Skriv in din sökning här

Protokoll 100502

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDs STYRELSESAMMANTRÄDE I BYGDEGÅRDEN 2010-05-02

Närvarande: Göran Johansson ordf., Ulla Johansson, Monika Johansson, Jan Karlsson, Lennart Åstrand, Lars -Åke Sigfridsson, Linda Svedbäck, Per Lindgren och Evald Hammarström

§ l 
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat 

§2 
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson 

§3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4 
Rapport fiån Webbgruppen.
Webbgruppen lämnar rapport till sockenrådet under maj månad.

§5 
Rapport ftån medlemsföreningar.
Näshults IF lämnade rapport angående barackerna som skall flyttas till fotbollsplanen. Placeringen diskuteras med markägaren. Flyttningen beräknas ske under höst -vinter för att vara klar tills vårsäsongen börjar.

§6 
Aktuella frågor för sockenrådet.
Bangolfen startar den 16 juni och avslutas 4 augusti. Torpvandringen kommer Arne Danielsson att ansvara för. Städning av badplatsen sker den 19 maj. Korv och kaffe serveras. Angående vindkraften hänvisas till VetIanda kommuns hemsida.

§7
Övriga frågor
Evald Hammarström frågade om informationstavloma vid Hultanäs och Näshult. Göran Johansson svarade att dessa kommer att uppdateras sedan kommer nya tavlor upp.
Linda Svedbäck frågade om hastighetshöjningen ftån 70 till 80 kmItim vid Näshults norra infart Göran Johansson lovade att ringa Svevia ännu en gång.
Angående badplatsen informerade Göran Johansson om planerna på att bygga en enklare scen och ansluta el från idrottsföreningens vattenpump. Kommunen är positivt inställd till projektet.

§8 
Nästa mötet.
Nästa möte söndagen den 5 sep. hos Lennart Åstrand.

§9 
Avslutning 
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson