Skriv in din sökning här

Protokoll 090118

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HADDARP 2009-01-18

Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Evald Hammarström, Ulla Johansson, Ingrid Petersson, Linda Svebäck, Monica Johansson, Annika Titusson, Carita Hammarström, Göran Johansson och Göran Friberg §8 

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson.

§ 3
Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4
Ekonomin
243 364 kr var behållning vid årets början. 50 000 kr i äldrefonden överfört till SPF i Näshult. Till uppgradering av hemsidan har åtgått 26 000 kr. Utgifter totalt är 38 600 kr. Inkomsterna är 12 600 kr. I en bangolffond finns 12 350 kr avsatta. 

§ 5
Rapporter
IT-gruppen har sökt EU-medel till IT-utbildning.

§ 6
20-årsjubileum
Beslöts att anordna 20-årsjubileum lördagen 14 februari i Näshults bygdegård kl.19.00. Anmälan till Arne och Ulla senast 11 februari.
Festkommittén är Karin Lennartsson, Linda Svebäck och Monica Johansson. P-O Högstedt kåserar och körerna Cecilia kören och Glad Ton sjunger. Smörgåstårta serveras.

§ 7
Årsmöte
Årsmöte hålls i Näshults Bygdegård den 22 mars kl.18.30. Programmet är årsmötesförhandlingar och visning av filmen om Hjalmars Äng. Kaffe serveras.

§ 8
Övrigt
Beslöts på inrådan från IT-gruppens representant Göran Friberg att inköpa en bärbar dator till Monicas affär. Datorn ska användas till att gå ut på Internet med. En smärre avgift kommer att tas ut för brukandet.
Baracken vid skolan blir eventuellt ledig då ombyggnation av skolan är klar. Under förutsättning att dagisverksamheten inte behöver lokalen är Sockenrådet intresserad att ta över byggnaden för att använda till bostad. Flyttning kan bli aktuellt. Frågan tas upp på kommande styrelsemöten.

§ 9
Avslutning
Ett stort tack till Lollo för en mycket god förplägnad.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

 

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson