Skriv in din sökning här

Protokoll

Styrelse möte torsdag 10 februari 2022 i Bygdegården.                   4:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Sonny Schön, Lars Engqvist, Karin Lennartsson, Anna Wilhelmsson,Rune Alvarsson samt Jessica Stein.

Förhinder; Jonas Nyström, Elias Johansson och Ing-Marie Nilsson

§ 18. Tord inledde mötet och godkändes föregående protokoll.

§ 19. Rapporter;

Vernisage 3-5/12 med Marianne Winblads foton och

4/12 Inför Jul. Många deltagare. Efter har kvarvarande mat och godis, förvarat i solariet försvunnit. Solariet låses numera. 

Smålands Trädgård arbetar med en bok om socknarna, natur och kultur och Tord har att visa på lämpliga motiv som visar vår socken.

§ 20. Ekonomi och Uthyrning.

Sonny delade ut ekonomiska läget per årsskiftet; i det löpande ett plus med stöd av extra bidrag baserad på 2019 goda uthyrning. Men med gjord investering kring bastun blir det ett minus på 76.000 kr. Nästa år förväntas normal bidragsnivå och de ökade elkostnader oroar, för december-januari 27.000 kr.

Fyra SPF uthyrningar och en privat fram till 1/7. Men vi får fundera på lämplig städare när behoven ökar. Och som sagt hyresgästen förutsätt klara av grovstädning.

Dessutom Vintermarknad 26/2. Styrelsens förbereder lokalen 24/2 18.30 och

städar 27/2 i samband med styrelsemötet kl. 11.

Tillstyrktes av Karin annonserad barngympa respektive ungdomsgympa i Bygdegården med Emelia och Active Living. Planerat till måndagar 16.30-18 vecka 8 till 22 för barn och ett planeringsmöte 23/2 för ungdom. Aktiviteten må ske utan hyra till Bygdegården under förutsättning av fullgod städning.

§21. Priser.

Beslutades höja våra uthyrningspriser med i princip 10% för ny uthyrning med undantag för hyra av bastun som höjdes med 100%. och ställplatserna som redan är höjd till 150 kr.

(Kvar lägenheten samt stolar och bord som inte behandlades.)

§ 22. Självbetjäningsbutik

Förslag inkommit 01-20 från Susanna Bjelkered och Per Johansson om att placera en 10m2 obemannad butik på Bygdegården parkering/asfalt.

Beslutades att Föreningen är beredda upplåta ett utrymme till denna verksamhet efter erforderlig överenskommelse/avtal. Däremot kan vi inte medverka i driften.

§ 23. Årsmötet bestämdes till måndagen 28 mars kl 19.

Sonny har anmält avgång. Diskuterades eventuellt nya och att var och en kan ta kontakt med Valberedningen.

Styrelsens nästa möte blir söndagen 27/2 kl. 11 i Bygdegården.

                                                                                           

Styrelse möte onsdag 17 november 2021 i Puben.                   3:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Lars Engqvist, Jonas Nyström,

Karin Lennartsson, Anna Wilhelmsson, Elias Johansson och Rune Alvarsson samt Jessica Stein och Ing-Marie Nilsson. Förhinder Sonny Schön..

§ 12. Tord inledde mötet och godkändes föregående protokoll.

§ 13. Rapporter;

30/10 Höstfesten blev bra med ett 50 tal och ett överskott kring 10.000 kr.

Tord visade bidrag till Smålands Trädgård ”Turistväg”, från Näshults fyra berättande skyltar.

§ 14. Ekonomi och Uthyrning.

Sonny hade utskickat rapport om det ekonomiska läget; sannolikt ett överskott för året i det löpande med corona krisbidraget som inte kan förväntas nästa år..

Tre uthyrningar för november-december. Kyrkan 19/12 förutsätter en gran.

Dessutom kortspel som är antecknat och gympa och fritidsgård som inte är antecknat.

§ 15. Underhåll.

Tre kylskåp fungerar kort tid med timer men kräver åtgärd.

Kvarstår; ”kvarvarande bastuåtgärder med Karin som sammanhållande.

Frivilliga till takmålning; Linda, Jonas, Sonny och Rune.”

§16.  3- 5/12 Vernissage och 4/12 Inför Jul.

Vernissage med Marianne Winbladhs 60 fotografier om Näshult 1985 hängs upp 2/11

Lördagen dessutom Inför Jul start kl. 16 med varierande innehåll ute och inne;

såsom granar och kransar, glögg och grillad korv med bröd, bakat och godis, lotteri och försäljning. Bidrag efterfrågas senast fredagen.

Kaffe. Pub och medlemskrav.

Försök till kontakt med Uppvidinge tidningen och Vetlanda posten

Förberedelser enligt åtaganden

 

Styrelse möte onsdag 6 oktober 2021.                            2:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Lars Engqvist, Jonas Nyström,

Karin Lennartsson, Sonny Schön och Rune Alvarsson samt Jessica Stein och

Ing-Marie Nilsson. Förhinder mm. Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

§ 7. Tord inledde mötet.

§ 2. Rapporter;

8/9 vårt årsmöte med 10 deltagare enligt protokoll.

30/9 Framgångsrikt om Halvering av Näshults säteri med kvällsmacka och kring 60 deltagare i flertalet åldrar. Och med ett överskott kring 2.500 kr.

Dessutom

Vetlanda kommuns Kultur och Fritids digitala möte om föreningsbidrag mm. daterat 29/9

5/11 Smålands Trädgård möte å Farstorps Gård med Karin och Tord närvarande

§ 8. Ekonomi och Uthyrning.

Sonny; vi har fått 24.795 kr i corona krisbidrag av Boverket genom Vetlanda kommun.

Sju uthyrningar för oktober-december bl.a. tre från SPF.

Dessutom kortspel som är antecknat och gympa som inte är antecknat.

§ 9. Underhåll.

Tre kylskåp saknar kyla, förhoppningsvis under av Sonny beställd åtgärd.

Kvarvarande bastuåtgärder ska göras med Karin som sammanhållande.

Frivilliga till takmålning; Linda, Jonas, Sonny och Rune.

Husbilsskyltar ska sättas upp och besökares synpunkter efterfrågas/ Karin.

Nytt pris per 1/1 har vi bestämt till 150 kr.

23/10 med start kl. 10 Höststädning….buskar, träd, löv och takrännor med erforderliga medhavda maskiner.

§ 10. Aktiviteter; 30/10 Höst Fest.

Karin har affisch på gång. 250 kr. för ölglas och god öl samt surkål, potatis och korv. 11. Nästa möte onsdag 17/11 kl. 19 i Bygdegården.

 

Styrelse möte onsdag 8 september 2021 efter årsmötet.                   1:a 

Närvarande:Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Lars Engqvist Jonas Nyström,

 Karin Lennartsson och Anna Wilhelmsson samt Jessica Stein.

Förhinder mm. Sonny Schön, Rune Alvarsson och Elias Johansson samt Ing-Marie Nilsson

 § 1. Tord inledde mötet.

§ 2. Konstituerades styrelsen sålunda;

Utsågs Linda till vice ordförande, Sonny till kassör och Tord som sekreterare.

§ 3. Föreningens firma;

Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och

kassör Sonny Schön (520927-2573) att var för sig teckna föreningens firma samt

åt Sonny Schön att såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner.

Beslut om uttag från framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

§ 4. Bordlades Jonas förslag att begränsad betalning för löpande åtgärder vid fastighetsdrift, inköp mm. bör kunna göras av angiven styrelsemedlem.

§ 5. Aktiviteter.

Diskuterades förslagslåda eller andra sett att få idéer på aktiviteter från medlemmarna.

Beslutades om;

30/9 torsdag kl. 19 berättelsen om konflikten över Näshults Säteri och sågningen i två delar.

Tords redovisning med Annas kvällsmacka.

23/10 lördag, Oktober Fest.

Nov-dec Julmarknad i någon form.

Advent eller senare, Vernisage med Marianne Winbladhs 60 fotografier från 1985.

Trädgårds Live aktivitet sommar 2022 inspiration samlas av Anna.

 § 6. Nästa möte onsdag 6/10 kl. 19 i Bygdegården.

 

                                          PROTOKOLL                                                

Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 8 september 2021                   

- i Bygdegården. Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Lars Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Karin Lennartsson, Eva Kornby, Michael Kornby, Jessica Stein

och Jonas Nyström.

 §1.  Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2.  Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Eva Kornby.

§3.  Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4.  Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2020 och halvåret 2021;

§5.  Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.bygdegarden.se .

Corona epidemin har påverkat från mars 2020 hela perioden med avtagande uthyrning och aktiviteter ner till noll under perioden jan-maj 2021.

Antalet medlemmar har 2021 sjunkit oroväckande.

2020 började med Byavandring genom fotovisning och sedvanlig Näshult Vintermarknad med utnyttjande av Bygdegården för servering av 500 våfflor och som värmestuga.

Därefter viss uthyrning samt utomhus tipspromenader och julglögg.

Plus en del kortspelkvällar och söndagsgympa.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning hela perioden.

Under vintern genomfördes en omfattande renovering av bastun duschutrymme och omklädningsrum. Dessutom uppgradering av el installationer, uppfräschning av lägenheten, förbättrat avrinnig från taket och installerat snöras skydd samt inredning av glasverandan.

§6.  Föredrogs vår ekonomi.

2020 års verksamhet gav inkomster summerat till 120.150 kr. och utgifter 143.649 kr. och därmed ett underskott på 23.499 kr.

Vårt kapital har under året ökat som en följd av ett bra börsår för våra aktiefonder och balanseras på över 900.000 kr.

För första halvåret 2021 är ekonomin för den löpande verksamheten i stort sett i balans. Men den gjorda investeringen har medfört ett uttag av 100.000 kr ur kapitalet.

§7.  Uppläste revisorernas granskningsberättelse för 2020, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Fastställdes resultat och balansräkning för 2020 och att underskottet har balanserats in i

2021 års räkenskaper.

§9.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10.  Diskuterades aktiviteter som nu kan komma igång efter det att Corona restriktioner upphör såsom Oktober fest, Julmarknad, fotovisning, redovisning av konflikten om

Näshults säteri. 

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Lars Engqvist och Linda Svebeck (omval) samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson (nyval)

Valdes som suppleanter på ett år Jessica Stein och Ing-Marie Nilsson (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2020 års beslut, för ytterligare ett år Karin Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström och Rune Alvarsson.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2022 årsstämma nämligen

Lars Bäckström sammankallande, Lotta Nyström och Krister Johansson (alla omval).

§16. Avslutades stämman med smörgåstårta och kaffe.  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 och halvåret 2021 2.1..                                     

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2020 är 133, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 13.300 kr. Kommunens driftbidrag gav 28.200 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Rune Alvarsson.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se 

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

 

Enligt önskemål från MSB och Röda Korset får Bygdegården numera disponeras vid katastrof.

 

VERKSAMHETEN 2020.

Aktiviteter;

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

29/2 Näshults Vintermarknad med 500 våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Totalt 2.700 besökare.

Därefter präglades året av corona pandemin.

Under sommaren genomfördes dock 6 tipspromenader mest för äldre och metartävling och kräftfiske mest för ungdom.

