Skriv in din sökning här

Protokoll 24 maj-11

Protokoll nr 3 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes styrelsemöte den 24 maj 2011 i Näshults Bygdegård.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewert Henriksson, Anders Bäckman, Micael Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Per Stålhammar, Cecilia Malmqvist, Peter Johansson.

 

 1. Ordförande Johnny Lindell öppnade mötet. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.

 

 1. Kassör Per Stålhammar redogjorde för skötselområdets ekonomi. Alla områden utom ett hade gjort sina inbetalningar för första 1,5 års avgiften.

 

 

 1. Johnny Lindell redogjorde om läget på nya älgförvaltningen men inga beslut är fattade ännu.

 

 1. Resultatet av spillningsinventeringen analyserades. Vi konstaterade att ett bra arbete var utfört av alla inblandade. 43 rutor var inventerade som innefattade totalt 1.720 provytor. Av dessa provytor var 1.244 inventerade. Att ett mindre antal provytor är inventerade beror bl.a. på ytor som finns i sjöar och tomter. Resultatet blev 18,4 älgar per 1.000 ha. Detta är ett högt värde och gör att antal älgar per 1.000 ha kan vara något osäkert. Att detta är första året som vi utför spillningsinventering gör att vi har inget tidigare resultat att jämföra med.

 

 

 1. Revidering av skötselplan har gjorts då nya värden har införts. Vi konstaterade att avskjutning och skogsskötsel måste samverka för att uppnå den fastställda älgtätheten.

 

 1. Med resultatet från spillningsinventeringen och årets avskjutning har vi i styrelsen ansett att vi har en vinterstam på 16,2 älgar/1000 ha. Vi har som målsättning för vinterstammens storlek satt 8,3 älgar/ 1000 ha de tre närmaste åren. För att uppnå detta mål krävs det en avskjutning på totalt 102 älgar 2011 därav 13 tjurar, 26 hondjur och 63 kalvar. Detta ska jämföras med en tilldelning på totalt 68 älgar och en avskjutning på 54 älgar 2010. Pott på 10 kalvar utöver tilldelning kommer att fördelas efter den 15 dec. 2011. Tjurar 0 ? 4 taggar sparas. Kalvar skjuts från första dagen. Tilldelning till varje jaktlag kommer att göras utifrån resp. jaktlags areal utan hänsyn till tidigare restvärden, dvs vi startar från 0.

 

 

 1. Vad beträffar avskjutning ska inrapportering från resp. jaktlag ske senast den 23 oktober till sekr.Jan-Evert Johansson. Kön på både vuxna och kalvar ska rapporteras. Styrelsen samlas dagen efter dvs. den 24 oktober för att göra en första bedömning av årets avskjutning och ev. föreslå restriktioner. Påminnelse kommer att skickas ut senast 2 dagar före rapport datum. Jaktledarna kommer att informeras om att information finns under jaktnytt på Näshults hemsida.

 

 1. Älgmöte kommer att hållas den 28 augusti kl.17.00.
 2. Eftersöksutbildning som hållits skapade stort intresse med ett 60 tal deltagare. Överskottet från denna utbildning ska användas till vandringspris i vårt älgskötselområde. Förslag tas fram av Ola Svebäck och Anders Bäckman.

 

 1. Anders Bäckman kan ta emot deltagare för övningsskjutning måndagar kl.18.00.

 

 

 1. Mötet avslutades och nästa möte således den 28 augusti 2011.

 

 

Hillhult 2011-06-01

 

Noterat: Jan-Evert Johansson