Skriv in din sökning här

Protokoll 080316

Protokoll fört vid Näshults sockenråds årsmöte i Näshults bygdegård 
2008-03-16.


§ 1
Arne Danielsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2
Valdes för årsmötet Jan Karlsson till ordförande, vice ordförande Arne Danielsson och till sekreterare och pressreferent valdes Lars-Åke Sigfridsson. 

§ 3
Till att justera protokollet valdes Margareta Andersson och Tord Hedström.

§ 4
Kallelse till årsmötet ansågs ha skett enligt stadgarna

§ 5
Noterades närvarande ombud enligt följande:
Vigottens Fiskevårdsförening: Ingvar Bengtsson, Evert Wester
Röda Korset: Anna-Greta Sköld, Mats Lövgren
CKF: Inger Johansson, Ingrid Wester
Hembygdsföreningen: Ulf Lilja, Ulla Johansson
Hultanäs Sportklubb: Lars Björk
LRF: Kim Nelsson, Olof Karlsson
Grytesjöns Fiskeförening: Lars-Åke Sigfridsson
Näshults Pensionärsförening: Jan-Evert Nilsson, Arne Danielsson
Centern: Harry Johansson, Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Otto Koch 
Nye-Näshult- Stenberga Kyrkoråd: Helene Carinder, Margareta Andersson

§ 6
Dagordningen fastställdes

§ 7
Syrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 9
Förrättades val av ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:
Arne Danielsson, ordförande, Monica Johansson, Göran Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Annika Titusson, Ulla Johansson, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Peter Samuelsson, Ingrid Petersson, suppleant, Annelie Lindqvist, suppleant och Linda Svebäck, suppleant

§ 10
Till revisorer valdes Lars Bäckström, Jonas Nyström och Evert Wester ersättare

§ 11
Till valberedning för sockenrådet valdes Tord Hedström sammankallande, Helene Carinder och Carita Hammarström

§ 12
Beslutades att ingen medlemsavgift ska tas ut av anslutna föreningar. Nya föreningar betalar medlemsavgift första året med 100 kr och ansluts vid kommande årsmöte

§ 13
Förslag till verksamhetsplan föredrogs och godkändes.

§ 14
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att skriva till vägverket om förbättrad vinterväghållning på 125: an och att vägen får en heltäckande ny asfaltbeläggning.
Styrelsen fick också i uppdrag att skriva till barn och utbildningsnämnden om snabb ombyggnation av Näshults skola.

§ 15
Ordförande avtackade Jan-Evert Nilsson med blommor för att under 20 år förvaltat sockenrådets kassa på ett förnämligt sätt.

§ 16
Ordförande förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Margareta Andersson, Tord Hedström