5/12 Jul försäljning med glögg utanför Bygdegården

Torsdagsträff (24) med kortspel och Söndagsjympa (24) med damer har skett kontinuerligt. Och fortsatt under 2021.

Dessutom pingis för ungdomar (5)

Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och bidrag efterlyses.

 - I år särskild dokumentation om striden om Näshults Säteri.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Detta corona år och halvår har självklart belastat vår uthyrning.

Näshults föreningar, privata och offentliga har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en bra start under vinter månaderna 2020. Därefter inställdes många bokningar och andra uteblev. Viss uthyrning har dock därefter skett inom ramen för påkallade försiktighetsmått.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts under 2020 i egen under regi 37 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 12 gånger för SPF/jympa (2020) samt i egen regi Torsdagsträffar, Söndagsjympa och Bordtennis

Uthyrningen gav 2020 inkomst på 39.560 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsatte med successiv avtrappning och stängning i november för renovering.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare också med stängning i november.

 Två husbil/vagnsställplatser har utnyttjats för 3.300 kr. under 2020

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

 

FÖRVALTNING 2020.

Glas verandan har inretts.

Ett sammanträdes-serveringsbord har införskaffats.

Lägenheten och dess entré har upprustats.

El installationer är uppgraderade.

Soprummet är iordningsställt

En trädgård har byggts för skönhet och samkväm bakom uthuset.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad av

99.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2020 inkomster 119.750 kr. och utgift 142.800 kr

där vatten el och olja står för 56.098 kr. Resultatet blev ett underskott på 23.050 kr.  

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt finns nu kring 900.000 kr. Aktiefonderna hamnade till slut på plus för 2020 och står hitintills på plus 2021.

 

Styrelsens möte onsdag 8 september i Bygdegården.                   7:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson, Linda Svebeck, Jonas Nyström och Lars Engqvist samt Anna Wilhelmsson.

Förhinder mm; Sonny Schön, Rune Alvarsson, Britt Marie Karlsson och

Gun Brickvall-Karlsson samt Elias Johansson

§ 46. Tord öppnade mötet före årsmötet och godkändes protokoll 6.

§ 47. Rapportering.

29/6 BoUng årsmöte/ Linda och Jonas. Enligt plan och de 4 lägenheterna är uthyrda

29/8 Socken Rådet årsmöte med bara 18 deltagare / Karin och Rune. Med förslag om en samlad båtbrygga från Jonas mfl. samt utan förslag om hembygdspark mittemot Bygdegården.

§ 48. Ekonomi och medlemsuppbörd.

Sonny har lämnat redovisning om 2020 och läget 2021 vilket kommer att dras på årsmötet.

Dock OBS fortfarande många tidigare medlemmar som inte betalat årsavgiften.

 § 49. Uthyrning och städning.

Ett fåtal bokningar; inga under januari till maj, två juli-augusti, en september,

två oktober, en november, en i december.

Husbilsparkeringen har dock varit bra utnyttjad (med duschen).

Bedömdes att uthyrningen kommer nu att successivt återgå till det mer normala. Samtidigt som lokalutnyttjare är alltmer dåliga på att hjälpa till med städning och undanplockning.

Beslöts anlita vår hyresgäst för mindre städning i hela lokalen för 500 kr/månaden, start september, enligt direktiv som ges av Karin.

Karin förmedlade förslag från SockenRådet att disponera Bygdegården en gång i månaden, kvällstid som ”Fritidsgård”

Beslöts om en avgift på 100 kr. per gång.

§ 50. Underhåll.

Kvar finns fortfarande restarbeten efter dusch renoveringen. Christer Lennartsson har dock fixat el och tilläggs skyltning.

Tillstyrktes Christers insatser och gärna med fortsättning.

Gräsklipparen är trasig.

Beslöts inköpa en robotgräsklippare och att Linda genomför detta till nästa säsong.

§51. Årsmötet.

Beslutades föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift på 100 kr respektive 200 kr.

§52. Avslut.

Tackade ordförande för de samlade insatserna i styrelsen under året, som trots all

Coronaelände, åstadkommit mycket.

 

Styrelsen                                                          2021-06-09

Möte onsdag 9 juni i Bygdegården.                                                                6:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Karin Lennartsson, Linda Svebeck, Jonas Nyström och Lars Engqvist samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson

Förhinder; Rune Alvarsson samt Britt Marie Karlsson och Gun Brickvall-Karlsson.

 § 39. Tord öppnade mötet och protokoll 5 godkändes.

Karin kan ha på gång grill plats lösning.

§ 40. Inspekterades bastuns renoverade dusch och ombytesrum

Konstaterades fint. Kostnaden totalt f.n. 99.000 kr. alltså enligt plan.

Tackades Krister Lennartsson och Otto Koch för bidragande arbete.

Dock visst efterarbete; spackel och detaljmålning, ofint tak samt inramning av fönstrens utsida. Däremot behövs inte särskild luftavfuktare.

Åtgärdas till hösten av styrelsen samt att Karin efterforskar lämplig inramning av fönster.

Bordlades frågan om låsanordning till ytterdörren som visar sig komplicerat.

§ 41. Rapportering.

Årsmöte i BoUng 29/6 kl. 19 varvid Linda och Jonas representerar föreningen.

Dito Socken Rådet 29/8 kl. 18.

Dessutom kommer Socken Rådet att kalla till ett allmänt ”Byggmöte” 20/6 i Bygdegården.

§ 42. Ekonomi och medlemsuppbörd.

Sonny redovisade vår ekonomi för 2020.

Inkomster 68.404 kr. mest kommunalt och särskilt statligt coronabidrag på 42.432 kr.

därefter lägenhets hyra 17.000 kr.

Summa utgifter 178.960 kr.

Antalet föreningens medlemmar är 56 varvid även närvarande inte har betalt.

Åtgärdas bla. genom påminnelse i samband med våra aktiviteter.

§ 43. Uthyrning och städning.

Ett fåtal bokad uthyrning nu i juni och i augusti. I övrigt inget. Spontana aktiviteter såsom jympa och kortspel sker dock. Herr bastun startade 14 maj. Husbilsplatserna används återkommande.

Beslöts höja hyran för husbilsställsplatser till 150 kr./natt per 1/1 2022.

Städningen får ske ideellt förutom om särskilt behov finns mot enskild betalning.

Karin kollar med vår hyresgäst Josefin om hon fortfarande är intresserad av uppdrag. Dessutom bör blommor vattnas.  

§ 44. Årsmöte 2021.

 Beslutades årsmötet till en vardag, Onsdag 8/9 kl. 19. och utan märkvärdigheter.

Godkändes utskickad verksamhetsberättelse.

§ 45. Aktiviteter.

18/6 med öl och nötter och

23/6 med öl och tilltugg visning av EM fotboll.

Ansvariga Karin och Jonas med efterfrågad hjälp av Kicki.

4/7 start 10-10.15 Tipspromenad med hembygdsfrågor/Tord, Anna och Linda.

8/8  Drottningens namnsdag, dito och ansvariga Karin och Jonas.

Oktober; Marie Anne Winbladhs 60 fotografier om Näshult 1985, storytell visning, filmvisning.

Tänkbart;

Byavandring mitt i Byn.

Striden om Näshults säteri /Tord

Kullebo säteri historia /Ann Louise Nelson   

§45. Avslut.

Nästa möte 8/9 kl.18 inför årsmötet.

 

Styrelsen   tisdag 9 februari i Bygdegården.                                                         5:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Rune Alvarsson,

Karin Lennartsson, Linda Svebeck och Jonas Nyström,

Förhinder med corona hänvisning Britt Marie Karlsson , Gun Brickvall-Karlsson och

Lars Engqvist. Samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson

 § 34. Tord öppnade mötet, till justerare utsågs Jonas och protokoll 4 godkändes.

§ 35.  Rapporteringar.

Vi har ny hyresgäst Josefin Milton med sambo.

Vår gamla hyresgäst Gun lämnar efter sig lägenheten och trappan mycket uppfräschad; målad, tapetserad, med nya diverse skåp och garderob.

Beslöts ge Gun ett särskilt tack.

§ 36.  Duschrummet.

Karin har åstadkommit förberedelser och tagit fram underlag ibland med stöd av ”Bastugubbar”;

1..  Rivning av kakel och ersättning av nytt pågår av Virserum Golv enligt offert på 40.000 kr. Ingen fukt utifrån har konstaterats

När det gäller rörarbetet undersöker Karin hjälp från Håkans rör i Hultanäs.

 2.   Beslutades ersätta nuvarande två fläktar och den bortgångne avfuktaren med två fuktstyrda fläktar.

3..  Beslutades att tvättrännan ersätts av en rostfri tvättenhet som står på golvet med två tvätthoar och avställningsyta.

Samt nya duschblandare och inga mellanväggar mellan duscharna.

Bordlades fråga om varm vattnet har ett övertryck som inte kan hanteras personligen

 4.    Beslutades att ersätta två ruttna fönster med fasta och nya. Samt att gärna Otto bidrar med fästandet.

5..  Diskuterades hur låsa bastuns ytterdörr med teknik som är kundvänligt men som också innebär att vi har koll på användare och betalning.

6.   Beslutades att tvätt och målning av duschutrymmet, det som inte är kaklat, samt ev målning av omklädningsrummet görs med insats av ideellt arbete.

Sammantaget förväntas de totala kostnaderna bli 40.000 kr plus 60.000 kr dvs. kring 100.000.

Karin tackades för planeringsarbetet och förväntas fortsätta sammanhålla arbetet assisterad av ”Bastugubbar”. När det gäller det ekonomiska i samråd med Sonny.

Karin och Jonas fortsätter strävan att få snöskydd och altanavrinning fixad nu genom….. Combiplåt !!

Även Berne Isaksson tackades för gåva av en ny bastudörr som finns på plats inslaget.

 § 37. Ekonomi.

Sonny uppskattade enligt tidigare prognos årets driftunderskott till 20.000 kr eller mer.

Beslutades uppdraga åt Sonny att överföra 100.000 kr. från vårt sparinnehav till löpande konto för betalningar enligt § 36.

§ 38. Årsmöte och medlemsrekrytering.

Beslutades att årsmötet skjuts upp förhoppningsvis att äga rum till våren.

Ett medlemsbrev bör dock gå ut i mars och förväntas brevlådeiläggas enligt förra årets insatser

§ 38. Fanns förslag till en enklare grillplats mellan soprummet och parkeringsplatsen för pubgäster och kanske husbilsfolk.

Tillstyrktes förslaget som förväntas ske ideellt.

                                             

Styrelsen.... torsdagen 10 oktober .                   4:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Rune Alvarsson,,

 Britt Marie Karlsson,  Karin Lennartsson, Gun Brickvall-Karlsson och Lars Engqvist

Förhinde: Linda Svebeck, Jonas Nyström, Anna Wilhelmsson och Elias Johansson

§ 26. Tord öppnade mötet, till justerare utsågs Karin och protokoll 3 godkändes.

§ 27.  Rapporteringar.

Sex tipspromenader, metartävling och kräftfiske har arrangerats under sommaren.

Husbilsställplatser har utnyttjats frekvent, upp till fyra samtidigt.

Ventilationen är två gånger inspekterad men nu fungerar den i bastun och toaletterna.

BoUng årsmöte 29/6 varvid Sonny är revisor och Karin blev kassör. Och kunde förmedlas att ekonomin är stabil, två lägenheter är renoverade och alla uthyrda. Men det kan bli ett nytt lån.

Hedbergs smedja med nuvarande innehavare Michael Johansson har inspekterats av Michaela Ivarsdotter (www.ivarsdotter.se) som etablerar museum i Karlskrona och vill ta över inventarierna som finns här. Styrelsen har under åren diskuterat ev. åtgärder från oss men har konstaterat att vi saknar organisation för detta.

§ 28.  Uppsägning.

Gun meddelar att hon per 1/3 2021 lämnar både lägenheten och lokalansvaret.

Fanns två bud;

Att Lina Lennartsson tar städ uppdraget supportrad  av Gun.

Att Josefin Milton med Tobbe tar lägenheten i avvaktan på renovering av eget hus ”Kalle P hus”, kanske ett år, Samt städningen.

Beslutades välkomna Josefin och Tobbe som hyresgäster samt att avvakta med beslut om städning.

§ 29. Ekonomi.

Sonny redogjorde vår ekonomi; flera medlemsbetalningar till nu 132 medlemmar, relativt bra hyresintäkter trots allt och husbilarna gav 3.300 kr. Vi kanske hamnar 25.000 kr minus för hela året. Fonderna ligger dock stabilt.

Sonny väcktes frågan om Bygdegårdens egen mobil, dess användning och dess behov.

Beslöts avvakta förutsättningarna med ny hyresgäst.

 § 30.  Inre underhåll.

Serveringsbord/sammanträdesbord finns på plats.

Gun ska följa upp el åtgärder som ännu inte är klara.

Golvurets är sålt för 1.200 kr.

Soprum och städskåpet är åtgärdat inklusive städvagn.

Gun ser till att lägenhetens felande toadörr och förrådsdörr fixas.

Åtog sig Karin att kontakta Virserums bygg angående kakel problemet i duschrummet och att vi får förslag till åtgärder och kostnader

Bordlades porslinsfrågan.

§ 31.  Yttre underhåll.

Åtog sig Karin att kontakta AM Plåt Vetlanda rörande altanavrinning, annan avrinning och snöskydd för åtgärd innan snövintern.

Moss rengöring på uthuset åtgärdas under kommande vårstädning.

Dessutom dekorationshänget på markiser.

§ 32.  Utsågs våra representanter till SockenRådets årsmöte 18/10, Gun och Anna.

§ 33. Aktiviteter.

Inför Jul lördag 5/12 kring Bygdegården från kl. 15. …mer idéer och planering sker digitalt

Glögg eldar och värme ute Grill korv. Tomtesmyg

Hantverks försäljning Gun organiserar fixare, Granar, tjärvar och gransris.

Pub kan komma att ske i februari men om initiativ tas även före jul. Och 50 regeln gäller så klart.

§ 34.  Nästa möte:

På kallelse av ordförande (och att årsmöte skall äga rum senast 7/3 om Corona tillåter).

Diskuterades krav på förnyelse i styrelsen, ett mer proaktiv valberednings arbete där vi alla måste hjälpa till för att få fram nya krafter till styrelsen….

… Vi har en viktigt uppgift i  byn för alla åldrar och an tung förvaltning av en stor byggnad.

Styrelsen   måndagen 8 juni                    3:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson,

 Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Gun Brickvall-Karlsson och Lars Engqvist

samt Anna Wilhelmsson

Förhinder, Sonny Schön, Rune Alvarsson  och Elias Johansson

 § 19. Tord öppnade mötet, till justerare utsågs Linda och protokoll 2 godkändes.

§ 20. Medlemsuppbörden.

Har Sonny sammanställt inbetalningar till drygt 60 vilket innebär att många saknas och är klart under föregående år.

Diskuterades möjligheter att påminna i samband med kommande aktiviteter.

§ 21. Sonny har inför dagens möte utsänd inkomster 66.000 kr och utgifter 53.800 kr alltså fortfarande ett plus och kassabehållningen 110.000 kr är god.

Alla bokningar sedan slutet av mars har avbokats enligt Corona direktiv. Vi har dock ett bröllop inbokat till 26-28 jun.

Sen får vi se vad som händer i höst.

Husbilsplatserna används.

§ 22.  Underhåll.

Gun har uppfräschat glasverandan.

Karin ska åter aktualisera inköp av serveringsbord.

Gun ska följa upp el åtgärder som ännu inte gjorts.

Golvurets öde åtgärdas av Britt-Marie.

Anna införskaffar städvagn som får plats samt kollar inköp av tvätt maskin.

Bordlades porslinsfrågan.

Åtog sig Karin att kontakta Womas för externa åtgärder rörande altanavrinning, annan avrinning och snöskydd samt

gulmåla rutor kring vår husbilsuppställning och skyltning.

Bordlades åtgärder i duschrum/bastun.

§ 23. Aktiviteter.

Bestämdes

 - Metartävling torsdagen 25/6 anmäl kl. 18.45 avgift 20 kr. tävlan kl.19-20, grillen tänds.

 - Tipspromenader söndagar 28/6, 5/7 och 12/7 med ansvariga för respektive;

Karin/Jonas, Anna/Linda och Lars/Sonny.

Start kl. 10-10.30. 12 frågor och utslagsfråga, startavgift 20 kr. Plus kaffeköp.

§24.  Bo Ung

Utsågs Linda och Gun som representanter till Bo Ung årsmöte måndag 29/6.

Övriga reserver.

§25. Nästa Möte. Enligt kallelse i augusti.

Styrelse       torsdagen 5 mars .                   2:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Sonny Schön,  Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Gun Brickvall-Karlsson och Rune Alvarsson

 samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson

Förhinder, Lars Engqvist,

 § 10. Tord öppnade mötet, till justerare utsågs Linda och protokoll 1 godkändes.

§ 11. Rapporter;

Årsmötet drog lite folk och tog 50 minuter.

Vintermarknaden drog 2.700 personer till 82 knallar och var framgångsrikt med snö och kyla i grevens tid. Näshult Motorveteraners såsom ett nytt inslag uppskattades av många. Och Bygdegården hade flaggan i topp, det serverades 500 våfflor och toapappret tog slut.

19/3 har Smålands trädgård möte i Skirö

4/4 har Hultanäsgården fest.

§ 12. Medlemsuppbörden.

Bestämdes medlemsbrev och fördelning av utdelningsansvaret;

Karin fixar tryckning med undantag för Linda/Anna och Sonny.
Korset – Kyrkan – Ödmundetorp         Linda/Anna
Avtagsvägen Höghultsström –Nydala och - Överåkra      Karin
Höghultsström – Sjökullen – Höghult – Hulu – Häradsskögle     Britt Marie/Gun
Korset – Elias hus   Linda
Udden – Ekagård – Njupingetorp   Sonny
Korset – gamla vägen till och med Stora Hillhult. samt från SöderNässja - Nässja     Tord
Hjalmars Äng - Lilla Hillhult – Kullebo  - Horseryd      Lars
Korset – Haddarp –  Sörgården till och med Gula Huset  Karin
Röda husen/Näsjärde - Smedstorp – Rosa – Mosingetorp - Rösjöholm – i Hultanäs    Jonas/Tord
 
§ 13. Sonny har kalkylerat i princip säkrade hyresintäkter till 33.000 kr, vilket kanske inte ger en lika bra total för året jämfört med 2019.

Kommunens bidrag blev i år som förra året 28.000 kr.

OBS vid Swischande skriv orsak till betalning. Onödigt med eget namn som finns ändå.

§ 14.  Underhåll.

Beslutades köpa serveringsbord a 12.000 kr. från PR FAT enligt Karins förslag samt

att anskaffa soffa och fräscha upp glasverandan enligt Guns förslag.

Dessutom efterlystes ytterligare underlag i  fråga om kaffeservice införskaffandet,

att Anna och Gun tar fram förslag till städskåpets förbättring samt

att Anna och Britt Marie undersöker golvurets värde inför dess framtida öde.

§ 15. Årets aktiviteter;

Redan utannonserat är Träningsdag för Tjejer 26/4, ansvariga Karin och Anna.

Bestämdes sedvanlig Påsk Pub 9/4 Karin, Linda mfl.

Allsång 6/6 i varierande form kombinerat med tex. motorsällskapet och aktiviteter för barn.

Inför Jul 21/11

Diskuterades flera möjliga aktiviteter, några helst lönsamma..

Kräftfiske för ungdomar/barn

Ungdomsdans med uppträde i Inför Jul.

Vandring i naturen med Hellgren.

Oktoberfest, dock ej om NIF Räkfrossa 10/10

Vinprovning med Systembolaget eller Håkan Larsson. Tord kollar.

Storytelling till hösten. Linda kollar bland ungdom som kan..

Eftersträvas en samlad information om årets aktiviteter.

§ 16. Utsågs Gun och Rune som representanter till Socken Rådets årsmöte 29/3 kl. 18.

Övriga i styrelsen som är obundna är reserver.

§ 17. Beslutades betala årlig avgift på 250 kr till de tre Informationstavlorna om Näshult i Sockenrådets regi.

§ 18. Nästa styrelsemöte blir onsdagen 15/4 kl. 19-21 i Bygdegården.

 

Styrelsen  Konstituerande möte söndag 23 februari efter årsmötet.                   1:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Lars Engqvist, Sonny Schön,

 Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson och Gun Brickvall-Karlsson och Rune Alvarsson

 samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson

Förhinder, Jonas Nyström

 § 1. Tord inledde mötet och till justerare utsågs Lars.

§ 2.  Utsågs Linda till vice ordförande, Sonny till kassör och Tord som sekreterare.

§ 3. Föreningens firma;

Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och

kassör Sonny Schön (520927-2573) att var för sig teckna föreningens firma samt

åt Sonny Schön att såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner.

Beslut om uttag från framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

§ 4. Diskuterades medlemsuppbörden. Underlag kommer inför nästa styrelsemöte;

§ 5.  Inför Vintermarknaden svarar Gun för att golvet pappskyddas nu på torsdag med hjälp av flera. Även extra hjälp med grovsaneringen efter marknaden efterfrågas.

§ 6. Konstaterades att en liggare för icke bokade aktiviteter i Bygdegården nu finns på plats.

§ 7. Sonny förmedlade önskemål från MSB och Röda Korset om att Bygdegården skulle kunna disponeras vid katastrof. Vilket accepterades av styrelsen.

§ 8. När Karin får offert på serverings/sammanträdesbordet (§47) skickas detta mailledes på remiss till styrelsen.

§ 9. Nästa styrelsemöte blir torsdagen 5/3 kl. 19-21 i Bygdegården.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019.                               FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.600 kr. Driftbidrag från Kommunen gav 28.200 kr. och

bidrag från Werner stiftelsen, 10.000 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se (viss backup 076 81042 18)

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning,

ur styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Brandskydds- tillika UH grupp; Sonny Schön, Eilert Gasslander och Rune Alvarsson.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2019.

Aktiviteter;

23/2 Näshults Vintermarknad med våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Vi sålde våra böcker.

29/3 Show med MOJ samt mat och dryck. 103 betalande.

13/4 Träningsdag för tjejer, motion, föreläsning och gympa, frukost och lunch.

18/4 Påskbord med öl och quiz ”Vart är vi på väg” med ord och bild i lag kring borden.

60 deltagare.

27/4 Hemma hos middag och förflyttning. Allmän samling i Bygdegården. 49 deltagare.

3 och 5/7 VM i fotboll.

15/9 Afternoon tea med storytelling. 45 deltagare.

Storytelling i form av personliga berättelser i ord och bild skapade av tre flickor och fem kvinnor redovisades. Arbete från i somras delfinansierat av Werner stiftelsen.

29/9 Byavandring kring korset i Serarp. 30 deltagare.

19/10 Oktoberfest med öl och korvtallrik samt musik av Jens. 50 deltagare.

23/11 Inför Jul med gröt och auktion. 60 deltagare.

28/12 Mellandags Pub med drygt 20 deltagare.

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

 Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med damer har återkommande skett under vår och höst samt bordtennis för ungdomar onsdagar under hösten.

Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och gärna med bidrag.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Förutom föreningens egna aktiviteter har Näshults övriga föreningar, privata och offentliga kunder hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi 68 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 38 gånger för SPF/jympa samt i egen regi Torsdagsträffar 33,

Söndagsjympa 30 och Bordtennis 8.

Uthyrningen gav inkomst på 61.880 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används under övrig tid, av socknens boende och besökare.

 Två husbil/vagnsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2019.

Brandinspektion är genomförd. Viss brandskada på altanen uppstod vid fest och är åtgärdad.

Viss rödmålning har ägt rum.

6 nya bord har inköps a 8.365 kr.

Sanering av bastun/duschrummet har gjorts ytterligare åtgärder har diskuterats.

Trafikverket har satt upp ny vägskylt i korset med ställplatssymbol.

För den löpande verksamhet är årets inkomster 213.630 kr. och utgift 206.560 kr

där vatten el och olja står för 70. 360 kr. Resultatet blev ett överskott på 7.070 kr  

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Fonderna har haft ett bra år. Totalt finns nu kring 880.000 kr.                           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxx

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018…….                               

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 14.000 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.750 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och  Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander.

Som suppleanter, Anna Wilhelmsson och Gun Karlsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se med backup 076 81042 18

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållningen med bistånd ur styrelsen.

Brandskydds- tillika UH grupp;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Eilert Gasslander.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

 

VERKSAMHETEN 2018

Aktiviteter;

24/2 Näshults Vintermarknad med fika inne i Bygdegården och försäljning ute på parkeringsplatsen och i tält på baksidan. Tusentals besökare.

29/3 PåskPub med 45 deltagare.

15/4 Afternoon tea.

13/5 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 30 tal deltagare

16/6. Allsång med Accent samt grillat utanför altan med bidrag från generös sponsoring.

23/6, 3/7 och 7/7 VM i fotboll

1/7 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 15 tal deltagare

15/8 Metartävling med fika och 20 tal deltagare, främst ungdom.

30/9 Eftermiddagskaffe med sju sorters kakor med 35 tal deltagare.

4/10, 11/10, 18/10 och 27/10 Föreningens 75 års jubileum med 25-60 deltagare per gång.

17/11 (med SPF) Motionsdans med Bergskvarteten

24/11 Innan Jul med fika, auktion och lotter med 55 tal deltagare.

22/12 JulPub med 25 tal deltagare.

Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med 5-15 damer har återkommande skett under vår och höst.

Dokumentation;

75 års jubileets tema var Näshult förr och nu med insamling av foton - nya (fototävlingen ”Mitt Näshult”) och gamla (familjealbum mm) -  samt fyra presentationer  med engagemang från deltagarna och en foto quizz kring borden.

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den som vill bidraga.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

 

UTHYRNING

Förutom för föreningens egna aktiviteter har Näshults föreningar och privata hyrt Bygdegården för sammankomster, måltider, fester och begravningar,

Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi - 63 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 42 gånger för SPF/jympa samt Torsdagsträffar och Söndagsjympa i egen regi.

Uthyrningen gav en inkomst på 45.340 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera mer frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

 Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Bostaden har under året varit uthyrd i 10 månader.

 

FÖRVALTNING 2018.

Slutredovisning av 2017 års ombyggnad har skett och föreningens förskottsbetalning på 237.000 kr är reglerad.

Brandinspektion är gjord, cirkulationspump renoverad och hjärtstartare installerad i bastun omklädningsrum..

Nya gardiner och draperi har satts upp anpassats till de renoverade lokalerna. Porslin, glass mm har inhandlats och placerats i det utökade köket.

En gatupratare har inhandlats och ställs ut intill flaggstången.

 

För den löpande verksamhet är årets inkomster 164.064 kr. och utgifter175.527 kr. där vatten el och olja står för 70565 kr. Resultatet blev ett underskott på 11.463 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Under året har en svensk fond sålts och överförts till föreningens kapital konto. Totalt finns kring 770.000 kr.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR    2017……                                    

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 15.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,

Britt Marie Karlsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Anders Eriksson och Hari-Prem Andersen.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp och projektgrupp för årets ombyggnation;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Linda Svebeck, Karin Lennartsson och Ann Kristin Nelson har varit ansvariga för lokalhållningen.

Jost Fonfara och Bengt Carlsson har varit ansvariga för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2017

25/2 Näshults Vintermarknad med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen och tusental besökare.

