Skriv in din sökning här

Protokoll 100131

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS LARS-ÅKE SIGFRIDSSON, 2010-01-31

 

Närvarande Göran Johansson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson., Ulla Johansson, Lennart Åstrand, Peter Samuelsson, Britt-Marie Johansson, Monica Johansson, Linda Svebäck, Per Lindgren och Jan Karlsson.

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Förra mötesprotokollet
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport Webbgruppen
Redovisning av erhållna projektmedel ska ske vid halvårsskiftet 2010

§ 5
Stadgeändringar.
Styrelsens förslag till årsmötet antogs enligt bilaga till detta protokoll

§ 6
Årsmöte
Årsmötet hålls 21 mars, 2010 kl. 17.00 i Näshults bygdegård

§ 7
Ekonomisk rapport
För år 2009 var inkomsterna 11 638 kr, utgifterna 44 511,50 kr, kassan på 1 386 kr, bankmedel på 152 727, 98 kr och behållningen var 154 113,98 kr. 

§ 8
Övrigt
Näshults sockenråd har gett 1 000 kr i gåva till de nyfödda i socknen Vera Hagström och John Nilsson.

§ 9
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson


Förslag till stadgar för Näshults sockenråd finns att läsa under Nyheter