Skriv in din sökning här

Claesons Affärs Vänner

Vännerna har till uppgift att upprätthålla och utveckla Claesons Affär som ett nutida relik. 

- I den gamla lanthandeln fanns utöver varor och tjänster den tidens utbyte av information och kunskaper. Sammantaget ger det oss inspiration till vårt kunskapande idag.

Claesons Affär är öppen för besök och ger möjlighet till aktiviteter.
- i medlemsavgiften ingår övernattning å klubbrummet, tillgång till boksamlingen, grisaburen och skolpulpeten.

Den intresserade inbjuds till ett deltagande och gärna att bidra med gamla lanthandel saker. 
Årsgälden för 2017 är 20 kronor per medlem. 

Styresman är Tord Hedström, Näshult.
tordhedstrom@hotmail.com
telefon 0383 811 14 samt 0702 604774.

Claesons Affärs Vänner bildades maj 2009 vid ett konstituerande möte i Claesons Affär. 

STADGAR
§1. Claesons Affärs Vänner är en förening med säte i Näshult.

§2. Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla den sedan 69 nedlagda Claesons Affär som en nutida relik från gamla tiders lanthandel i dess vida betydelse.

§3. Medlem är den som dels har ett etablerat intresse för handel i största allmänhet och lanthandel i synnerhet, dels erlägger årsgäld.

§4. Föreningens högsta beslutande organ är Vännernas Årsting som årligen äger rum i Näshult och om lokalen medger i Claesons Affär.

§5. Årstinget beslutar om riktlinjer för affärernas upprätthållande och utveckling, om erforderliga medel och revision, om representation och kontakter samt medlemmarnas årsgäld.

§6. Årstinget uppdrar åt medlem att såsom styresman, uteslutande på sitt ansvar, under mellan årsting vidtaga erforderliga åtgärder.

§7. Styresmannen har att i tre exemplar redovisa sitt åtagande till Årstinget.

§8. I övrigt gäller svensk standard för en normal förening och föreningen kan upplösas efter två på varandra Årsting.

 Nyårsbrev  2023...

Då 2024 snart förväntas överta 2023 om det inte redan har skett finns anledning att redovisa

vad som tilldragit sig haver....

Fortsatt krig och elände.…

Kring affärsdisken finns ingen minskad solidaritet med Ukrainas vars blågula fana har sin plats i Affären. Putinskam råder. Vid behov kommer detta att meddelas rådande USAmerica presidenten.

Gädjande fanns inget intresse trots ränteshock och rådande dyrtider för erbjudandet i 2022 sommarbrev. Nämligen erbjudandet om penninglån ur kassaapparaten,  så kallade snabba cash.

....Sedvanligt inför julen

...gavs plats i skyltfönster; både Lucia denna i historien hedersförstryckta ungmö som bara ville gifta sig i enligt med kärleken samt Jul och Nyårsfirande med både Kalle Anka och Piff och Puff.

Bidrag....

...från grannen med gemensamt dass, Nenne (prästsonen Nils Erik Elg) tillverkad sänglampa grundad på egenfångad gädda i 20 kilo klassen som förskönats med rödmålade ögon. Dessutom vår i gamla tider skomakare Berglund handgjorda rediga läderstövlar upp till knäna.

Gamla landsorts tidningar i kista har osett lämnats i Packboden. Och den  tidens rakdon mm i brevlåda. Samt stor tavla med gudomligt motiv målad av Johannes Magnusson.

Många besök...... Affären ett globalt intresse.

Kringresande reporter från Vetlanda Posten besök varade effektivt i åtta minuter. Troligen orsakat av att hon innan skrivit artikeln. Ett foto med Affären i bakgrunden och den medresande lokalpolitiker i centrum hanns dock med. Styresmannens roll begränsades till att öppna dörren.

En MC förare från Lidköping stannade spontant och bjöds in.

Två från Melbourne hade förvarnat om sitt besök på rekommendation.

Ett par från Tyskland tog också chansen.

Hjalmar Gullberg...

En sentida släkting till näshultspräst från förr hade i sin släktforskning hamnat kring Hjalmar Gullberg och dennes släktskap till orgelbyggaren Johannes Magnusson vilket diktaren själv vidimerat i dikten ”På Lemnhults kyrkogård” I Affären finns numera tre tavlor av orgelbyggaren Förutom den som tillkommit i år fanns två tidigare upphängda med bibliska motiv. En visar ett härläger med kaputerad mansperson och sörjande damer.

Hjalmar Gullberg besökte gärna Näshult på 30 talet och borde ha varit en given deltagare i kunskapandet med sittande gubbar kring affärsdisken. Då han inte hade kontrabok går det tyvärr inte att specificera vad han inhandlade.

Verksamhetsberättelse 2023.

Av bokföringstekniska skäl får berättelsen anstå till nästkommande medlemsbrev. Men som framgår av 2023 sommarbrev var läget stabilt. 2024 års medlemsintyg är under tryckning.

Dock bör påpekas för flertalet Vänner att tidens tand går fort. En medlem  hörde  av sig inför 2024 och undrade om hen hade betalat gälden för 2023. Enligt registerboken hade hen fallerat i fem år!!

Gäld kan numera schwischas till 0702 60 4774 enligt nu rådande beslut för året 20 kr. och

för livet 100 kr. En av Vännerna betalade två livstidsgäld och det går bra det med.

...Det går också bra med en eller flera Lindgrenare eller en Garbo..

Gott Nytt år och för våra internationella Vänner Happy New Year.....

Styresmannen.