Skriv in din sökning här

Protokoll 080330

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HÖGHULT 2008-03-30

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Linda Svebäck, Evald Hammarström, Ulla Johansson, Ingrid Petersson och Göran Johansson

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Konstituering av styrelsen
Styrelsen utsåg inom sig Jan Karlsson till vice ordförande, Ulla Johansson till kassör och Lars-Åke Sigfridsson till sekreterare

§ 4
Bangolf
Bangolfturnering spelas under sommaren från onsdagen den 4 juni till finalen söndagen den 27 juli

§ 5
Vetlandadagarna
Utsågs Arne Danielsson, Ulla Johansson och Lars-Åke Sigfridsson att arbeta med inriktning mot att delta på lördagen inne i Vetlanda. Ingen aktivitet i Näshult sker på söndagen. Kommer nya idéer fram behandlas detta i nytt styrelsemöte

§ 6
Städning vid Serarpssjön
Städningen sker 28 april med samling kl 18.00.

§ 7
Sommarfesten
Sommarfesten hålls söndagen den 27 juli i samband med bangolffinalen. Efter bangolfen går deltagarna en tipspromenad ner till Serarpssjön

§ 8
Korvservering
Jan Karlsson och Lars-Åke Sigfridsson serverar korv då hela kyrkan sjunger

§ 9
Nyfödda barn
Beslöts att 1 000 kr ska utgå till varje nyfött barn i socknen under 2008

§ 10
Fonder
Styrelsen konstaterar att Roy Johanssons minnesfond för äldre har i enlighet med tidigare styrelsebeslut överförts till Svenska Pensionärsförbundet, SPF i Näshult. Styrelsen beslutade att om SPF-föreningen i Näshult upphör med verksamhet ska medlen återgå till sockenrådet

§ 11
Övrigt
Infotavlan i Hultanäs är återfunnen.
Beslutades att ordförande och sekreterare skriver till vägverket för att påtala behovet av en ny heltäckande beläggning på väg 125.
Evald Hammarström fick i uppdrag att ta fram förslag till skrivelse om förbättrad vinterväghållning på samma väg.
Den på årsmötet beslutade skrivelsen till barn och utbildningsnämnden i Vetlanda om ombyggnationen av Näshults skola skrivs inte på grund av att förvaltningen har lämnat besked om att byggarbetet är ute på anbud och att ombyggnationen planeras att starta i maj

§ 12
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson