Skriv in din sökning här

Protokoll 2015-04--08

Mötesprotokoll fört vid Sockenrådet 2015-04-08

Närvarande: Evald H ordförande, Ulla J kassör, Jan K, Thomas W, Peter S, Hari P, Pernilla J nyvald och Mats L sekreterare.

Ej närvarande: Per L, Tobias E

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat. Presentation av och med Pernilla Johansson som ny styrelseledamot.

§ 2 Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson.

§ 3 Årsmötes protokoll och konstituerande möte.

Genomgång av årsmötesprotokoll samt konstituerande möte. Styrelsen godtog protokollen och la det till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

Kassören föredrog sockenrådets ekonomi. Slutrapport från Vintermarknaden ej klart. Avrapportering/slutrapport sker vid nästa styrelsemöte i sockenrådet. Två gåvor till nyfödda barn (nytillskott i socknen) har utbetalts från sockenrådet.

§ 5 Webbgruppen

Inget nytt att rapportera. Sockenrådet kommer att undersöka individens möjlighet att kunna yttra sig/ ge förslag till positiva förändringar i socknen via vår hemsida.

§ 6 Medlemsföreningar

Inget att rapportera från socknens olika föreningar.

§ 7 Skrivelser m m

Inga inkomna skrivelser

§ 8 Uppföljning av årsmötet 2015

Styrelsen diskuterade sitt förbättringsarbete i sockenrådet och kom fram till följande slutsattser:

- Bättre och snabbare information till socknens medborgare

- Angående postnummerfrågan har socken tidigare agerat utan möjlighet att påverka.

- Begäran till landstig/region och kommunen att informationsmaterial kommer alla kommunbor till handa. Ulla J ansvarig.

- Mailadress till personer i sockenrådets styrelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.


 

§ 9 Årsavgift

Årsavgiften är fastställd till 250 kr/medlem.

§ 10 Utbetalt bidrag från sockenrådet till smalspåret

Ansökan om bidrag inkom 2013-09-04 till sockenrådet från smalspåret. Ansökan om bidrag på 15 000 kr till underhåll av bro. Beloppet utbetalades efter handläggning i styrelsen muntligt. Utbetalningen protokollfördes ej. Styrelsen beklagar det inträffade.


 

§ 11 Smålands Trädgård

Inget att rapportera.

§ 12 Anslagstavla i Hultanäs

Fråga uppkommit angående finansiering av anslagstavla i Hultanäs. Uppdrogs åt ordförande att kontakta ordförande i Hembygds föreningen i Hultanäs angående finansieringsfrågan.

§ 13 Övriga frågor

Sockenrådet kommer att finansiera ny grind på badplatsen i Näshult. Thomas W ansvarar för genomförandet. Städning av badplatsen i Näshult genomförs 2015-04-22 kl 1900.

Nästa styrelsemöte: 2015-05-27 kl 1900 i Höghultström

Vid protokollet

Mats Löfgren

Justeras: