Protokoll

Styrelse möte 24 maj 2016.                                             4:E

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Anders Lennartsson, 
Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Jonas Nyström samt 
Britt Marie Karlsson, Ulf Lilja och Barbro Allansson.
Ej närvarande: Sonny Schön, Linda Svebeck och Anders Eriksson

§23. Tord inledde mötet och till justerare utsågs Anders L.

§24. Rapporteringar;
- Öl provning 23/4 framgångsrikt med ett 50 tal deltagare och ett ekonomiskt noll resultat.

- Byavandring i Smedstorp 8/5 lyckat med ett 30 tal i fint väder.
Åtog sig Anders B att kontakta Rune i Råsa som har smalfilm som kan vara intressant.

Loppis 14/5 hastigt påkommet och inte mycket kommers. Upprepning?

Besök Holma 22/5 med ett 25 tal också lyckat i fint väder, mäktig omgivning och historiska gåtor.

Beslutades att i princip styrelse- och aktivitetsarbete är ideellt men under vissa förhållanden varierande ersättning kan utgå enligt den egna bedömningen.
Bestämdes att tidningsklipp om föreningens aktiviteter skall sparas i pärm och gärna annat om Näshult. Envar som är observant är bidragsgivare.

Kommande;
8/6 Grannsamverkans möte i Bygdegården i SockenRådets regi.
12/6 Sommarmöte i Korsberga.

§25. Uthyrning och ekonomi.
Två bröllop och en hel del annat.

Swish finns numera för utannonserade sammanhang till kassören och för pågående småsummer till Bygdegårdsmobilen 0768104218.

Medlems betalning pågår, 13.400 kr hitintills. Från kommunen 26.650 kr.

Diskuterades hyresprissättningen som har reviderats 2002, 2006 och 2012.
Uppdrogs åt Tord och Jonas att komma med underlag.

§26. Innan Kalle Jungenfelt dog färdigställde han Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760. I samband med hans begravning skänktes 7.000 kr till föreningen.
Beslutades att bekosta publicering i bokform liknande den tidigare Medeltida Näshult samt att tacka bidragsgivarna.

§27. Jonas redovisade Näshults IF annonstavla på IP
Beslutades att bekosta under tre år en annons om att hyra Bygdegården till ett bra pris.

§28. Köksrenoveringen.
Sonny har i mail 23/5 till styrelsen redovisat förutsättningarna för att få bidrag till köksrenoveringen (se §17). Möjligheterna till bidrag är goda men vi får problem med vår tänkta tidsplan.
Beslutades gå vidare med ansökan om bidrag och att detta kan förskjuta tidsplanen.

§29. Två husvagnsplatser finns nu angivna på Bygdegårdens parkering.
Information uppsätts på plats, på hemsidor och till Destination Vetlanda (Eva).
Anders L tar fram underlag.

§30. Ramp för skatebord på parkeringsplatsen eller nedanför Ungdomsbostäderna är undersökts av Anders L. 
Åtog sig Anders L att söka kommunbidrag och med brukarna upprätta en ramp i första hand enligt det senare alternativet..

§31. Porslin mm är på gång inköpt av Karin. Viss behov av bärhjälp kan finnas på torsdag.

Anders har at inköpa café bord.

§32. Åtog sig Eva/Michael att sätta upp förrådshyllor i fd. Kraftkällaren.

§33. Höstens aktiviteter;
Torsdagskväller fortsätter i mitten av september (Britt Marie) och stickare efterlyses.

Söndagsjympa fortsätter (Karin)

Byavandring till Nässja rundan i början av september (Eva)

Tjejdag 1/10 med yoga, frukost och föredrag (Karin)

Moped och traktorrally 6/8 som finns annonserat på Näshults hemsida, diskuterades och om Bygdegårdens ev. bidrag.

§34. Nästa styrelsemöte blir måndagen 22/8 kl. 19-21.


Styrelse möte måndagen 18 april.                   3:E

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Anders Lennartsson, Sonny Schön, Karin Lennartsson, Linda Svebeck, Lars Engqvist, Eva Kornby och Jonas Nyström samt Britt Marie Karlsson, Anders Eriksson och Ulf Lilja 
Ej närvarande: Barbro Allansson.

§16. Tord inledde mötet och till justerare utsågs Sonny.

§17. Köksuppgradering med Lilla salen.

Ulf presenterade en ide´skiss som byggde på en funktionell indelning av köket med beaktande av nuläget, en utbyggnad innehållande kyl och frys vid östra dörren in i Lilla salen och borttagen dörr, med mer bänkutrymme samt option att inrätta skåp utefter Lilla salens västra sida.

Anders E presenterade UH gruppens skiss också med mer bänkutrymme, med skåp i Lilla salen men med bibehållna två dörrar, en med nedfällbar bänk, samt nya varianter på kyl, frys och disk, skåp mm och att ombilda toaletten till förråd.

Dessutom ingår i båda förslagen nytt golv i köket och Lilla salen.
Beslutades;
1. UH gruppen fortsätter ta fram ett konkret förslag innan sommaren med ramen 300.000 kr plus ideellt arbete, med en stängning av kök och Lilla salen under jan-feb. 2017.

2. Sonny tar kontakt med ev. bidragsgivare med stöd av Jonas.

3. Efter styrelsens beslut sker vidare information.

§18 Rapporter;
- Torsdagsmöten och Söndagsjympa pågår. Med april gör Torsdagsmöten uppehåll till slutet av september.

- Teater Café 11/3 blev en framgång med 45 åskådare, bra men sorgsam teater och väldigt mycket dukningsarbete.

- SockenRådets årsmöte 20/3 var välbesökt och behandlade inte den organisationsutredning som föregående årsmöte tillsatte.

- Vi har fått Aktiebrev, Smalspåret i Hultsfred AB och bolagsstämma är 23/4 kl. 15 i Virserum.

§19. Jonas meddelade att kassören har egen adress kassor@nashultsbygdegard.se samt föredrog alternativa Swisch användning. 
Beslutades att föreningen öppnar konto för användning vid annonserade tillfällen.

§20. Kommande aktiviteter;

23/4 Öl Provningen är slutsåld, max 50 deltagare. 
Sonny åtog sig hjälpa till med dukning.

8/5 kl.14 Byavandring i Smedstorp, Anders B ansvarig med stöd av Eva.

Byavandring till Holma ansvariga Eva och Tord i kontakt med ägaren.
Föreslogs 22/5 kl. 14 med reserv vid dåligt väder 5/6

Tjejträningsdag får bli till hösten / Karin
Dessutom hade Karin fått propå om traktor och moped körning med veteraner på lek.

§21. UH åtgärder;

Husbilsställplats, Karin och Anders L med stöd av Eva är engagerade. Vetlanda kommun är intresserad att bistå. Anders L går på kommunens möte i Nye.
Beslutades att upprätta två platser som utmärks gärna med stöd av barn, som kostar 100 kr dygnet och som innehåller wc och dusch. Om kommunen vill investera mer är detta en möjlighet.

Jämför café borden från Teater Cafe,
Beslutades inköpa ett tiotal, en behållare som då får plats i förrådet.

Åtog sig Karin och Eva att för 100 gäster tilläggsköpa porslin i samklang med nuvarande.

§22. Nästa styrelsemöte blir tisdagen 24/5 kl. 19-21.


Styrelsen den 7 mars.                                                 2:a

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Anders Lennartsson, Sonny Schön, Ulf Lilja och Karin Lennartsson samt Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.
Ej närvarande: Linda Svebeck, Lars Engqvist, Eva Kornby och Jonas Nyström samt Barbro Allansson.

§7. Tord inledde mötet och till justeringsperson utsågs Anders B.

§8. Rapporter;
- Årsmötet las till handlingarna

- Vintermarknaden allmänt framgångsrik och vårt bord, med viss försäljning, bra för vår marknadsföringen.

- Torsdagar i Bygdegården fortsätter mars ut. Mellan 6 och 13 deltagare och uppskattat. Ny start tid kl. 18.

§9. Ekonomin, varvid Ulf varslade för temporär likviditetsbrist.
Fastställdes att kassören i så fall får täcka med medel från kapitalkonto och i efterhand anmäla detta i styrelsen.

§10. Medlemsuppbörden.
Utdelades listor och medlemsbrevet samt 
fastställdes utdelningsansvar enligt följande;

Korset till Elias hus Linda
Korset till avtagsvägen Höghultström - Linda 
Dito avtagsväg till Övreåkra  Anders L
Höghultström till Hultanäs - Ander B
I Hultanäs  Jonas och Tord
Dito avtagsväg till Njupingetorp - Ander L
Ekagård, Idanäs, Udden - Sonny 
Korset till Nässja  Tord
Götestorp till Horseryd - Britt Marie och Ulf
Korset till Kejsarekulla, väg 125 - Eva

Uppmanades var och en att anteckna avvikelser i listorna för att underlätta till ett medlemsregister.

§11. Kommande aktiviteter;
11/3 Teater Café
Åtog sig Anders E och Sonny förberedelserna.

23/4 Öl Provningen är slutsåld, max 50 deltagare.
Åtog sig Karin med hjälp av Tobias Engdahl ordna i övrigt det ekonomiska och det praktiska.

April/maj Byavandring, Anders B har kontakt med Smedstorp och Rosa och återkommer med tidpunkt, helst söndag och tiden kl.14 är bra. Eva förväntas göra research.

Tjejträningsdag likt den från 2013 finns i tankarna. Karin återkommer med förslag.

§12. Renovering;
Förelåg UH gruppens förslag från nov 2015 och Anders L mail från 2/2.

Diskuterades renovering och uppgradering av köket, spisar, kyl/frys, kökstoaletten vad, solariet, inte gärna utomhustrapp och hur stänga Bygdegården.
Åtog sig Anders och Ulf att rita på lösningar.
Bestämdes särskilt möte för denna fråga till 18/4.

§13. Husbilsställplats;
Diskuterades att erbjuda mot avgift Bygdegårdens parkeringsplats för kortare stopp/övernattning kopplat till att kunna använda dusch och toalett men inte VAtömning. Ett allmänt intresse finns från kommunen.
Åtog sig Karin att kolla med kommunen vad som krävs.

§14. SockenRådets årsmöte 20/3 kl. 18
Diskuterades förra sommarens alternativa förslag och utvärderingen av höstens försök till allmänt möte. Nuvarande förslag har sina brister och alternativet innehåller risker.
Utsågs Britt Marie och Ulf som representanter med övriga som reserv.

 

§15. Nästa styrelsemöte är extra mötet måndagen 18/4 kl. 19-21.


Styrelsen 21 februari                                                        1:a

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Anders Lennartsson, 
Sonny Schön och Linda Svebeck samt Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.
Ej närvarande: Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och 
Jonas Nyström samt Barbro Allansson.

§1. Tord inledde mötet och till justeringsperson utsågs Anders L.

§2. Utsågs till vice ordförande Linda Svebeck, kassör Jonas Nyström och till 
sekreterare Tord Hedström.

§3. Utsågs 
till Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson,

till Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson samt

till Forminnesavdelningen; 
Eva Kornby

§4. Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och kassör Jonas Nyström (680406-2799) att var för sig teckna föreningens firma samt åt Jonas Nyström att dels såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner, dels att hantera föreningens två framtidskonton i samma bank vad gäller fortlöpande placeringar till bästa ränta.
Beslut om uttag från dessa framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

§5. Planerades vårt bord i Bygdegården under Vintermarknaden nästa lördag 27/2 med marknadsföring av Bygdegården, med försäljning av Teater Café biljett- och medlemskort samt i övrigt våra filmer, skrifter mm.

 

Bordlades medlemsuppbörden i övrigt.

§6. Nästa styrelsemöte är måndagen 7/3 kl. 19-21.


Årsstämma 21 februari 2016

Deltagande; Charlotta Nyström, Tord Hedström, Jost Fonfara, Sonny Schön, Anders Lennartsson, 
Marie Schön, Gösta Dryselius, Lena Dryselius, Anders Bäckman, 
Linda Svebeck, Michael Kornby, 
Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson,

 

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad.

§2. Utsågs Sonny Schön till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Linda Svebeck och Michael Kornby.

§3. Fastställdes röstlängd enligt ovan deltagande medlemmar.

§4. Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

 

Verksamhetsåret 2015;

§5. Föredrogs 2015 års verksamhet och förvaltning (finns på www.nashult.se). 
PM bifogas original protokollet. 
Beslutades lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§6. Föredrogs 2015 års ekonomi. Redovisningen bifogas original protokollet. 
För den löpande verksamheten, är årets intäkter 125.676 kr. och kostnader 190.356 kr. vilket justerat för ränteintäkter, plus 2.566 kr. ger ett resultat på minus 62.114 kr. 
Kostnadssidan påverkas av extra utgifter för ny diskmaskin och projektor samt inköpta stolar.
Beslutades lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§7. Uppläste sekreteraren revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2015 och att årets underskott på 62.114 kr. balanseras in i 2016 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsåret 2016;

§10. Redovisades pågående och i styrelsen tänkta och diskuterade verksamheter;
AKTIVITETER
1. Vintermarknad, 2. Torsdagsträffar i Bygdegården, 3. Söndags gympa, 4. Teater Café 11/3 Allt har sin tid, 
5. Byavandring, 6. Klassiska filmer, 7. Ölprovning 23/4.

 

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER.
8. Verandan färdigställs, 9. Köket och Lilla salen uppgraderas, 11. Målning i Stora salen, 
12. Dusch-Bastun, underhåll och förbättring, 13. Utvidga och försköna entréplanen.

Diskuterades lämpliga platser för Byavandring, duschen är bra på vintern, kökets funktion och gemensam marknadsföring med kyrkan om bröllop och festmåltid.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person 
och 200 kr. för familj samt uppdrogs åt styrelsen att upprätta budget för 2016.

Diskuterades möjligheten att ta fram medlemmars mailadresser och skicka ut medlemsavier samt information om aktiviteter.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Charlotta Nyström, 
Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag, 
Karin Lennartsson, Anders Bäckman och Sonny Schön (omval) samt Jonas Nyström (nyval)

Valdes som suppleanter på ett år Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Ericsson (omval) samt Ulf Lilja (nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2015 års stämmobeslut, för ytterligare ett år; 
Eva Kornby, Lars Engqvist, Anders Lennartsson och Linda Svebeck.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren 
samt ersättare Inger Johansson (omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2016 årsstämma nämligen 
Lars Bäckström sammankallande, Arne Danielsson och Lotta Nyström (omval).

§16. Avslutades stämman. 
Intogs smörgåstårta med dryck samt sågs bildspel Ett år med Hembygdsföreningen och Bygdegården.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.


 Årsstämma 15 februari 2015    godkänt protokoll.
- i Bygdegården

Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Ulf Lilja, Maj Lilja, Jost Fonfara, Eva Kornby, Sonny Schön, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Karin Lennartsson, Anders Bäckman, Linda Svebeck, Michael Kornby, Monica Jungenfelt, Göran Johansson, Gun Johansson, Britt Marie Karlsson, Lena Lennartsson, Anders Eriksson, Annalena Löfgren, Mats Löfgren, Hans Karlsson och Maj-Britt Karlsson. 

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad. 
§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Maj Lilja och Lena Lennartsson.

§3. Fastställdes röstlängd enligt ovan deltagande medlemmar.
§4. Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2014;
§5. Föredrogs 2014 års verksamhet och förvaltning (finns på www.nashult.se). 
PM bifogas original protokollet. 
Beslutades lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§6. Föredrogs 2014 års ekonomi. Redovisningen bifogas original protokollet.

För den löpande verksamheten, är årets intäkter 132.329 kr. och kostnader 135.505 kr. vilket justerat för ränteintäkter ger ett resultat på plus 7.334 kronor. 
Beslutades lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§7. Uppläste Anders Lennartsson revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2014 och att årets överskott på 7.334 kr. balanseras in i 2015 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2015;
§10. Redovisades tänkta verksamheter för 2015;

AKTIVITETER
1. Vintermarknad, 2. PåskPub och KräftPub, 3. Klassiska filmer, 4. Bygdens dag,
5. Byaloppet, 6. TjejDag, 7. Höst basar. 
(samt att Kommunfullmäktige är inbjudna att hålla möte i Bygdegården).

 

HEMBYGDSARBETET
8. Fortsatt nutidsdokumentation, Livet i Näshult, fotografering, 9. En ny Näshults film, 
10. Dokumentation på www.nashultshembygd.se, 11. Idé om en Hembygdspark,

 

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER.
12. Stora salen väggar och golv, ta bort TV förrådet och utöka verandan. 13. Uppgradera köket, 14. Bastun, underhåll och förbättringar, 15. Entréplanen utvidga och försköna.

Från årsmötet framfördes fler förslag;
16. Torpvandring, 17. ?Tant gymnastik?, 18. Stickgrupp för Syriens barn, 
19. Matlagningskurs för herrar, 20. Bridgekväll, 21 Bakluckeloppis.

Samt; 
framfördes kritik mot elavbrott som uppstår vid mer ovanlig belastning.

Uppdrogs år styrelsen att arbeta vidare med dessa synpunkter och förslag.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 
200 kr. för familj samt uppdrogs åt styrelsen att upprätta budget för 2015.


Val;
§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström, Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,
Eva Kornby, Lars Engqvist, Anders Lennartsson och Linda Svebeck. (omval)

Valdes som suppleanter på ett år Barbro Allansson (omval) samt Britt Marie Karlsson och Anders Ericsson (nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2014 års stämmobeslut, för ytterligare ett år; 
Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Inger Johansson (omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2015 årsstämma nämligen 
Lars Bäckström sammankallande, Arne Danielsson och Lotta Nyström (omval).

§16. Övriga frågor;

Redogjorde Tord Hedström för kontakter 2011 med Hultanäs Hembygdsförening under avveckling men med tillgångar avsedda för Hultanäs. Vi hälsade Hultanäsbor välkomna till Näshults Hembygdsförening samt åtog oss att medverka till upprätthållande av Hultingetorps skvaltkvarn. Något åtagande rörande Rosenhill stiftelsen gjordes inte.

Redogjorde Lars Engqvist för tillämpningen av EU Vattendirektiv från 2000 som konkretiseras 2016-2020, som berör även Näshults vattendrag och därmed vår hembygd men som konkret inte är en fråga för Hembygdsföreningen. 

§17 Avslutades stämman. 
Intogs smörgåstårta med dryck samt sågs bildspel Livet i Näshult 2014 med film.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014    feb. 2015

FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.150 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. 
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande ochUlf Lilja kassör samt Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman. Sonny Schön och Linda Svebeck.
Som suppleanter Barbro Allansson och Annika Nordangård.

Styrelsen har haft 9 möten. 

Näshults Butiken och Sara Johansson har svarat för bokningen av Bygdegården.
Brandskydds- tillika UH grupp; Ulf Lilja, Anders Lennartsson och Sonny Schön.
Skönhetsrådet består av Linda Svebeck, Barbro Allansson och Karin Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström


VERKSAMHETER 2014
22/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med en stor del av försäljningen i Bygdegården och på parkeringsplatsen. Kring 1000 människor passerade Bygdegården under dagen.

17/4 hölls traditionell Påskpub med buffe och påskägg till alla barnen med 70 tal deltagare.Hembygdsföreningen var medarrangör i sommarens Byalopp, det första av en tänkt tradition.
Klassiska filmer har visats, under våren Pensionat Paradiset och hösten Soldat Bom.

15/9 genomfördes seminarium om Militärstaten i Näshult under Karl Jungenfälts ledning med ett 30-tal deltagare

Höst Basar hölls 22/11 (en vidareutveckling av den traditionella Auktionen) med försäljning, traktering, tipspromenad och särskilt för barnen en livs levande trollkarl. Ett 100 tal deltog. En stor del av försäljningen hade skänkts av Maj Lis Johannson i form av tavlor och hantverk som tillsammans med många andras goda bidrag tillfördes Bygdegården 12.200 kr.

Styrelsen har i samband med Vintermarknaden diskuterat en gammal tanke att forma enhembygdspark på andra sidan av vägen från Bygdegården. Förutsättningarna kommer nu att närmare undersökas.
Styrelsen har diskuterat den under året avklarade frågan mellan BoUng och Näshults Butiken

Under hösten har en ny DVD; Tjugo år i Näshult 1936-1956 redigerats och finns till försäljning, bestående av JUF skördetävling 1936, Näshultsfilmen från 1940, kyrkans återinvigning 1954 och annat material från Harald Danielssons och Per Göran Claesons filmande under perioden.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Dessutom flera bildspel samt fördjupningar såsom ur domstolsprotokoll om Hor och Läppagäld i Näshult.

Hembygdsföreningen har låtit tillverka en anslagstavla Aktuellt i Näshult med plasering vid korset i Serarp. Kostnaden blev 9.000 kr. Lokal har ställts till förfogande för utbildning i hantering av byns nya hjärtstartare och årets Lucia firande har sponsrats.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter ?Bilder från Förr? och ?Minnen? och ?Näshult socken under medeltiden? samt Karta över Näshult socken från 1690.

I Bygdegården finns dessutom; 
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt nu 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)
Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor ?Röster från Förr?.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.
Resultat av försäljningen blev 1.400 kr.

UTHYRNING

Bygdegården har Näshult olika föreningar i varierande omfattning använt Bygdegården. Samarbete med Näshults Butikens eftersträvas. 
- Under sommaren hölls fyra bröllopsfester och därefter val till Riksdagen.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 60 gånger, heldag eller del av dag, samt 26 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 31.500 kr. 
Reglerna för uthyrning har reviderats och finns i ?Välkommen att hyra Bygdegården?.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 5.200kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 5.300 kr.

