Skriv in din sökning här

Protokoll

Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 28 februari 2024 - i Bygdegården

Deltagande; Tord Hedström, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Stephan Lindqvist, Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder,

Ing-Marie Nilsson, Tobias Ryman, Per Danielsson, Cecilia Nilsson, Eva Kornby och

Michael Kornby

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Eva Kornby.

§3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2023;

§5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.nashultsbygdegard.se .

Antalet medlemmar är 123.

Under året har Ceciliakören framträtt under Musikkafé samt Pub med Mellofinal. Visat bild och film under Smålands Trädgårds Vårfestival och After Work pub.

Under sommaren några ej så välbesökta tipspromenader.

Dessutom Räkfrossa och som vanligt ”Inför Jul”.

Bygdegården har utnyttjas heldag/helg vid 33 uthyrningar och 7 i egen regi.

Dessutom; judoträning för ungdomar vid 26- och gympa för äldre vid 28 gånger.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

Nytt jordvärmeaggregat har införskaffats och den gamla oljetanken som funnits kvar som reserv har borttagits. Total kostnad 201.000 kr

§6. Föredrogs vår ekonomi.

2023 gav inkomster inklusive bidrag på 313.800 kr. Resultat blev ett underskott på 85.680 kr. (Dock har beviljat elstöd för 2023 på 28.200 kr. ännu ej kunnat bokföras av tekniska skäl.)

Vårt kapital som är placerat i bank och aktiefonder visar för året en liten ökning.

§7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2023 och att underskottet balanseras in i

2024 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10. Diskuterades kommande underhållsåtgärder och aktiviteter för 2024.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj, varvid ev. åldersgränser avgörs av kassören.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Per Danielsson,

Anna Wilhelmsson till styrelsen ordförande på ett år (nyval).

§13. Valdes på valberedningens förslag som ordinarie ledamöter i styrelsen;

på ett år Tord Hedström (fyllnadsval) och

på två år Karin Lennartsson, Jonas Nyström och Rune Alvarsson (omval) samt

Cecilia Nilsson (nyval)

samt som suppleanter på ett år Tobias Ryman (omval) och Stephan Lindqvist (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2023 år beslut Linda Svebeck, Ing-Marie Nilsson och

Helen Carinder för ytterligare ett år.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren (omval) samt som ersättare Claes Sjöberg (omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2025 årsmöte Per Danielsson, sammankallande, Lotta Nyström och Sara Johansson (omval).

§16. Avslutades årsmötet med att avtacka avgåenden samt intogs kaffet med semla.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023.

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2023 är 123 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 12.350 kr. (2022; 11.600 kr) Kommunalt bidrag med tillägg gav 47.000 kr.

Vårt bankgiro är 5416-0817 För Swish 1234 136438. Org.nummer är 827500-3716

Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2023;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och

Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Rune Alvarsson,

Ing-Marie Nilsson, Jessica Stein och Helen Carinder.

Som suppleanter; Tobias Ryman och Sandra Lundquist

Styrelsen har haft 8 möten.

Ansvariga för lokalhållning och utomhusunderhåll har varit Rune Alvarsson.

Styrelsen har kompletterat med diverse städning.

Rune är också särskilt ansvarig för brandförebyggande bevakning..

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johansson.

VERKSAMHETEN 2023.

Aktiviteter;

4/2 Musikkafé med Ceciliakören med 65 tal närvarande.

11/2 Pub med Mellofinalen.

25/2 Näshults Vintermarknad inne i och utanför Bygdegården.

April – november, torsdagar Judo träning för ungdom, sammanlagt 26 tillfällen.

6/5 Bild och film; Nu och förr i Näshhult som ett inslag i Smålands Trädgårds vårfestival.

17/5 After Work Pub.med ett 40-tal.

Sept; söndagar två Tips promenader.

14/10 Bakluckeloppis.

21/10 Räkfrossa med ett 50-tal frossande.

25/11 Inför Jul med glögg och allmän försäljning inne och ute, tomtesmyg och judo uppvisning. Därefter Pub med ett 25-tal

Parkeringen har använts i augusti vid samling av Motorveteranernas hundratal traktorer

och mopeder.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd 33 (38) dagar/helger och använts i egen regi, vid 7 (8) tillställningar.

Dessutom 28 (23) gympa för äldre

Dessutom sporadiska Söndagsjympa med damer.

Uthyrningen 2023 gav 55.555 kr (51.000 kr).

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Föreningsinformation ges på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar. Även dambastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med vatten, dusch och WC. Gav 10.560 kr (7.550 kr.)

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

Gammalt jordvärme aggregat från 1992 har ersatts av nytt. Oljetank som har funnits kvar som reserv har borttagits. Totalkostnad 201.000 kr. Elementen har luftats. Kalibrering har skett till en basvärme på 18 grader.

Soprummet har avställts för hyresgäster till Bygdegården på grund av bekvämt misskötsel av sorterings kraven.

Brand respektive ventilationsinspektion har ägt rum.

EKONOMI

Årets inkomster blev 313.800 kr (212.100 kr).

Härvid ingår bidrag från von Seydlitz fonden 75.000 kr och Vindbonus Lemnhult 35.000 kr.

Utgifter var 399.500 kr (221.600 kr) .

där vatten el och olja står för 110.900 kr (116.500.kr).

Årets resultatet blev minus 85.680 kr. (minus 8.900 kr.)

Skatteverkets elstöd på 28.200 kr. för 2023 har ännu ej utbetalats.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett litet överskott under året.

 

TIDIGARE ÅR;

PROTOKOLL 2023-03-02  Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 2023 - i Bygdegården

Deltagande; Tord Hedström, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Margareta Andersson, Karl Erik Andersson, Stephan Lindqvist,

Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Jan Carinder, Sandra Lundquist,

Ing-Marie Nilsson, Tobias Ryman, Lena Danielsson och Per Danielsson

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Jan Carinder.

§3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2022;

§5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.nashultsbygdegard.se .

Antalet medlemmar är 116.

Under året har insamling till Ukraine skett, deltagande i Kultur Hstoriks Filmfestival och Smånlands Trädgårds Vårfestival. Desutom enligt tradition Oktober Fest och Inför Jul samt flera tipspromenader.

Bygdegården har utnyttjas heldag/helg vid 38 tillfällen och 6 i egen regi.

Dessutom 23 för vuxen gympa och 13 för barn samt ett antal söndagsgympa för kvinnor.

Bygdegården har också utnyttjats återkommande som ”Ungdomsgård” och för fredagsbastu.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

§6. Föredrogs vår ekonomi.

2022 gav inkomster på 212.670 kr och resulerade i ett underskott på 8.886 kr.

Noterades att vi fick en generös gåva i samband med Alvar Silvermyrs begravning.

Vårt kapital som är placerat i bank och aktiefonder har minskat med 20% .

§7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2022 och att underskottet balanseras in i

2023 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10. Diskuterades kommande underhållsåtgärder och aktiviteter för 2023.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 200 kr. för familj.

Styrelsen uppmanades undersöka behov av preciseringar.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Per Danielsson,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Helen Carinder och Ing-Marie Nilsson

Valdes som suppleanter på ett år Sandra Lundquist (omval) och Tobias Ryman (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2022 år beslut Karin Lennartsson, Jonas Nyström,

Rune Alvarsson och Jessica Stein ytterligare ett år.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren omval samt som ersättare Claes Sjöberg (nyval).

§15. Valdes valberedningen inför 2024 årsmöte Per Danielsson, sammankallande,

Lotta Nyström och Sara Johansson (omval).

§16. Avslutades årsmötet med att avtacka avgående Lars Engqvist efter 12 år i styrelsen, intogs kaffet med massipantårta samt spelades film om händelser i Näshult  från 1940-50 talet.

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022……februari 2023.

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2022 är 116 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 11.600 kr. Kommunalt bidrag med tillägg gav 51.900 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2022;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och

Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström,

Rune Alvarsson, Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein

Som suppleanter; Helen Carinder och Sandra Lundquist

Styrelsen har haft 7 möten.

Josefin Milton därefter döttrarna Tilde Engdahl och Hanna Svebeck har varit ansvariga för lokalhållning och nu överlämnat till Rune Alvarsson och Maj Britt Lif-Danielsson

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johanssom.

