Pensionärsförening: J-E Nilsson och Kerstin Åstrand
Centern: Göran Johansson och Evert Wester
Näshults Missionsförsamling: Otto Koch
Näshults IF: Lars Bäckström och Per Lindgren 
Näshults gamla församling: Helen Carinder och Margareta Andersson
Smalspårsföreningen:
Föräldrakooperativet Lyckan: Linda Svebeck och Monica Johansson
Claessons Affärs Vänner: Michael Kornby
Serarpasjöns Fiskevårdsförening: 
Näshults Ridklubb: Linda Svebeck

§ 5
Dagordningen fastställdes.

§ 6
Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna.

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9
Förrättades val av ordförande och styrelseledamöter enligt följande;
Evald Hammarström ordförande på ett år
Styrelseledamöter på två år: Jan Karlsson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lennart Åstrand ochJohanna Ivarsson

§ 10
Till revisorer valdes: Evert Vester, Margareta Hageltorn och Kerstin Åstrand (suppleant.)

§ 11
Till valberedningen för sockenrådet valdes Helen Carinder (sammankallande), Carita Hammarström och Inger Johansson.

§ 12
Övriga frågor: 
Göran Johansson frågade om det är mötets mening att sockenrådet skall engagera sig i lanthandeln och pensionärslägenheterna. På båda dessa frågor blev svaret ett enhälligt ja. Det resulterade i att en grupp bestående av Otto Koch, Göran Johansson, Tomas Wilhelmsson och Inger Johansson följer utvecklingen av pensionärslägenheterna.
Medan en grupp bestående av: Britt- Marie Johansson, Linda Svebeck, Frida Moberg och Malin Karlsson följer lanthandelns utveckling.
Jan -Evert Nilsson föreslog att busskuren målas om. Jan -Evert och Göran Johansson utsågs till detta arbete.*
Margareta Andersson informerade om kyrkan. Den kommer att öppnas till "semestern".
Lars Torstensson frågade när välkomsttavlorna kan sättas upp. Lars invaldes i gruppen som består av Tomas Wilhelmsson, Peter Samuelsson och Göran Johansson för att skynda på detta arbete.

§ 13
Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.
Därefter avtackades Göran Johansson för sin tid som ordförande och Jan Karlsson överlämnade en blomma.