9/3 Söndagsmiddag med 50 deltagare

13/3 PåskPub med 50 deltagare

22/4 Pub efter cykelmiddag i olika hem i socknen

16/9 Romprovning och efterföljande Pub 50 deltagare.

25/11 Invigningsfest efter renoveringen med ett 80 deltagare.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har återkommande skett under våren och hösten.

 

Dokumentation av Näshult förr och nu publiceras på www.nashultshembygd.se.

Bl.a. Torp och Backstugor med kartanvisning, Forna tiders Näshult, Näshult under medeltiden och Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid. Dessutom berättelser, filmer, ljudinspelningar och bildspel från förr och i nutid.

Försäljning.

Böcker; Bilder från Förr och Inez Ekensäters Minnen samt ovannämnda böcker.  

Kartor: Näshult socken från 1690 samt Näshults Torp och Backstugor

DVD: Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975),

Tjugo år i Näshult (1936-1956) och Näshult på 1980 talet med NIF 50 års jubileum. 

CD: Röster från Förr.

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom privata fester bl.a. tre bröllop/födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 45 gånger, heldag eller del av dag, 23 gånger för  gymnastik/jympa samt 28 Torsdagsträffar vilket gav en inkomst på 27.700 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Bygdegården finns också på www.nashult.se och på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka andra tillfällen samt den sedvanliga puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Vaktmästarbostaden har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2017.

Under två månader oktober-november ombyggdes köket samt upprustades stora salen och entrén. Planerna presenterades på 2017 års årsmöte.

Arbetet genomfördes under vår projektledning av RP Byggtjänst i Virserum.

Finansiering har skett genom bidrag från Vetlanda Kommun och Länsstyrelsens lantbygdsprogram på sammanlagt 628.000 kr samt av egna medel 165.000 kr. Föreningen har förskotterat 237.000 kr av bidragsdelen som avses betalas i en slutredovisning 2018.

Toaletter och duschar har renoverats för 36.500 kr.

 

Nya priser för uthyrning, service och försäljning mm har fastställt med flertalet höjningar då tidigare prislista gällt sedan 2012 och förbättringen genom det nya köket.   

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 121.113 kr och kostnader 201.904 kr. som ger ett underskott på 80.791 kr i den löpande verksamheten. Underskottet förklaras delvis av kompletterings investeringar till ombyggnationen samt att Bygdegården hållits stängd i två månader.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton och i aktiefonder som under året har haft en gynnsam utveckling.

En aktiefond har dock sålts och kapitalkonton belastats med 436.000 kr kopplat till ombyggnationen och föreliggande förskotterade medel.

 

.......................................                         

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016                                  

Antalet medlemmar är cirka 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 17.700 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Ulf Lilja, Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp; Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsråd; Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och

Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelning; Eva Kornby

Linda Svebeck och Karin Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.

Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2016

27/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen. Hembygdsföreningen hade eget bord.

11/3 Teater Café ”Allt har sin tid” med 45 deltagare

 

23/4 Ölprovning med Kvarnagårdens bryggeri och 50 deltagare.

Byavandring i Smedstorp 8/5 och till Holma säteri 22/5 med kring 30 talet deltagare.

Föreningen deltog i årets Byalopp 13/8 med lokal för registrering och vätskekontroll.

11/10 Lady Killers, en klassisk film.

10/12 Jul i Näshult med ett 60 tal deltagare stora och små i samarbete med Lyckan daghem med tomtesmyg, presenter, försäljning och glögg samt efterföljande pub. Med 5 sponsorer gav detta ett överskott på 8.000 kr.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har frekvent skett under våren och hösten.

Samt en bugg kurs under fem söndagar under hösten.

 

I december presenterades Karl Jungenfelts bok Militär staten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760, till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras på www.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

 

Till Försäljning finns också;

Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt

Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975) samt

Tjugo år i Näshult (1936-1956)

CD skivor Röster från Förr. (Två finns på www.nashultshembygd.se )

Karta över Torp och Backstugor samt Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 850 kr.

 

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom fyra bröllop och två födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 51 gånger, heldag eller del av dag, 37 gånger för  gymnastik/bugg samt 25 kvällar för Torsdagsträff vilket gav en inkomst på 27.560 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultbygdegard.se.

Bygdegården finns också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka tillfällen och gav en inkomst på 4.670 kr.

Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 6019 kr.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare.

 

FÖRVALTNING 2015.

I samband med Karl Jungenfelts begravning mottogs en generös gåva.

Utbetalning enligt Maj Lis Johanssons mycket generösa testamente har skett.

 

Uppgradering av köket och lilla salen har i omgångar diskuterats och konkretiserats efter det skisser presenterats i styrelsen i slutet av 2015. Inriktningen är ett tak på 300.000 kr av egna medel. Frivilligt arbete i delar förutsätts. Bidrag har sökts ur Landsbygdsprogrammet och Vetlanda kommun. Besked väntas i början på 2017.

 

Kompletterande glas och porslin har köpts för 16.000 kr.  

 

Två husbilsställplatser har skyltats på parkeringsplatsen med viss utannonsering.

En skateboardramp har med hjälp av frivilliga inklusive ungdom och med stöd av kommunens bidrag på 28.000 kr färdigställts på Bygdegårdens bakgård.

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.498 kr och kostnader 162.456 kr vilket justerat för ränteinkomst, uppskjuten betalning och avskrivning av smalspårsaktier ger ett resultat för den löpande verksamheten på minus cirka 8.000 kr.    

 

Föreningen kapital som bildats av årets och tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, numera en tredjedel i aktiefonder och resten på olika konton och har under året haft en bra avkastning.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.


Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.