Skriv in din sökning här

Protokoll 080212

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I
KULLEBO KVARN 2008-02-12 

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Monica Johansson, Annika Titusson, Ulla Johansson, Peter Samuelsson och Annelie Lindqvist

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan Karlsson

§ 3
Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

§ 4
Ekonomisk situation
Inkomster under år 2007 har varit 38 383 kr och utgifterna utgjorde 27 145 kr. Behållning till 2008 är 243 304 kr. Insamlingsfonden för äldre är på 53 459 kr

§ 5
Bangolf
Ett schema för sommarens bangolf presenterades och godkändes. Var och en ansvarar för sin tid och gör byte om så krävs

§ 6
Näshults skola
Sockenrådet anser att ombyggnationen till förskoleverksamhet ska starta snarast. Socken rådet kommer att tillskiva barn och utbildningsnämnden för att driva på i ärendet. Ansvariga Arne, Monica och Lars-Åke

§ 7
Näshults idrottsförening
Föreningen vill ha stöd till bänkar vid fotbollsplan. Jan kollar upp behoven. Sockenrådet kommer att stötta med ekonomisk hjälp till föreningen för införskaffandet av nya bänkar

§ 8
Hemsidan
Monica kommer att skriva på hemsidan för sockenrådets räkning

§ 9
Sockenbladet
Under våren planeras en utgivning och under hösten ytterligare en utgivning

§ 10
Årsmöte
Årsmöte hålls söndag 16 mars kl. 18.30 i Bygdegården. Förutom årsmötesförhandlingar kommer Näshultsfilmen att visas.
Ulla samordnar kaffeserveringen tillsammans med Jan och Annelie.

§ 11
Vetlandadagarna
Information gavs om Vetlandadagarna och Brahefestivalen 13 -14 september. Vetlanda dagarnas arrangemang görs i samverkan med Röda Korset

§ 12
Övrigt
Inget intresse från sockenrådets sida för att anmäla representanter till Höglandets turism inbjudan och Landsbygdsrådets årsmöte.
Beslöts att tillskriva Vägverket om saltning till Massamåla under nästa vintersäsong

§ 13
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan Karlsson