Skriv in din sökning här

Årsmötesprotokoll 100321

Protokoll fört vid Näshults sockenråds årsmöte i Näshults bygdegård 2010-03-21

§ 1
Göran Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
 

 

 

 

§ 2
Valdes för årsmötet Göran Johansson till ordförande och till sekreterare valdes Lars-Åke Sigfridsson. 

§ 3
Till att justera protokollet valdes Lars Bäckström och Lars Torstensson.

§ 4
Kallelse till årsmötet ansågs ha skett enligt stadgarna

§ 5
Noterades närvarande ombud enligt följande:

Vigottens Fiskevårdsförening: John Sköld
Röda Korset: Mats Lövgren
CKF: Inger Johansson, Eva-Lena Lövgren
Hembygdsföreningen: Tord Hedström, Lars Torstensson
Hultanäs Sportklubb: Viola Fransson, Stefan Lindqvist
LRF: Anki Nordangård, Olof Karlsson
Grytesjöns Fiskevårdsförening: Lars-Åke Sigfridsson, Sören Klein
Näshults Pensionärsförening: Lennart Åstrand, Börje Johansson
Centern: Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Otto Koch
Näshults IF: Lars Bäckström, Roger Milton
Näshults gamla församling: Helene Carinder, Margareta Andersson
Smalspårsföreningen: Evald Hammarström, Carita Hammarström
Föräldrakooperativet Lyckan: Linda Svebäck, Monica Johansson
Claesons Affärs Vänner: Jonas Nyström
Serapssjöns Fiskevårdsförening: Göran Berglund 

§ 6
Dagordningen fastställdes

§ 7
Syrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 9
Beslutades att fastställa stadgar enligt bilaga.

§ 10
Förrättades val av ordförande samt styrelseledamöter enligt följande:
Göran Johansson, ordförande på ett år
Styrelseledamöter på två år: Jan Karlsson, Ulla Johansson, Evald Hammarström, Britt-Marie Johansson och Lennart Åstrand. 
Styrelseledamöter på ett år: Monica Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Linda Svebäck,  Peter Samuelsson och Per Lindgren.

§ 11
Till revisorer valdes Lars Bäckström, Jonas Nyström och Evert Wester suppleant

§ 12
Till valberedning för sockenrådet valdes Helene Carinder sammankallande, Carita Hammarström och Inger Johansson

§ 13
Övriga frågor.
Torpvandring ska ske under året. Styrelsen beslutar om i vilken regi torpvandringarna ska ske.
Webbgruppen inkommer med förslag till stadgar för sin verksamhet till styrelsen.
Eva och Michael Kornby informerade om hur vindkraftparken i Lemnhult kommer att ses från Näshult

§ 14
Ordförande förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Lars Bäckström och Lars Torstensson