Skriv in din sökning här

Protokoll 120822

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE hos Monica Johansson 2012-08-22

Närvarande: Evald Hammarström (ordförande), Ulla Johansson, Jan Karlsson, Per Lindgren, Monica Johansson, Tomas Wilhelmsson, Peter Samuelsson, Britt Marie Johansson och Lennart Åstrand (sekreterare).

§1
Mötets öppnande. 
Evald Hammarström hälsade välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§3
Före gående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson gav en ekonomisk rapport, där den störst utgiften under perioden var införskaffandet av ett partytält.

§5
Rapport från medlemsföreningar.
Evald Hammarström rapporterade från smalspårets 100- års jubileum i Hultanäs. Den vackra äreporten som byggts, var lika ståtlig som för 100 år sedan. Och det kom mer folk till själva jubileumståget än man vågat hoppats på. Det blev en mycket lyckad tillställning. 
Ulla Johansson rapporterade att hembygdsföreningens Pubaftnar i sommar varit välbesökta.

§6
Aktuella frågor.
A. Ekbacken: Sockenrådet följer utvecklingen genom gruppen som utsågs på årsmötet. Någon försäljning verkar inte vara aktuell just nu.
B. Näshults Lanthandel: Affären drivs vidare ett par månader till. En yttre upprustning har påbörjats.
C. Näshults IF -Bidragsansökan: Sockenrådet har fått in en bidragsansökan från Näshults idrottsförening för byggandet av en ny anläggning vid idrottsplatsen. Efter att Jan Karlsson och Per Lindgren lämnat styrelsemötet kom styrelsen fram till ett positivt besked. Man beslutade att bifalla ansökan med 50.000 kr.
D. Informationstavlorna: Arbetet med informationstavlorna pågår. Alla fundament och stolpar är på plats. Det första taket monterades 20 aug. De övriga beräknas vara klara till månadsskiftet aug.- sep.
E. Hultanäs: Vid parkeringsplatsen i Hultanäs skulle behövas en soffa "sittgrupp" till nästa år. Något liknande, som de som finns vid bangolfbanan. Peter Samuelsson fick i uppdrag att införskaffa detta. Sockenrådet betalar. Det behövs en anslagstavla också, då den gamla är upprutten. Peter Samuelsson fick i uppdrag att fixa det för 1000 - 1500kr.

§7
Rapport från Webb-gruppen.
Webb-gruppen rapporterade att de har sitt nästa möte den 26 augusti och vill återkomma till nästa sockenrådsmöte.

§8
Bangolfen.
Årets bangolf avslutades med vackert väder, våfflor och lotterier med fina vinster.
Segrare i juniorklassen blev Mario Cronholm, medan Lennart Åstrand vann seniorklassen.
Till nästa säsong skaffar Per Lindgren nya bangolf regler, som skall anslås, så det inte behöver råda någon oklarhet om vilka regler som gäller.
Ekonomiskt inbringade bangolfen nästan 3000kr.

§9
Övriga frågor.
Ulla Johansson påpekade att det finns buskar, sly och högt gräs som skymmer sikten på¨höger sida av vägen från Bygdegården upp mot korsningen. Tomas Wilhelmsson lovade att fixa detta.

§10
Nästa möte.
Nästa möte hålls den 17 oktober kl 19.oo hos Ulla Johansson .

§11
Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson