Skriv in din sökning här

Protokoll 2015-10-14

Styrelseprotokoll fört vid Näshults Sockenråd 2015-10-14

Närvarande: Ulla Johanson, Harri-Preem Andersen, Jan Karlsson, Tobias Engdahl, Per Lindgren, Thomas Wilhelmsson, Lennart Åstrand och Mats Löfgren.

Plats: Hos Jan Karlsson.

§ 1 Mötets öppnade
Tf ordförande Jan Karlsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll varvid det lades till handlingarna. På grund av problem med hemsidan har protokoll ej kommit ut på hemsidan under rubriken Sockenrådet.

§ 3 Justeringsman
Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 4 Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.

§ 5 Webb-gruppen
Harri-Preem A har varit i kontakt med en person som producerar hemsidor (Tilde Gundell). Styrelsen ger webb-gruppen mandat att fortsätta arbetet med ny hemsida. I gruppen kommer även Harri-Preem ingå. Beslut om eventuell affär fattas i styrelsen.

§ 6 Medlems föreningar
Röda Korset kommer genomför HLR-utbildning inklusive hjärtstartare lördagar kl 13.00-15.00 i Hembygdsgården till och med 2015-12-12. Anmälan görs hos Sara och Mats i affären. Utbildningen genomförs med 6 personer per tillfälle.

§ 7 Inkomna skrivelser
Svar har inkommit från Trafikverket angående biltrafikens hastighet genom Näshult. Allmän diskussion om skrivelse. Inbjudan till handläggaren av skrivelsen kommer att ske. Ansvarig Per Lindgren. Tobias Engdahl kommer att publicera svaret på hemsidan.
En hastighetskamera kommer att sättas upp i Näshult. Hastighetskameran kommer att visa bilisten vilken hastighet hen kör igenom tätorten. För att sätta upp kameran krävs tillstånd av Trafikverket vilket Vetlanda kommun kommer att hjälpa sockenrådet med.

§ 8 Smålands Trädgård
Styrelse har bildats.

§9 Kyrkan 2015-10-24
Ulla J och Lennart Å kommer att sköta korv försäljningen vid Kyrkan.

§ 10 Inför stormötet 2015-11-15
Hembygdsgården är bokad inför mötet. Kallelse/information sker via hemsidan. Förberedande möte inför stormötet sker 2015-11-11 kl 19.00 hos Lennart Å

§ 11 Övrigt
Ulrike Dück har sökt pengar till Vintermarknaden hos Stena Renewable. Inget nytt angående arv/testamente. 
Kommunfullmäktigemötet i Näshult: Sockenrådets frågor till kommunen togs upp så som mobiltelefoni, trafikhastighet, postnummer samt övrig samhällsinformation.
Badplatsen: Nya badhytter kommer att byggas via Vetlanda kommuns försorg. I samband med detta ser kommunen över annat behov så som terrasseringen ner till bryggan.
Ny julgransbelysning är på gång via kommunen (led belysning) Julgransletning pågår. Den måste vara minst 8 meter hög.

Nästa möte: 2015-11-11 kl 1900 hos Lennart Åstrand


Vid protokollet 

Sekreterare: Mats Löfgren

Justeras: Ulla Johansson