Skriv in din sökning här

Protokoll 090311

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HADDARP 2009-03-11

Närvarande Arne Danielsson, ordf. Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Evald Hammarström, Ulla Johansson, Ingrid Petersson, Linda Svebäck, Peter Samuelssson och Göran Johansson

§ 1
Mötets öppnande.
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och lades till handlingarna

§ 4
Årsmötet
Under övriga frågor på årsmötet tas överföring av Roy Johanssons fond för äldre upp.
Avgiften för föreningar som är medlemmar i Sockenrådet föreslås till 0 kr. Nya medlemsföreningar betalar 100 kr första året.
Förslag tillverksamhetsberättelse genomgicks.
Förslag till verksamhetsplan 2009 ska föredras på årsmötet
Ordförande och kassör sänder ut kallelse till årsmötet

§ 5
Lyckan
Sockenrådet är intresserad av att ta över byggnaden. Diskussionen med kommunen fortsätter

§ 6
Övrigt
Styrelsen beslutar att fortsätta med de populära torpvandringarna. Arne Danielsson leder detta arbete för Sockenrådet. De kommande torpvandringarna bör dokumenteras genom Hembygdsföreningens försorg
Avtal om arrende av bangolfbanans mark är önskvärd. Göran Johansson tar vidare kontakter i frågan.
Ulrike Dyck avtackas vid årsmötet för sina goda insatser inom webb-gruppen.
Sockenrådet ska ha en fortsatt diskussion med webb-gruppen angående utbildningsprojektet

§ 7
Avslutning
Ett stort tack till Lollo för en mycket god förplägnad.
Ordförande förklarade mötet för avslutat

 

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

 

Justeras: Ulla Johansson