VERKSAMHETEN 2022.

Aktiviteter;

Återkommande kortspel med seniorer

2/4 Ukraina insamling med Pub

2/5 Kommunens sponsrade Kultur historiska filmfestival visades ihopklippt ur gamla Näshult Filmer. Samt visades 2019 års åtta bidrag till Story Telling. 80-tal deltagare.

8/5 Bröllops dukning med kyrkkaffe inom ramen för Smålands Trädgårds vårfestival

kringfarande med ett 70-tal.

Juni-juli-augusti-september, söndagar fyra Tips promenader

29/10 Oktober Fest med ett 50-tal deltagare.

5/10 Pilsner film.

3/12 Inför Jul med sittande byavandring på temat ”företagsamhet”, julgranar, servering och auktion. Ett 50-tal deltagare.

16/12 Bastubadarnas traditionella julbord. Med damer! 24 deltagare

Dessutom under hösten besök av representanter från både Hembygdsförbund och Bygdegårdsförbund.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd 38 dagar/helger och använts i egen regi vid 6 tillställningar.

Hela bygdegården ute och inne uthyrd 26/2 för Näshults Vintermarknad.

Dessutom 23 gympa för äldre och 13 för barnjympa och ungdomsgympa.

Dessutom återkommande Söndagsjympa med damer.

Också under våren, hyresfritt, återkommande ”Ungdomsgård” i SockenRådets regi.

Uthyrningen 2022 gav inkomst på 51.000 kr jämfört med 2021 åra 17.045 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande dam bastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med tillgång till vatten, dusch och WC. gav 7.550 kr.

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

De drastiskt högre el priserna under året har föranlett försök till att minska förbrukningen och att höja våra avgifter. Uthyrningen höjdes i allmänhet med cirka 10 % bastuavgiften från 30 till 50 kr. och ställplats per dygn till 150 kr.

En robotgräsklippare har inköpt och fungerar.

Städregler som förutsättning för att hyra har omarbetats.

För den löpande verksamhet är 2022 inkomster 212.100 kr och utgifter 221.600 kr

där vatten el och olja står för 106.000.kr. Resultatet blev ett underskott på 9.400 kr.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett nedgång på kring 25%. (Vilket kan jämföras mot den stora uppgången 2021)

Tord Hedström, ordförande       Linda Svebeck  Kassör

..................................................................................      

Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 28 mars 2022                   

- i Bygdegården

 Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Lars Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Sandra Lundquist,

Ing-Marie Nilsson och Jonas Nyström.

 §1.  Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2.  Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Ing-Marie Nilsson.

§3.  Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4.  Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2021;

§5.  Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se  och www.nashultsbygdegard.se .

Januari-juni; Stängt p.g.a. Corona

Antalet medlemmar ner till 108. Uthyrningen har minskat till 17.000 kr.  

Hösten har dock bestått av flera aktiviteter; EM i fotboll, tipspromenad, föredrag om

”Striden om Näshult Säteri” och Oktober fest. Dessutom visning av fotografier från 1987, traditionell julförsäljning och bastubadarnas julbord.

Bygdegården har utnyttjas vid 33 tillfällen varav 7 särskilt riktat mot ungdomar.

Plus en del kortspelkvällar och söndagsgympa.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

§6.  Föredrogs vår ekonomi.

2021 års verksamhet gav inkomster summerat till 164.949 kr. (främst ökade bidrag 67.227 kr) och utgifter 241.167 kr. (främst den gjorda investeringen kring bastun och ökade el kostnader. Resultatet ett underskott på 76.218 kr. täcks av uttag från kapitalfond.

Vårt kapital har under 2021 ökat som en följd av ett bra börsår för våra aktiefonder.

§7.  Uppläste revisorernas granskningsberättelse för 2021, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Fastställdes resultat och balansräkning för 2021 och att underskottet balanseras in i

2022 års räkenskaper.

§9.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10.  Diskuterades aktiviteter såsom; stöd till Ukraina, Filmfestival kväll, deltagande i Smålands trädgårds rundresande.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Karin Lennartsson, Jonas Nyström och Rune Alvarsson (alla omval),

samt Jessica Stein (nyval) och på ett år Ing-Marie Nilsson (nyval).

