Skriv in din sökning här

Protokoll 110831

Protokoll fört vid Näshults sockenråds styrelsemöte i Hultanäs 2011-08-31

Närvarande: Göran Johansson ordf., Britt-Marie Johansson, Ulla Johansson, Peter Samuelsson, Monika Johansson, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat

§ 2
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson

§ 3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport från Webbgruppen.
Det vore önskvärt att någon från webbgruppen kunde närvara vid styrelsesammanträdena

§ 5
Rapport från medlemsföreningar.
Jan Karlsson rapporterade angående flyttning av barackerna, att ett 25 års arrendeavtal på marken är skrivet. Själva flytten dröjer nog till nästa år.

§ 6
Aktuella frågor för sockenrådet.
Bangolfen har traditionsenligt genomförts under sommaren. Vinnare i seniorklassen blev Anton Karlsson
och juniorklassen vanns av Erik Danielsson. I år har vi haft tur med vädret och alla golf kvällarna har kunnat genomföras med många deltagare. Bangolfen gav ett överskott på 5 300 kr.
I sommar har en uppgrusning av badplatsen skett. Kommunen har ställt dit en ?baja maja? och de står även för tömningen. Omklädningsrummen får vänta till nästa år.
En sammanslagning av hembygdsföreningarna i Näshult och Hultanäs har påbörjats.

§ 7
Övriga frågor
Näshults Ridsällskap har beviljats och betalat medlemskap i sockenrådet, därefter har sockenrådet givit ett bidrag till Näshults Ridsällskap på 5 000 kr
Parkeringsplats för bokbuss, smalspårsresenärer och loppiskunder är iordningställd i Hultanäs.
Angående en vindkraftspark på Kullebo,Smedstorp och Hillhults marker, har en vindmätare satts upp i Kullebo

§ 8 
Nästa mötet.
Nästa möte onsdagen den 12 oktober hos Ulla Johansson

§ 9
Avslutning
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson