Skriv in din sökning här

Protokoll 050413

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 20050413
Närvarande: Arne Danielsson ordf, Lars-Åke Sigfridsson sekr, Evald Hammarström, Johanna Hjärtfors, Jan Karlsson, Monica Johansson.

§1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan Karlsson.

§3
Skrivelse
Sockenrådet godkänner förslag till svar på skrivelse från Jan-Evert Johansson angående lanthandeln i Näshult.

§4
Näshults hemsida
Sockenrådet beslutar att starta hemsidan www.nashult.se. Sockenrådet står för de av arbetsgruppen specificerade kostnader 2005-03-29 för webbplattformen.

§5
Sjönära boende
Tomter belägna mer än 100 m ifrån Serarpssjön är aktuella för bebyggelse för permanentboende.

§6
Skrivelse om smalspåret
Förslag till skrivelse om smalspårets bevarande godkändes. Skrivelsen ska sändas till Uppvidinge kommun.

§7
Övrigt
En träff för sockenråd och byalag äger rum 26 april. Kyrkan är öppen och kaffe serveras den 19 juni. Under Vetlanda-dagarna i september efterfrågas olika aktiviteter ute i socknarna.

§8
Avslutning
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Jan Karlsson