Valdes som suppleanter på ett år Helen Carinder och Sandra Lundquist (båda nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2021 års beslut, för ytterligare ett år Lars Engqvist,

Linda Svebeck och Anna Wilhelmsson. Elias Johansson har avsagt sig sitt andra år.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2023 årsstämma nämligen

Lotta Nyström (omval) och Per Danielsson (nyval).

Samt uppdrogs åt styrelsen att finna ytterligare en person till valberedningen.

§16. Avslutades stämman och kaffet med smörgås var redan avverkat.  

........

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021……

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2021 är 108, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 10.800 kr. Kommun driftbidrag och statlig corona bidrag summa 67.227 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Valda av senarelagt 2021 årsmöte den 8 sept. 2021;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström, Rune Alvarsson.

Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Som suppleanter Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein

Styrelsen har haft 4 möten.

Josefin Milton har varit ansvariga för lokalhållning,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2021.

Aktiviteter;

Januari - juni stängt på grund av corona pandemin.

Juni visades 3 EM matcher i fotboll på stor bild

4/7 tipspromenad på hembygdstema.

30/9 föredragning av sammanställd dokumentation om ”Striden om Näshults säteri”.

Ett 60 tal deltagare. (finns på www.nashultshembygd.se)

30/10 Oktoberfest med ett 50 tal medlemmar

3-5/12 Visning av 50 fotografier från 1987 års Näshult tagna av Marianne Winbladh. 

6/12 Inför Jul med försäljning av granar, jul tillbehör samt varm och kall dryck. Många närvarande.

17/12 Julbord med 13 av Bastubadarna.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, privata och offentliga organisationer har brukat Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en start i juni 2021 och halva året.

Bygdegården har använts 9 dagar i egen regi, varit uthyrd 17 dagar samt särskilt riktat till ungdomar 7 dagar.

Dessutom (22) Torsdagsträffar med kortspel och Söndagsjympa (6 gånger) med damer. Dessutom en gång pingis för ungdomar.

 Uthyrningen 2021 gav inkomst på 17.045 kr. (mot för två år sedan 62.000 kr.)

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Efter renoveringen av dusch och omklädningsrum har sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande puben återupptagits i maj. Dessutom har i slutet av året tillkommit dambastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

 Två husbil/vagnsställplatser med tillgång till dusch mm. har utnyttjats för 3.300 kr.  

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2021.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad kring  

100.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2021 inkomster 164.949 kr. och utgifter 241.167 kr

där vatten el och olja står för 76.648 kr. Resultatet blev ett underskott på 76.218 kr. som har täckts av uttag från bankkonto.  

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett mycket gynnsamt plus för 2021 men har därefter fallit under 2022.                                                                                    

  .................................................                                                  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 och halvåret 2021 2.1..                                     

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2020 är 133, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 13.300 kr. Kommunens driftbidrag gav 28.200 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Rune Alvarsson.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se 

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

 

Enligt önskemål från MSB och Röda Korset får Bygdegården numera disponeras vid katastrof.

 

VERKSAMHETEN 2020.

Aktiviteter;

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

29/2 Näshults Vintermarknad med 500 våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Totalt 2.700 besökare.

Därefter präglades året av corona pandemin.

Under sommaren genomfördes dock 6 tipspromenader mest för äldre och metartävling och kräftfiske mest för ungdom.

5/12 Jul försäljning med glögg utanför Bygdegården

Torsdagsträff (24) med kortspel och Söndagsjympa (24) med damer har skett kontinuerligt. Och fortsatt under 2021.

Dessutom pingis för ungdomar (5)

Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och bidrag efterlyses.

 - I år särskild dokumentation om striden om Näshults Säteri.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Detta corona år och halvår har självklart belastat vår uthyrning.

Näshults föreningar, privata och offentliga har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en bra start under vinter månaderna 2020. Därefter inställdes många bokningar och andra uteblev. Viss uthyrning har dock därefter skett inom ramen för påkallade försiktighetsmått.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts under 2020 i egen under regi 37 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 12 gånger för SPF/jympa (2020) samt i egen regi Torsdagsträffar, Söndagsjympa och Bordtennis

Uthyrningen gav 2020 inkomst på 39.560 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsatte med successiv avtrappning och stängning i november för renovering.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare också med stängning i november.

