Skriv in din sökning här

Protokoll 130417

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 17 april 2013 hos Evald Hammarström

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Mats Löfgren, Peter Samuelsson, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lars Engqvist, Per Lindgren och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Britt-Marie Johansson 
Dagordningen fastställdes.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson rapporterade att de 25.908 kr. som Sockenrådet förskotterat till bredbands utbyggnaden nu var återbetalda av kommunen.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson rapporterade från webbgruppen att nyheter på hemsidan skall tagas bort så fort de inte är aktuella längre.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Per Lindgren rapporterade att allaktivitetshuset i stort sett är färdigt invändigt, återstår att köpa in inventarier till gymmet. Däremot återstår mycket arbete ute ,på grund av den sena våren.
Britt-Mari Johansson frågade om det kommer att finnas instruktörer på gymmet. Per svarade att det kommer det att finnas åtminstone i ett inledningsskede. 
Ulla Johansson frågade om gymmet kommer att vara öppet för alla. Per svarade att det är meningen att alla ska kunna utnyttja gymmet.

§ 6
Bredband.
Mats Löfgren rapporterade att anslutningen var dålig på vissa sträckor, och i Hultanäs var intresset svagt. En del kan bero på osäkerhet om vad som gällde om man skrev på de utskickade papperen.
För att klarlägga vad som gäller kommer ett informationsmöte att hållas i Hultanäsgården den 24 april kl. 19.00

§ 7
Vintermarknad
Sockenrådet diskuterade den uppskattade vintermarknaden och vad Sockenrådet ska ha för roll? Frågan bordlades till nästa möte.

§ 8
Medlemsavgift.
Sockenrådet föreslår till årsstämman att en medlemsavgift på 250 kr. tas ut från 2014 och då ingår tillgång till hemsidan.

§ 9
Övriga frågor
Lars Engqvist informerade om Smålands kulturfestival som hålls under allhelgonahelgen. En rundresa i Småland där Vetlanda ,Skirö och Näshult ( Erik Hjärtfors möbel tillverkning av gammalt virke) är tänkbara anhalter tillsammans med Jönköping, Hok och Huseby.
Lars Engqvist håller kontakten med Smålands kulturfestival för nya idéer och information.
Jan Karlsson har tillfrågats av de nya affärsinnehavarna om anslagstavlan vid golfbanan. Den behöver en uppsnyggning. Jan Karlsson fick i uppgift att ta reda på vems tavlan är och hur vi kan gå vidare.
Golfbanan behöver en upprustning. Sockenrådet beslutade att bordlägga frågan tills markfrågan är löst. Sockenrådet har bara haft ett muntigt avtal med framlidne Carl Pettersson om golfbanan.

§ 10
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lennart Åstrand 

Justeras: Britt-Marie Johansson