FÖRVALTNING 2014
En golvklocka har mottagits från Elsa och Torsten Johansson Näshults Gård genom deras dotter Karin.
Ett Johannes Magnusson spelbord har skänkts av Kjell Österlind i Stockholm
Ödshults Missionskyrka har gett 1000 kr.

En UH plan har sammanställts och diskuterats samt i delar genomförts.
En bardisk har tillverkats och finns i förråd.
En stege har införskaffats.

En gärdsgård framför Bygdegården, efter Vintermarknaden, har inköpts
Elen har undersökts och utgiften för året blev 44.100 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 132.329 kr. och kostnader135.505 kr. vilket tillsammans med en ränta på 10.966 kr ger ett resultat på plus 7.790 kr. 

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 192. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 19.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Lars Torstensson, Charlotte Nyström, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson, Annika Nordangård och Sonny Schön.
Styrelsen har haft 9 möten. Varav ett i Claesons Affär.

Bokningsansvarig har varit Tord Hedström och Lotta Nyström. I december åtog sig Näshults Butiken att svara för bokningen.
Brandskyddsgrupp;Ulf Lilja, Lars Torstensson och Anders Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2013
28 mars Påskpub med buffe och påskägg till barnen med ett 70 tal deltagare.
Då Näshults Butiken under året inbjudit till mat och dryck sista lördagskvällen i månaden har vi under resten av året avvaktat med att arrangera motsvarande aktiviteter. 
12 maj inbjöds till söndagspromenad med tips och fika med ett 25 tal deltagare

En solig 6 juli arrangerades Bygdens Dag samordnat med att Näshults IF visade upp sitt nya klubbhus. I Bygdegården bjöds på fika, bildspel, utställning och frågesport. Därefter vandring till bland annat Häggkvist samling som denna dag invigdes i den nya placeringen på väg till fotbollsplanen och klubbhuset. Dagen avslutades med buffé i Bygdegården. Drygt 100 deltog.

Vårt bidrag till Smålands Kulturfestival den 1 november bestod av ett bildspel (forntid, nutid i en levande bygd) och utställning med fika i Bygdegården. Dessutom bjöds på glögg i Claesons Affär och Näshults Kyrka hölls öppen. Mycket folk besökte Näshult denna dag.

9 november inbjöds ett 25 tal kvinnor till en dag om motion, lärande och hälsokost.
Årets julbord för bastubadarna ägde rum 20 december.
I år blev det ingen sedvanlig bygdegårdsauktion, men avsikten är att återkomma 2014.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Under hösten har fotografering av Livet i Näshult om arbete och fritid och gammal och ung pågått. Vi har också fått från Svensk Filminstitut i DVD format filmer från kring 1950 ur Harald Danielssons produktion.

Vi har mottagit ett 40 tal tavlor ur Roy och Maj Lis Johanssons samlingar. Nu finns inom Bygdegården 20 tavlor som tillhör Sockenrådet samt många tavlor som har hembygdsvärden och som Hembygdsföreningen behåller. Övriga tavlor bör spridas på lämpligt sätt.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter Bilder från Förr och Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.
I Bygdegården finns;
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975).
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan och Gunnel Granmos skrift Näshult Kyrka.
CD skivor Röster från Förr, sista kommunmötet 1951 och om Näshults IF från 1984.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts med fyra olika motiv.
Resultat av försäljningen blev 5.605 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Nytt för i år är Näshults Butikens catering med bland annat två fullsatta julbord. Därtill privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 70 gånger, heldag eller del av dag, samt 24 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 30.400 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 7.085 kr. Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 10.200 kr.

FÖRVALTNING 2013
Kylskåp och dammsugare har inköpts samt ny porslinsuppsättning.
Skyfallsproblemet från förra året har kanske lösts genom en av kommunen tillrättalagd brunn.
Uppfräschning av bastun har skett för 11.000 kr.

Näshults IF har tagit över kraftkällarens rodd, cykel och muskel maskiner. Lokalen används för närvarande som ett extra förråd. 
Bygdegårdsbroschyren har fått en uppdaterad fjärde sida, påklistrat av dagiselever.
Kanter har gulmålats och delar av uteplatsen målats

Generösa gåvor har mottagits i samband med Åke Silvermyr, 3000 kr. och Lars Johansson, 14.200 kr begravningar samt 100.000 kr legat från Karl Pettersson.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 47.900 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 147.398 kr. och kostnader 153.588 kr. vilket tillsammans med en ränta på 16.190 kr ger ett resultat på plus 10.000 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012  
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 20.500 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.181 kr. 
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Charlotta Nyström vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson och Anders Lennartsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Nyström.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2012

Visning av Maj Lis Johanssons tavlor och konstsamlingar 2-3 juni vilket också kopplades till Vetlanda hembygdsföreningars besök i Näshult. Samtidigt visades Näshults gamla telefonväxel som numera återställds till Näshult.

 

Föreläsningar med Lars Gunnar Erlandsson om Spanska sjukan utifrån sin bok Jakten på massmördaren som kom undan. Därefter Roland Sandberg med medarbetare och deras bok Beredskapen under Kalla Kriget.

Opera kväll med Trollflöjten samt Whiskey provning 
Påskpub dessutom med ett 20 tal lekande barn, OlycksPub den trettonde med Varglapps Tshirts samt Sommar pub dessutom med fiskdamm för barn samt ytterligare två pubar.
Söndagsfika i Bygdegården med tipps promenad för vuxna och för barn har prövats och avses fortsätta under 2013

Arbetet med att dokumentera och publicera Näshult då och nu fortsätter med artiklar om smeden Blanka Sven och H. Danielsson omnibustrafik. Dessutom personbeskrivningar om Nenne N E Elg och Kalle Pettersson. Boken Torp och Backstugor har redigerats till digitalt format. För närvarande prövas publicering på www.nashultshembygd.se om hembygd och historia i Näshult, som ett komplement till Hembygdsföreningens del i Näshult hemsida.

Näshults Kyrka stängd för renovering i två år återinvigdes i september. Näshult Lanthandel stängdes dock i oktober vilket påverkar föreningens försäljning. (En nystart i ny regi har skett februari 2013.)

Häggkvists samling har dokumenterats och inretts i Kalle Durings gamla uthus.

Den 9 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 20.000 kr.

Ungdom har kunnat spela bordtennis. Till årets slut Kul i Jul för barnen.

Sedvanlig fredagspub efter bastun och temapubarna har gett inkomst på 10.340 kr.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har funnits;
Filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
Skrifter Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden.

Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690 samt över Torp och Backstugor.

Varglapps T shirts med fyra olika motiv.

Resultat av försäljningen blev 4.360 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar.

Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 80 gånger, heldag eller del av dag, samt 28 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.950 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 6.555 kr. 
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

Prislistan inför 2013 har justerats.

FÖRVALTNING 2011
Taket över lägenheten har tilläggsisolerats för kr 6540 kr.
Bredbandsanslutning har skett.
Kraftkällans maskiner kommer att skänkas till Näshult IF nya klubbhus.

Skrivelse har insänts till kommunen om vattenavrinningsproblemet vid skyfall

Nedsäkring till 35 ampere har skett och elförbrukningen har minskats.
Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 52.720 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.919 kr. och kostnader 147.815 kr. vilket ger ett resultat på minus 4.896 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen. Året resultat blev plus 26.000 kr


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011.

FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
-Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

-Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 19.400 kr. Kommunen gav driftrbidrag på 21.600 kr.
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Lotta Fransson vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Margot Söderström, Karin Lennartsson, Lars Engqvist och Eva Kornby
Som suppleanter Anders Bäckman och Carina Silvermyr.

Styrelsen har haft 9 möten samt 3 extra möten om den avvecklade Hultanäsföreningens innehav, allmänna aktiviteter och om Näshult Kyrka

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Fransson
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2011 
Arbetet med att dokumentera Näshult då och nu pågår med start Näshult säteri.
Diskussion med företrädare för Hultanäs avvecklade hembygdsförening pågår vad gäller övertagande av ansvaret för skvaltskvarnen i Hultingetorp.

Årets stora satsning har varit Bygdens Dag den 2 juli med kring 200 deltagare i Bygdegården med utställning, frågesport och middag, rundvandring till sevärdheter i Serarp, Kyrkogården, och Äng samt ridning, repdragning och bollspel för barnen kring Skolan.

Vår älsta byggnad, Näshults Kyrka stängd sedan november 2010, har diskuterats. Kyrkan meddelade i november att ett nyöppnande kan väntas till våren.

Sigurd Franzéns Pelle Näver film har överlämnats till Pelle Näver Sällskapet för deras användning. 
Häggkvists samling har med föreningens medverkan flyttats till Kalle Durings uthus.
Rude Ståhlgrens utställning om Johannes Magnusson har övertagits från Skirö Kyrka.