 Två husbil/vagnsställplatser har utnyttjats för 3.300 kr. under 2020

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

 

FÖRVALTNING 2020.

Glas verandan har inretts.

Ett sammanträdes-serveringsbord har införskaffats.

Lägenheten och dess entré har upprustats.

El installationer är uppgraderade.

Soprummet är iordningsställt

En trädgård har byggts för skönhet och samkväm bakom uthuset.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad av

99.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2020 inkomster 119.750 kr. och utgift 142.800 kr

där vatten el och olja står för 56.098 kr. Resultatet blev ett underskott på 23.050 kr.  

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt finns nu kring 900.000 kr. Aktiefonderna hamnade till slut på plus för 2020 och står hitintills på plus 2021.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019.                             

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.600 kr. Driftbidrag från Kommunen gav 28.200 kr. och

bidrag från Werner stiftelsen, 10.000 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se (viss backup 076 81042 18)

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning,

ur styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Brandskydds- tillika UH grupp; Sonny Schön, Eilert Gasslander och Rune Alvarsson.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2019.

Aktiviteter;

23/2 Näshults Vintermarknad med våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Vi sålde våra böcker.

29/3 Show med MOJ samt mat och dryck. 103 betalande.

13/4 Träningsdag för tjejer, motion, föreläsning och gympa, frukost och lunch.

18/4 Påskbord med öl och quiz ”Vart är vi på väg” med ord och bild i lag kring borden.

60 deltagare.

27/4 Hemma hos middag och förflyttning. Allmän samling i Bygdegården. 49 deltagare.

3 och 5/7 VM i fotboll.

15/9 Afternoon tea med storytelling. 45 deltagare.

Storytelling i form av personliga berättelser i ord och bild skapade av tre flickor och fem kvinnor redovisades. Arbete från i somras delfinansierat av Werner stiftelsen.

29/9 Byavandring kring korset i Serarp. 30 deltagare.

19/10 Oktoberfest med öl och korvtallrik samt musik av Jens. 50 deltagare.

23/11 Inför Jul med gröt och auktion. 60 deltagare.

28/12 Mellandags Pub med drygt 20 deltagare.

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

 Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med damer har återkommande skett under vår och höst samt bordtennis för ungdomar onsdagar under hösten.

Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och gärna med bidrag.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Förutom föreningens egna aktiviteter har Näshults övriga föreningar, privata och offentliga kunder hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi 68 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 38 gånger för SPF/jympa samt i egen regi Torsdagsträffar 33,

Söndagsjympa 30 och Bordtennis 8.

Uthyrningen gav inkomst på 61.880 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används under övrig tid, av socknens boende och besökare.

 Två husbil/vagnsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2019.

Brandinspektion är genomförd. Viss brandskada på altanen uppstod vid fest och är åtgärdad.

Viss rödmålning har ägt rum.

6 nya bord har inköps a 8.365 kr.

Sanering av bastun/duschrummet har gjorts ytterligare åtgärder har diskuterats.

Trafikverket har satt upp ny vägskylt i korset med ställplatssymbol.

För den löpande verksamhet är årets inkomster 213.630 kr. och utgift 206.560 kr

där vatten el och olja står för 70. 360 kr. Resultatet blev ett överskott på 7.070 kr  

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Fonderna har haft ett bra år. Totalt finns nu kring 880.000 kr.                           

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018…….                           

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 14.000 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.750 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och  Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander.

Som suppleanter, Anna Wilhelmsson och Gun Karlsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se med backup 076 81042 18

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållningen med bistånd ur styrelsen.

Brandskydds- tillika UH grupp;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Eilert Gasslander.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2018

Aktiviteter;

24/2 Näshults Vintermarknad med fika inne i Bygdegården och försäljning ute på parkeringsplatsen och i tält på baksidan. Tusentals besökare.

29/3 PåskPub med 45 deltagare.

15/4 Afternoon tea.

13/5 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 30 tal deltagare

16/6. Allsång med Accent samt grillat utanför altan med bidrag från generös sponsoring.

