Skriv in din sökning här

Protokoll 071207

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I
HADDARP 2007-12-07

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Monica Johansson, Ulrike Dück, Ulla Johansson

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan Karlsson

§ 3
Ekonomisk situation
Bilsläpkärra har gett ett överskott på 2970 kr och för de tre informationstavlorna finns i dagsläget en behållning på 1 448 kr

§ 4
Näshults skolas framtid
Med anledningen av branden kommer efter jul Näshultsbarnen att få gå i Nye skola. Inga beslut är fattade om Näshults skolas framtid. Sockenrådet beslöt att ta reda på föräldrarnas åsikter om skolans framtid och därefter ta ett nytt styrelsemöte. Ansvariga för detta blir Arne och Monica

§ 5
Hemsidan
Hemsidan röner stor uppskattning med ett flertal besökare per dag. Det finns svårigheter att få in de årliga betalningarna från vissa företag och föreningar. Ett bankgirokonto hos sockenrådet dit man betalar skulle underlätta inbetalningarna 

§6
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan Karlsson