Påskpub, pub med kräftor samt pub med glögg har hållits med 20-40 deltagare
Opera kväll, Tosca, 18 oktober med 12 deltagare
Under hösten har streetdance med många barn övats varje vecka och visades upp på höstauktionen. Zomba dance har övats av de äldre.
Ungdom har kunnat spela bordtennis.

Den 11 november hölls Höstauktionen med ett 100 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 22.000 kr

Grötbjudning i samband med julgransplundring i januari med ett 60 tal barn och föräldrar.

Sedvanlig fredagspub efter bastun (och temapubarna) har gett inkomst på 10.200 kr. Vetlanda Posten gjorde ett reportage i bastun den 4 mars.

Dessutom en Byavandring kring Ödmundetorp- lett av Arne Danielsson.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har tillkommit under hösten;
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

Sedan tidigare finns; 
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 6.600 kr.

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 29.000 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Solariet och kraftkällan gav 2.750 kr.
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2011
Upprustning av lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum är gjord
En högtalaranläggning har införskaffats och fodral snickrats.
En gräsklippare har köpts

Målning av verandan är nästan klar genom frivilliga krafter.
Ventilationsbesiktning har skett.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 54.300 kr.

Gåva på sammanlagt 4.350 kr har givits i samband med Brita Franzén begravning.

Årets intäkter är 165.100 kr. och kostnader 194.500 kr. en förlust på 29.300 kr som motsvarar kostnaderna för lägenhetsrenoveringen. 
Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto, delvis till fast ränta.

Året resultat blev ett minus på 34.200 kr, då fonderna under året har minskat i värde.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 
Föreningen har två uppgifter;
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 150 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.850 kr. Kommunen gav bidrag på 19.440 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.
2010 årsstämma ägde rum 7 mars med 21 deltagande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Krister Johanson vice ordförande ochUlla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Lotta Fransson, Bengt Winbladh, Ulf Lilja, Margot Söderström och Karin Lennartsson 
samt som suppleanter Berne Isaksson och Eva Kornby.
Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Lotta Fransson
Tina Askling har varit ansvarig för lokalhållningen.
Brandsäkerhetsgrupp finns inrättade.
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Göran Johansson och Jonas Nyström.

VERKSAMHETER 2010 
- en vinterpub och en pub med kräftor, med 20-25 deltagare
- studieresa till Ekenässjöns industrimuseum 16 oktober
- Opera kväll, Barberaren i Sevilla, 19 oktober med 15 deltagare

- Den 12 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen på 21.000 kr

- Whiskey och öl provning 13 november med över 30 deltagare
- Sedvanlig fredagspub efter bastun hela året med en samlad inkomst av cirka 8.700 kr.

Styrelsen har diskuterat soldat liv och militärstatens inflytande kopplat till Karl Jungenfelts forskning, ett ev. övertagande av Häggqvists samling och ev. etablering av en hembygdsgård.

 

Till Försäljning i Näshults Lanthandel finns;
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen, Torp och backstugor samt Näshult socken under medeltiden?. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 10.500 kr.

I arkivet finns nu radioprogram om Näshult med intervjuer av Bengt Lindwall från 1975

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill privata fester och samlingar.
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2010 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 38.300 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Användandet av solariet gav 4000 kr.

Lägenhet har varit uthyrd hela året, Ny hyresgäst per 1/12 är Jost Fonfara.

FÖRVALTNING 2010
- värmekamraundersökning är genomförd
- underhållsinspekton av brandskydd genomförd enligt protokoll.
- golvet i stora salen har delvis renoverats/polerats
- tak plåt, hängränner och säkerhetsarbeten till bastuskorsten har gjorts. 
- isoleringarbete över innertak gjort
- upprustning är beställd i lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum.

- 12 skärmar har byggds till tavel- och bildvisningar mm.

Elkostnaderna kvarstår som den största utgiften för året, 56.800kr. trots en 10% sänkning av förbrukningen

Gåvor sammanlagt 8.400 kr. har givits främst i samband med begravning av Eiva Karlsson och Bertil Dacke. Rune Gustafsson har dessutom genom testamente givit 150.000 kr till film och fornminnesdokumentation.

Årets intäkter är 163.000 kr. och kostnader 145.000 kr. varvid 36.000 kr. till pågående underhåll belastar 2011. 
Övriga räkenskaper redovisas under årsmötet.

Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och generösa gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto. Året resultat summeras till ett plus då fonderna under året har ökat i värde.