Skriv in din sökning här

Protokoll 060705

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds styrelsesammanträde vid minigolfbanan 2006-07-05


Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Monica Nilsson, Annelie Lindqvist, Annika Titusson, Jan-Evert Nilsson, Ingvar Bengtsson, Evald Hammarström, Jan Karlsson

§ 1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av protokollförare och protokolljusterare
Till att föra protokollet valdes Annika Titusson och till att justera protokollet valdes Annelie Lindqvist.

§ 3 Badplatsen
Styrelsen beslutade att göra en sandstrand istället för brygga vid familjebadplatsen. Kostnaderna ska tas av tillgängliga medel i kassan.

§ 4 Grillfesten
Styrelsen diskuterade olika underhållningar vid grillfesten den 21 juli 2006. De beslutade att i första hand fråga Tobias Engdal om han kunde hålla i den musikaliska delen. Ordföranden fick i uppdrag att fråga Lena Danielsson om hon ville göra tipspromenadfrågor. Styrelsen beslutade att vi skulle grilla korv och servera dricka. Jan-Evert och Arne tar hand om grillningen. De beslutade att ta med godislådan ner till sjön.

§ 5 Korvservering vid kyrkan
Styrelsen beslutade att Lars-Åke och Jan tar hand om korvserveringen vid kyrkan den 27 augusti kl. 19.00.

§ 6 Övriga frågor
Styrelsen beslutade att fortsätta ett år till med att ge 1.000 kr till nyfödda barn.

§ 7 Avslutning
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollförare: Annika Titusson

Justeras: Annelie Lindqvist