23/6, 3/7 och 7/7 VM i fotboll

1/7 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 15 tal deltagare

15/8 Metartävling med fika och 20 tal deltagare, främst ungdom.

30/9 Eftermiddagskaffe med sju sorters kakor med 35 tal deltagare.

4/10, 11/10, 18/10 och 27/10 Föreningens 75 års jubileum med 25-60 deltagare per gång.

17/11 (med SPF) Motionsdans med Bergskvarteten

24/11 Innan Jul med fika, auktion och lotter med 55 tal deltagare.

22/12 JulPub med 25 tal deltagare.

Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med 5-15 damer har återkommande skett under vår och höst.

Dokumentation;

75 års jubileets tema var Näshult förr och nu med insamling av foton - nya (fototävlingen ”Mitt Näshult”) och gamla (familjealbum mm) -  samt fyra presentationer  med engagemang från deltagarna och en foto quizz kring borden.

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den som vill bidraga.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

 

UTHYRNING

Förutom för föreningens egna aktiviteter har Näshults föreningar och privata hyrt Bygdegården för sammankomster, måltider, fester och begravningar,

Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi - 63 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 42 gånger för SPF/jympa samt Torsdagsträffar och Söndagsjympa i egen regi.

Uthyrningen gav en inkomst på 45.340 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera mer frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

 Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Bostaden har under året varit uthyrd i 10 månader.

 

FÖRVALTNING 2018.

Slutredovisning av 2017 års ombyggnad har skett och föreningens förskottsbetalning på 237.000 kr är reglerad.

Brandinspektion är gjord, cirkulationspump renoverad och hjärtstartare installerad i bastun omklädningsrum..

Nya gardiner och draperi har satts upp anpassats till de renoverade lokalerna. Porslin, glass mm har inhandlats och placerats i det utökade köket.

En gatupratare har inhandlats och ställs ut intill flaggstången.

 

För den löpande verksamhet är årets inkomster 164.064 kr. och utgifter175.527 kr. där vatten el och olja står för 70565 kr. Resultatet blev ett underskott på 11.463 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Under året har en svensk fond sålts och överförts till föreningens kapital konto. Totalt finns kring 770.000 kr.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR    2017……                                    

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 15.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,

Britt Marie Karlsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Anders Eriksson och Hari-Prem Andersen.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp och projektgrupp för årets ombyggnation;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Linda Svebeck, Karin Lennartsson och Ann Kristin Nelson har varit ansvariga för lokalhållningen.

Jost Fonfara och Bengt Carlsson har varit ansvariga för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2017

25/2 Näshults Vintermarknad med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen och tusental besökare.

9/3 Söndagsmiddag med 50 deltagare

13/3 PåskPub med 50 deltagare

22/4 Pub efter cykelmiddag i olika hem i socknen

16/9 Romprovning och efterföljande Pub 50 deltagare.

25/11 Invigningsfest efter renoveringen med ett 80 deltagare.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har återkommande skett under våren och hösten.

 

Dokumentation av Näshult förr och nu publiceras på www.nashultshembygd.se.

Bl.a. Torp och Backstugor med kartanvisning, Forna tiders Näshult, Näshult under medeltiden och Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid. Dessutom berättelser, filmer, ljudinspelningar och bildspel från förr och i nutid.

Försäljning.

Böcker; Bilder från Förr och Inez Ekensäters Minnen samt ovannämnda böcker.  

Kartor: Näshult socken från 1690 samt Näshults Torp och Backstugor

DVD: Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975),

Tjugo år i Näshult (1936-1956) och Näshult på 1980 talet med NIF 50 års jubileum. 

CD: Röster från Förr.

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom privata fester bl.a. tre bröllop/födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 45 gånger, heldag eller del av dag, 23 gånger för  gymnastik/jympa samt 28 Torsdagsträffar vilket gav en inkomst på 27.700 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Bygdegården finns också på www.nashult.se och på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka andra tillfällen samt den sedvanliga puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Vaktmästarbostaden har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2017.

Under två månader oktober-november ombyggdes köket samt upprustades stora salen och entrén. Planerna presenterades på 2017 års årsmöte.

Arbetet genomfördes under vår projektledning av RP Byggtjänst i Virserum.

Finansiering har skett genom bidrag från Vetlanda Kommun och Länsstyrelsens lantbygdsprogram på sammanlagt 628.000 kr samt av egna medel 165.000 kr. Föreningen har förskotterat 237.000 kr av bidragsdelen som avses betalas i en slutredovisning 2018.

Toaletter och duschar har renoverats för 36.500 kr.

 

Nya priser för uthyrning, service och försäljning mm har fastställt med flertalet höjningar då tidigare prislista gällt sedan 2012 och förbättringen genom det nya köket.   

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 121.113 kr och kostnader 201.904 kr. som ger ett underskott på 80.791 kr i den löpande verksamheten. Underskottet förklaras delvis av kompletterings investeringar till ombyggnationen samt att Bygdegården hållits stängd i två månader.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton och i aktiefonder som under året har haft en gynnsam utveckling.

En aktiefond har dock sålts och kapitalkonton belastats med 436.000 kr kopplat till ombyggnationen och föreliggande förskotterade medel.

 

.......................................                         

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016                                  

Antalet medlemmar är cirka 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 17.700 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Ulf Lilja, Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp; Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsråd; Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och

Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelning; Eva Kornby

Linda Svebeck och Karin Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.

Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2016

27/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen. Hembygdsföreningen hade eget bord.

11/3 Teater Café ”Allt har sin tid” med 45 deltagare

 

23/4 Ölprovning med Kvarnagårdens bryggeri och 50 deltagare.

Byavandring i Smedstorp 8/5 och till Holma säteri 22/5 med kring 30 talet deltagare.

Föreningen deltog i årets Byalopp 13/8 med lokal för registrering och vätskekontroll.

11/10 Lady Killers, en klassisk film.

10/12 Jul i Näshult med ett 60 tal deltagare stora och små i samarbete med Lyckan daghem med tomtesmyg, presenter, försäljning och glögg samt efterföljande pub. Med 5 sponsorer gav detta ett överskott på 8.000 kr.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har frekvent skett under våren och hösten.

Samt en bugg kurs under fem söndagar under hösten.

 

I december presenterades Karl Jungenfelts bok Militär staten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760, till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras på www.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

 

Till Försäljning finns också;

Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt

Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975) samt

Tjugo år i Näshult (1936-1956)

CD skivor Röster från Förr. (Två finns på www.nashultshembygd.se )

Karta över Torp och Backstugor samt Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 850 kr.

 

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom fyra bröllop och två födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 51 gånger, heldag eller del av dag, 37 gånger för  gymnastik/bugg samt 25 kvällar för Torsdagsträff vilket gav en inkomst på 27.560 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultbygdegard.se.

Bygdegården finns också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka tillfällen och gav en inkomst på 4.670 kr.

Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 6019 kr.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare.

 

FÖRVALTNING 2015.

I samband med Karl Jungenfelts begravning mottogs en generös gåva.

Utbetalning enligt Maj Lis Johanssons mycket generösa testamente har skett.

 

Uppgradering av köket och lilla salen har i omgångar diskuterats och konkretiserats efter det skisser presenterats i styrelsen i slutet av 2015. Inriktningen är ett tak på 300.000 kr av egna medel. Frivilligt arbete i delar förutsätts. Bidrag har sökts ur Landsbygdsprogrammet och Vetlanda kommun. Besked väntas i början på 2017.

 

Kompletterande glas och porslin har köpts för 16.000 kr.  

 

Två husbilsställplatser har skyltats på parkeringsplatsen med viss utannonsering.

En skateboardramp har med hjälp av frivilliga inklusive ungdom och med stöd av kommunens bidrag på 28.000 kr färdigställts på Bygdegårdens bakgård.

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.498 kr och kostnader 162.456 kr vilket justerat för ränteinkomst, uppskjuten betalning och avskrivning av smalspårsaktier ger ett resultat för den löpande verksamheten på minus cirka 8.000 kr.    

 

Föreningen kapital som bildats av årets och tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, numera en tredjedel i aktiefonder och resten på olika konton och har under året haft en bra avkastning.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.


Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.